Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 27/2013. (XII.31.) Önkormányzati Rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 03. 06

Földes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját, egyéb eljárási szabályokat, továbbá a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit.


(2) A rendelet személyi hatálya tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

2. Eljárási rendelkezések


2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5–9. §-a határozza meg.


(2) A rendeletben szabályozott szociális ellátásokat formanyomtatványon lehet előterjeszteni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál. A formanyomtatványok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál, vagy letölthetőek az önkormányzat eKözigazgatási portáljáról (www.etarsulas.hu/foldes), valamint okmányirodai ügyfélkapu regisztrációt követően az eKözigazgatási portálra való bejelentkezés után elektronikusan is kitölthetőek és beadhatóak.

3. Pénzbeli ellátások


3.§ (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben a következő pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg:

a) aktív korúak ellátása

b) lakásfenntartási támogatás

c) önkormányzati segély.

4. Aktív korúak ellátása


4.§ (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, illetőleg legalább 30% -os mértékű egészségkárosodást szenvedett és ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje által kiállított érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol, vagy

b) veszélyeztetett terhes, vagy a terhesség 21. hetét betöltött várandós anya és erről csatolja a szülész szakorvos által kiadott igazolást, rendszeres szociális segélyre jogosult.

c) mentális állapota miatt nem alkalmas munkavégzésre, állapotát pszichiátriai szakorvosi igazolással tudja igazolni.


(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként köteles együtt működni az önkormányzat által kijelölt szervvel. Az együttműködésre kijelölt szerv: a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (4150 Püspökladány, Szent I. utca 33.), Földesi telephely: 4177 Földes, Honvéd utca 2.


(3) Rendszeres szociális segélyben részesülő személy a megállapító határozatban foglaltak szerint köteles felkeresni a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás földesi telephelyén (Földes, Honvéd utca 2.), ahol nyilvántartásba veteti magát.


(4) A nyilvántartásba vételt követően három havonta egyszer, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás földesi telephelyén (Földes, Honvéd utca 2.) által meghatározott időpontban köteles megjelenni.


(5) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás földesi telephelyén (Földes, Honvéd utca 2.) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül egyénre szabottan kidolgozza élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt.


(6) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás földesi telephelyén (Földes, Honvéd utca 2.) mérlegelve az egyén szociális helyzetét, mentális állapotát, kapcsolati készségeit, az alábbi beilleszkedést segítő programokat nyújtja:


a) mentálhigiénés tanácsadás

b) egyéni tanácsadás

c) pszichológiai tanácsadás

d) életmód tanácsadás

e) szociális esetkezelés

f)  családgondozás

g) tanácsadás nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátás, ápolási díj, társadalombiztosítási ügyekben, információnyújtás egyéb ellátásokról valamint  munkaerő piaci kapcsolatokról.

5.§ (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy

 1. köteles megjelenni a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás földesi telephelyén (Földes, Honvéd utca 2.) által megjelöl helyen és időben.
 2. köteles részt venni a részére megállapított beilleszkedést segítő programban.
 3. köteles a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás földesi telephelyén (Földes, Honvéd utca 2.) felé jelezni (személyesen, telefonon) ha rajta kívül álló okok miatt a meghatározott időben nem tud megjelenni.


(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő nem jelenik meg a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás földesi telephelyén (Földes, Honvéd utca 2.) által megjelölt időpontban és helyen és azt nem tudja hitelt érdemlően igazolni (pl. orvosi igazolás, egyéb szerv igazolása) vagy a részére megállapított egyéni beilleszkedési programban nem vesz részt.


(3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani.


Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőnek a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan állagának – különös tekintettel a tető és a fal állagának biztosítására - és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint a higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.


(4) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy udvarát abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha:

a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t;


b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 30 cm-t;


c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) kétszeres űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban;


d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek tisztasága megfelelő, trágyalé nem folyik szét az udvaron;


e) az ingatlan előtti csatornarendszer, vízelvezető árok tiszta,  a csapadékvíz elfolyása nincs akadályozva;


(5) a (2)-(4) bekezdésben foglaltak ellenőrzésére a Jegyző által megbízott személy jogosult.


(6) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy lakókörnyezetének rendezettségére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, a jegyző 8 napos határidő kiszabásával az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja a kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni a teljesítésre nyitva álló határidő leteltét követő hónap első napjától.

