Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 28/2013. (XII.31.) Önkormányzati Rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2014. 01. 01- 2020. 02. 28

Földes Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásainak, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáit, mértékét, a támogatások igénybevételére irányuló eljárásokat, szabályokat.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4.§ (1)-(4) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. Általános szabályok


2.§ (1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül a Képviselő-testület

a.) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként:

- gyermekjóléti szolgáltatást és

- gyermekek napközbeni ellátását biztosítja.

3. Gyermekjóléti alapellátások


3.§ (1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a.) gyermekjóléti szolgáltatás: a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (4150 Püspökladány, Szent I. utca 33.), Földesi telephely: 4177 Földes, Honvéd utca 2. és Rákóczi utca 5.

b.) gyermekek napközbeni ellátása

      3-7 éves korig Földes Községi Napköziotthonos Óvoda

      Székhely: Földes, Rákóczi u. 11 sz.

      Telephely: Földes, Kállay u. 25 sz.

c.) a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított ellátásért térítési díjat az önkormányzat nem állapít meg.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás


4.§ (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (4150 Püspökladány, Szent I. utca 33.) keretei között működő gyermekjóléti szolgálattal biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyermekek részére.

A gyermekjóléti szolgálat tevékenységére, igénybevételére a Gyvt. 39-40. §-ában foglaltak az irányadók. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Gyvt., illetve a tv-hez kapcsolódó végrehajtási rendelet a hatáskörébe utalnak.

(2) A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gyvt. 17.§ (1) bekezdésében felsorolt szervekkel, jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében a további intézkedéseket megtenni, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges hatósági eljárást kezdeményezni.

(3) A gyermekjóléti szolgálat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület elé köteles terjeszteni.

5 Térítési díj


5.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a fenntartó önkormányzat külön rendeletben határozza meg.6.§ (1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2008. (IX.9.) számú önkormányzati rendelet.