Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (I.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről

Hatályos: 2011. 02. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, – a helyi közutak, közterületek, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének részletes szabályairól - az önkormányzat szervezeti működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Ör. sz. rendelete által előírt Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének Városfejlesztési. Műszaki Bizottságának és Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


 1. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott helyi közutakra, valamint az azok részét képező járdákra és gyalogutakra, így különösen a belterületi gyűjtő utakra, mellékutakra, lakó- és kiszolgáló utakra, külterületi közutakra; kerékpárutakra, gyalogutakra és járdákra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás megadásának szabályaira.
 2. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő, közterületként nyilvántartott önkormányzati tulajdonú területre, valamint a belterületi földrészek közhasználatra átadott részére vonatkozó közútkezelői hozzájárulás megadásának szabályaira.
 3. A rendelet hatálya nem terjed ki a Közterület használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozottakra.


2. §


A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: kivitelező), aki/amely az 1. §-ban meghatározott területeken a közlekedés feltételeit befolyásoló vagy a burkolat felbontásával járó munkavégzést kíván folytatni.


3. §


A jelen rendelet hatálya alá tartozó munkálatok Gyógy- és Üdülőövezet területén július 1-jétől augusztus 31-ig csak kivételesen indokolt esetben végezhetők.


4. §


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

 1. Gyógy- és üdülőövezet: a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti Gyógy- és üdülőövezet.
 2. Közterület:az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület
 3. Közúton folyó munkák: mindazok az út-, járda közműépítések, fenntartási, karbantartási és hibaelhárítási munkák, felújítások, amelyek az 2. pontban meghatározott területeken folynak és a közlekedés feltételeit befolyásolják vagy a burkolat felbontásával járnak.


Járda, kapubejáró és út építése, felújítása


5. §


 1. A nem önkormányzati beruházás keretében épített járdák, kapubejárók és utak kivitelezője - közútkezelői hozzájárulás birtokában - a kivitelezés megkezdése előtt köteles, a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Kommunális Irodájánál a kitűzés megtörténtét bejelenteni, annak ellenőrzését igényelni.
 2. Járda, kapubeálló és út létesítését a kivitelezőnek a hozzá csatlakozó járdához vagy úthoz szinteltérés és szélességkülönbség nélkül kell megvalósítania.
 3. Amennyiben a kitűzés ellenőriztetése, vagy a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül megépített járda, kapubejáró vagy út a (2) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, továbbá településrendezési és fejlesztési szempontból nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, úgy a megvalósult létesítmény fennmaradása nem engedélyezhető.
 4. Utcafronti beépítésű védett épületek, középületek előtti járdaszakaszokat kivéve a járda területén előlépcső és mozgáskorlátozott rámpa nem engedélyezhető.


Közutak bontása, helyreállítása


6. §


 1. A közúti közlekedésről szóló törvény által rendkívüli igénybevételnek minősített esetben adható közútkezelői hozzájárulás:
 1. Május 1. és június 30. közötti időszakban a Sport utca – Fürdő utca – Gábor Áron utca – Szent Erzsébet utca – Böszörményi út – Pávai-Vajna utcák által határolt tömbben,
 2. Július 1. és augusztus 31. közötti időszakban a gyógy- és üdülőövezetben.
 1. Az 6. § (1) bekezdésében megjelölt területeken, a megjelölt időpontokban a közutakon végzett bontási munkák során kitermelt törmelék és talaj a helyszínen még átmeneti időre sem tárolható.
 2. Téli – november 15-től március 15-ig terjedő – időszakban a közutak területén nyomvonalas bontással járó közműépítési munka végzéséhez a közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható, ha a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható. Amennyiben a téli időjárás miatt a burkolat helyreállítása előre láthatóan nem biztosítható, úgy a közút burkolata csak a közúti közlekedésről szóló törvény által rendkívüli igénybevételnek minősített esetekben bontható meg.
 3. 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, kerékpárút, gyalogút, járda, parkoló, térburkolat, bontásához közútkezelői hozzájárulás csak rendkívül indokolt esetben adható, helyreállítása minimálisan az eredetivel megegyező rétegrendben és burkolattal lehetséges az alábbiak szerint:
 1. Az úttest nyomvonalas jellegű bontása esetén: az érintett szakasz pályaszerkezeti kötőrétegének a munkaárok szélétől 0,3 méteres átlapolással képzett külső egyenes vonalú (útszegéllyel ill. burkolatszéllel párhuzamos) vágás éle közötti sáv, valamint a forgalmi sáv felső burkolati rétege teljes szélességében, de legalább a munkaárok szélétől mindkét irányban 1-1 méteres átfedéssel.
 2. Úttest 20 méteres vagy annál hosszabb nyomvonal jellegű bontása esetén a kivitelező köteles legalább egy, azon felül minden megkezdett 100 méteres szakaszon, a földművön - a pályaszerkezet építése előtt - legalább egy műszeres mérési vizsgálattal ellenőriztetni a teherbírást. A földmű terhelhetősége legalább E2min=40MN/m2 teherbírási modulus érték esetén tekinthető megfelelőnek.
 3. Keresztirányú munkaároknál az a) pont szerinti átfedéseket kell alkalmazni.
 4. Tér, teresedés és egyéb burkolattal ellátott felület esetén a helyreállítandó felületet egyedileg kell megállapítani.