5. Lakásfenntartási támogatás


6.§ (1) Normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. A támogatásban részesülőnek a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztántartása, valamint az ingatlan állagának – különös tekintettel a tető  a fal, az ingatlant körülvevő  kerítés  állagának biztosítására - és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint a higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.


(2) A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy udvarát abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha:

a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t;


b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 30 cm-t;


c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) kétszeres űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban;


d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek tisztasága megfelelő, trágyalé nem folyik szét az udvaron;


e) az ingatlan előtti csatornarendszer, vízelvezető árok tiszta,  a csapadékvíz elfolyása nincs akadályozva;


(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzésére a Jegyző által megbízott személy jogosult.


(4) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a lakásfenntartási támogatásra jogosult személy lakókörnyezetének rendezettségére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, a jegyző 8 napos határidő kiszabásával az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja a kötelezettség teljesítésére.

A határidő eredménytelen letelte esetén a lakásfenntartási támogatás a teljesítésre nyitva álló határidő elteltét követő naptól meg kell szüntetni.

6. Önkormányzati segély


7.§ (1) Eseti önkormányzati segélyben részesíthető az, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, különösen a következő esetekben:

a) közeli hozzátartozó halálesete

b) betegség vagy baleset miatt felmerülő rendkívüli gyógyszersegély,

c) akinek ingatlana elemi kár (tűzeset, villámcsapás, vihar okozta kár) következtében nagymértékben megrongálódott,

d) aki a kérelem beadásának időpontjában ellátatlan, de nyugdíjszerű rendszeres ellátása folyamatban van,

e) gyermekes családok esetében váratlanul felmerülő többletköltségek fedezésére,

f) közüzemi szolgáltatónál váratlanul felmerülő nagy összegű díjfizetési kötelezettségét más módon nem tudja megoldani,

g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz.


(2) Eseti önkormányzati segélyre való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetében a 150%-át.


(3) Az eseti önkormányzati segély összege alkalmanként legalább 3.000,-Ft, legfeljebb 15.000,-Ft.


(4) Az eseti önkormányzati segély megállapításáról átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.


(5) Rendkívüli gyógyszersegély címén adott eseti önkormányzati segély megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. A gyógyszersegély címén igényelt eseti önkormányzati segély kérelmet haladéktalanul el kell bírálni.


(6)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított eseti önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-a. Ennél magasabb segély akkor adható, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.


(7) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.


(8) A temetés költségeiről szóló számlák eredeti példányát a kérelmező részére vissza kell adni, a megállapított segély összegét a számlára rá kell vezetni.


Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segélyről átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

8.§ (1) Amennyiben az eseti önkormányzati segély iránti kérelem halaszthatatlan, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet elhárítására irányul, megállapítására a polgármester jogosult. A polgármester rendelkezésére álló keret havonta legfeljebb 100.000,-Ft.


(2) A 8.§ (1) bekezdésben szabályozott esetekben a polgármester a 7.§ (3)-től eltérően alkalmanként legfeljebb 20.000,-Ft önkormányzati segélyt is megállapíthat.


(3) A polgármester önkormányzati segély ügyben hozott döntéséről a Szociális Bizottságot és a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

9.§ (1) A rendkívüli élethelyzet tényét minden esetben a kérelmező köteles hitelt érdemlően igazolni. A 7.§ (1) bekezdés b) pontja esetében mellékelni kell a gyógyszertár igazolását a gyógyszerköltségről. A 7.§ (1) bekezdés f) pontja esetében igazolni kell a rendkívüli mértékű közüzemi költséget számlával vagy a szolgáltató által kiadott igazolással.


(2) Az eseti önkormányzati segély kifizetése történhet:

 1. készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárából,
 2. utalvány formájában, vagy

c.  közüzemi díjtartozás esetén szolgáltató részére történő átutalással.


10.§ (1) A vásárlási utalvány élelmiszerre, tüzelőre, gyógyszerre használható fel.


(2) Amennyiben az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében előirányzatot biztosít, pénzügyi helyzetétől függően évente a karácsonyi ünnepek alkalmából élelmiszer csomagban, vagy vásárlási utalványban részesítheti azokat a szociálisan rászorult személyeket, időseket, akiknek az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetében a 150%-át. A támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

7. Természetben nyújtott szociális ellátások


11.§ (1) Az önkormányzat a következő természetben nyújtott ellátásokat állapítja meg szociális rászorultság esetén:

a) méltányossági közgyógyellátás

b) eseti önkormányzati segély


(2) Természetben nyújtott eseti önkormányzati segély megállapítására a rendelet 7.§-10.§-ban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

8. Méltányossági közgyógyellátás


12.§ (1) Méltányossági közgyógyellátási igazolvány annak adható, akinek a családjában egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.


