Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 26/2013. (XII.31.) Önkormányzati Rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 03. 06- 2015. 06. 30

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja


1. §


(1)       Földes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2)       A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

A rendelet hatálya


2. §


(1)       A rendelet területi hatálya Földes Nagyközség (továbbiakban: település)  közigazgatási területére terjed ki.


(2)       A rendelet személyi hatálya a település közigazgatási területén lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és lakásszövetkezet) terjed ki.


(3) A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki.

3. §


A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. (a továbbiakban: közszolgáltató).

4. §


Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


5. §


(1)       Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


(2)  A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a)    a közszolgáltató azonosító adatai,

b)    a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,

c)    a közszolgáltatási terület,

d)    a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,

e)    a közszolgáltatási díj számlázásnak és megfizetésének módja,

f)     a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,

   g)   a közszolgáltató kötelezettségei,

         h)   az önkormányzat kötelezettségei.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei


6. §


(1)       Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:


a)         a települési  hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.

b)         az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c)         a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(2)   Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


(3)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.


(4)  Az ingatlanhasználót nem terheli az (1.) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.


(5)  Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.


(6) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlantulajdonos az ingatlant legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlantulajdonosnak írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak.

II. fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele


7. §


(1)       A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


(2)       A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) a keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató köteles elkészíteni és a polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről, illetve az ezekben bekövetkező változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek8. §


(1)       Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.


(2)       A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az önkormányzat állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.


(3)       A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.


(4)       A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(5)       A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.


(6)       Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.


(7)       Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles. 


(8)        Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó a többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is. 


(9)         A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: az önkormányzati tulajdonú, Földes belterületén lévő, 0313/6. hrsz-ú, szennyvíztisztítótelep, szántó, kivett művelési ágú, 3 ha 7722m2 nagyságú ingatlanból 100m2 nagyságú terület. Az itt elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő telepre szállításáról és a közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat gondoskodik.


(10)       Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre szállíthatja és az ott elhelyezett gyűjtőedényekbe elhelyezheti. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


9. §


(1)       Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.


(2)       Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3)       A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos

forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) Ahol a közszolgáltató a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék begyűjtését gépjárművel nem biztosítja, a települési hulladék begyűjtése zsákos begyűjtés útján történik. A közszolgáltató köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre bocsátásáról. A közszolgáltató a begyűjtés helyét úgy jelöli ki, hogy az az ingatlanhasználó ingatlanához legközelebb lévő, gyűjtőjárművel megközelíthető hely legyen.

10. §


(1)       Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.


(2)       A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3)       A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.

11. §


(1)     A települési hulladék elszállítását szolgáló eszközök:

a)       gyűjtőedény 120, 240 valamint 1100 literes méretben,

b)       a szolgáltató emblémájával jelzett zsák.


(2)       A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:

            a)    120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

            b)    240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

            c)    1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

            d)    szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája beköthető legyen.


(3)       Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt, illetve többletköltséget megtéríteni.


(4)       Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,

illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


12. §


A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását a közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti  (47. számú főút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km).

13. §


Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 alkalommal, legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 12. § -ban meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes, közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti.

A lomhulladékra vonatkozó

külön rendelkezés


14. §


(1)       A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal.


(2)       A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.


(3)       A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt.


(4)       Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj


15. §


(1)       A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(2)       Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi ház ingatlanhasználó esetében negyedéves, egyéb ingatlanhasználó esetében havi bontásban utólag köteles megfizetni.


(3)       A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.


(4)       Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(5)   A közszolgáltatási díj egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj számítási módja: az adott időszakra eső ürítések számának és az ürítés díjának szorzata.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


16. §


(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

III. fejezet

Záró rendelkezések


17. §


(1) A jelen rendelet 2014. január 2-án lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2007.(VI.20.) Ör., a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról, és 10/2008.(II.29.) Ör. , 22/2008.(IX.18.) Ör. számú, 12/2009. (IX.25.) Ör számú, 23/2009. (II.29.) Ör. számú módosító rendelkezései hatályukat vesztik.


(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek a következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a hulladékról.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.(30/2009)

Mellékletek