Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének21/2013.(X.21.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú felhasználásáról

Hatályos: 2013. 10. 22- 2013. 11. 19

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében, a 37.§ (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya Földes nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.


Hatáskörök gyakorlása

2. §


A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.


A közterület filmforgatási célú használatának díja

3. §


(1) A közterület filmforgatási célú használatának díja a használat célja szerint:

a) filmforgatás helyszínén: 200 Ft/m2/nap

b) technikai berendezések elhelyezése: 150 Ft/m2/nap

c) stáb járműinek parkolása: 100 Ft/m2/nap.

(2) Mentes a közterület filmforgatási célú használatának díja alól, a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatásához szükséges közterület használat. Közérdekű célokat szolgálnak az oktatási, tudományos az ismeretterjesztő témában készülő filmalkotások.


A közterület használat területi és időbeli korlátai, egyéb feltételei

4. §


(1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy hónapot.

(2) A közterület használat a nap bármely időpontjára engedélyezhető, de az éjszakai filmforgatási szándékot, ill. annak időpontját kérelmezőnek külön jeleznie kell.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén, annak elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület használatát újra biztosítani kell.

(4) A Képviselő-testület turisztikailag kiemelt közterületeket nem határoz meg.Záró rendelkezések

5. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.