(2) Jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül közgyógyellátási igazolvány adható annak a személynek, aki fogyatékossági támogatásban részesül, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.  A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékossági támogatást megállapító határozat fénymásolatát.


(3) A képviselő-testület a döntési határidő betartása érdekében a méltányossági közgyógyellátási ügyekben a döntési jogot a polgármesterre ruházza.

9. Szociális alapszolgáltatások közös rendelkezései


13.§ (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 1. étkeztetés
 2. házi segítségnyújtás
 3. családsegítés
 4. nappali ellátás (idősek klubja, demens ellátás).
 5. támogató szolgálat
 6. közösségi ellátások


(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt szolgáltatást társulás keretében a püspökladányi székhelyű Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján biztosítja.


(3) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt szolgáltatást társulás keretében a kabai székhelyű Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.


(4) A kérelem benyújtásának módja:

 1. az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt ellátások iránti kérelmet az intézmények telephelyén, Földes, Rákóczi u. 5 sz. alatt lehet benyújtani ellátásra való jogosultság elbírálásához szükséges mellékletekkel együtt.

b.  az (1) bekezdés f) pontjában szereplő közösségi ellátás iránti kérelem benyújtásának helye Kaba, Szabadság tér 1.

14.§ (1) Az ellátás megszűnik:

 1. a jogosult halálával,
 2. ha a megállapítás feltételei már nem állnak fenn,
 3. a határozott idejű ellátás megjelölt időtartamának lejártával, kivéve ha az ellátás időtartama meghosszabbítható,
 4. az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője azt írásban vagy szóban kéri;
 5. az ellátás igénybevétele 2 hónapon túl szünetel (kivétel kórházi ellátás miatti szünetelés);
 6.  nappali ellátás esetén az ellátott olyan magatartást tanúsít, amellyel a közösséget zavarja, a házi rendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti;

g.  az ellátott a településről elköltözik.

15.§ (1) A 13.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátásért legfeljebb a rendelet 1-es számú mellékletében meghatározott térítési díjat kell fizetni.


(2) Az intézményi térítési díj jövedelemtől függő kedvezményét az 1-es számú melléklet tartalmazza.


(3) A térítési díjat az Szt. 114.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.


(4)  A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről való értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Földes Nagyközség Önkormányzatának Szociális Bizottságához fordulhat.


(5) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál kell benyújtani. A Szociális Bizottság a kérelem benyújtását követő első bizottsági ülésén dönt a személyi térítési díj összegéről.


(6) A személyi térítési díj megállapítására jogosult

 1. a térítési díj összegét legfeljebb 50%-kal csökkentheti, ha az ellátást igénylő rendkívüli élethelyzetbe került és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át.
 2. a térítési díjat elengedheti, ha az ellátást igénylő jövedelemmel nem rendelkezik.

10. Étkeztetés


16.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.


(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

 1. azt a személyt, aki a 65. életévét betöltötte, 
 2. aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, vagy családtagja sem tud gondoskodni,
 3. azt a személyt, aki a fogyatékossági támogatásban részesül,
 4. azt a személyt, aki pszichiátriai beteg, de fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés alatt nem áll, illetve önmaga ellátására csak részben képes,
 5. azt a személyt, aki szenvedélybeteg de fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés alatt nem áll, illetve önmaga ellátására csak részben képes.
 6. a hajléktalan személyt.


(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott rászorultságot a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal kell igazolni.


(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott rászorultságot házi orvosi igazolással, a d) és e) pontban meghatározott rászorultságot szakorvosi igazolással kell alátámasztani.

11. Szociálpolitikai kerekasztal


17.§ (1) Földes Nagyközség Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt működtet.

A szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok, megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a közfoglalkoztatási terv véleményezése.


(2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.


(3) A szociálpolitikai kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze, az ülések nyilvánosak.


(4) A szociálpolitikai kerekasztal munkájában részt vesznek:

 1. Polgármester
 2. Szociális Bizottság elnöke
 3. Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
 4. Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője
 5. Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
 6.  Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás vezetője vagy az általa megbízott személy”
 7. Nagyközségi Népfőiskola Egyesület képviselője

12. Záró rendelkezések


18.§ (1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet.

Mellékletek