7. §


 1. A helyi közutakon végzett bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal a bontási munkák kivitelezője köteles az érintett terület lakóit írásban értesíteni a bontás megkezdésének és a helyreállítás befejezésének időpontjáról.
 2. Bel- és külterületi gyűjtő utak, kiszolgáló utak bontása esetén a lakosság tájékoztatását a forgalomkorlátozásokról, a kivitelezés várható időtartamáról a helyi médián keresztül a kivitelező biztosítani köteles.


8. §


 1. A kivitelező a közút végleges helyreállításáig a megbontott útterületet köteles karbantartani, a visszaépíthető burkolókövet, szegélykövet köteles úgy elhelyezni, hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása a közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, a kivitelező köteles azt azonnal elszállítani.
 2. A helyreállításhoz fel nem használható, de újrahasznosítható bontott anyagokat fajtánként szakszerűen szét kell válogatni és a burkolóanyagot, burkolókövet, szegélykövet, egyéb úttartozékot megtisztítva, a mart aszfaltot elkülönítve a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. által kijelölt depóhelyre kell szállítani.
 3. A közút nem közlekedési célú igénybe vételét a közműépítési, rekonstrukciós munkák végzése érdekében szükséges legrövidebb időtartamra lehet csak fenntartani, a munkák befejezését követően a közutat haladéktalanul véglegesen helyre kell állítani, és a forgalom számára mielőbb vissza kell adni.
 4. A végleges helyreállítás akadálya esetén a közműépítési, rekonstrukciós munkák befejezését követően a közutat a végleges helyreállításáig a forgalmi terhelésnek leginkább megfelelő módon ideiglenes jelleggel helyre kell állítani. Az ideiglenes helyreállításnak a biztonságos közlekedés érdekében szükséges fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.


9. §


 1. A közút végleges helyreállítását minimálisan, az eredetivel megegyező, vagy azzal egyenértékű pályaszerkezettel (rétegrendben) az alábbiak szerint kell végezni:
 2. A közút burkolt úttestén:
 1. Belterületi szilárd burkolatú helyi közút úttestén bármely forgalmi sávjában nyomvonal jellegű bontás esetén csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget az útszegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és munkaárok szélétől 0,5 m átlapolással egységes (burkolatszéllel párhuzamos) kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, akkor a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni.
 2. Úttest 100 méteres vagy annál hosszabb nyomvonal jellegű bontása esetén a kivitelező köteles minden megkezdett 100 méteres szakaszon, a földművön - a pályaszerkezet építése előtt - legalább egy műszeres mérési vizsgálattal ellenőriztetni a teherbírást. A földmű terhelhetősége legalább E2min=40MN/m2 teherbírási modulus érték esetén tekinthető megfelelőnek.
 3. Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást az útszegélyre, annak hiányában az út szélére merőleges munkahézagokkal kell az igénybe vett forgalmi sáv, vagy félpálya teljes szélességében elvégezni. Keresztirányú munkaároknál az árok szélétől a pályaszerkezeti kötőréteget 0,3-0,3, a felső kopóréteget további 0,5-0,5 m-rel túlnyúló átlapolással kell helyreállítani.
 1. Járda, gyalogút, kerékpárút területén:
 1. Hosszirányú bontás esetén, 1,5 méternél nem szélesebb járda, gyalogút aszfalt burkolatát a munkaárok szélességétől függetlenül teljes szélességben fel kell szedni, és újból kell teríteni.
 2. Hosszirányú bontás esetén, 1,5 méternél szélesebb járda, gyalogút és kerékpárút esetében a munkaárok szélétől 0,3 m átlapolással a járda, gyalogút, és kerékpárút széléig ki kell építeni a burkolatot.
 3. Hosszirányú bontás esetén, a már korábban kialakított munkahézag (élvágás) esetén a burkolatot az előzőekben meghatározott 0,3 m-es átlapoláson túl a már meglévő munkahézag vonaláig ki kell építeni.
 4. Keresztirányú bontás esetén a helyreállítást a szegélyre, annak hiányában a járda, gyalogút, és kerékpárút szélére merőleges munkahézagokkal teljes szélességben, a munkaárok szélétől 0,3-0,3 m hosszúságban túlnyúló átlapolással kell elvégezni.
 1. Tér, teresedés és egyéb burkolattal ellátott felület esetén a helyreállítandó felületet egyedileg kell megállapítani.
 2. Amennyiben útszegéllyel határolt út, járda, gyalogút, kerékpárút esetén a helyreállítás a szegélyig történik, a szegély átépítését a szükséges mértékig el kell végezni.


10. §


Indokolt esetben a közút kezelője elrendelheti gyeptégla vagy előnevelt gyepszőnyeg (rúdra göngyölített gyepszőnyeg) telepítését.


Záró rendelkezések


11. §


E rendelet a 2011. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megindult munkálatok esetében kell alkalmazni.


12. §


Hatályát veszti a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól szóló 4/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelet.