Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 04. 27- 2022. 11. 29

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályairól1

2018.04.27.

Földes nagyközségi önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a községi köztemető használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed: a földes nagyközségi önkormányzati tulajdonban lévő földesi 10. hrsz-n és 11/1. hrsz-n nyilvántartott ingatlanok területén működő községi köztemető (továbbiakban: temető) használatának rendjére, a Temető fenntartásával, üzemeltetésével és az ott végzett temetkezési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a temetkezés helyi szabályaira.

(2) Földes település lezárt temetői: a Deák F. úti ( 0315 hrsz.), Bárándi úti( 1473/1 hrsz.) és Kisfaludy utcai ( 0396 hrsz.) temetők.

(3) Földes nagyközség területén temetkezni a 10 és a 11/1. hrsz.-ú köztemető területén lehet, a többi temetőbe temetkezni tilos.

2. § E rendelet alkalmazásában

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: TeTv.),

(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: TeR)

(3) Köztemető: a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott temető,

(4) Temetési hely: a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely,

(5) Kegyeleti közszolgáltatás: a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti közszolgáltatás.

II. Fejezet

A temető fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésének megfelelő használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. A temető fenntartása, üzemeltetése

3. § Az önkormányzat a temető üzemeltetéséről a jogszabályokban elírt feltételeknek megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltatóval (továbbiakban: Üzemeltetővel) kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján gondoskodik.

4. § A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit és a Szerződésben meghatározott rendelkezéseket kell figyelembe venni.

5. § A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.

2. A temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos faladatok

6. §2 A temető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a temető üzemeltetője gondoskodik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet előírásai és a Kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

3. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek, a temető üzemeltetésével kapcsolatos faladatok

7. § (1) A temető rendeltetésszerű használatához a TeTv-ben és végrehajtására kiadott rendelkezésekben meghatározott tárgyi és infrastrukturális feltételeken túl, az alábbi helyi feltételeket kell biztosítani:

a) megfelelő számú kerékpártároló a temető előtt,

b) megfelelő számú gépjármű parkoló a temető előtt,

c) megfelelő számú pihenőpad a temető területén kialakított közlekedő utak mellett,

d) vízöblítéses, ivóvízvételre és kézmosásra alkalmas mosdó és mellékhelyiség a temetőlátogatók részére a ravatalozó mellett,

(2) A temető helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeinek leírását a 1. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

4. A temető használati és igénybevételi rendje

8. § (1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a temetőüzemeltetést végző ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

(2) A temető hivatalos nyitva tartása:

November 15-től március 15-ig 08.00-17.00 óráig

Március 16-tól november 14-ig: 07.00-20.00 óráig

Halottak napján: 07.00-21.00 óráig

(3) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(4) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(5)3 A temető igénybevétele során a TeTv. és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

9. § A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

10. § A temetőben 14 évnél fiatalabb gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

11. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

a) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,

b) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,

c)4

(3) A temetőben tilos továbbá

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet –,

b) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett virágokat a temetőből kivinni,

d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,

e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

f) olyan tárgyak a temető területén elhelyezni, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint

g) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.

12. § A temetőhasználók kötelesek

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,

b) a temető tárgyaira vigyázni,

c)5

13. § (1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.

14. § (1) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos.

(2) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(3) Az elbontott sírkő ártalmatlanításáról és elszállításáról a temetésre kötelezett köteles gondoskodni. A kihelyezett hulladékgyűjtőbe az nem helyezhető.

5. A ravatalozó és a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtőberendezések igénybevételének szabályai

15. § (1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.

(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtőberendezésben kell tartani.

(3) A ravatalozó alap eszköztárának felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

6. A temetési hely és a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

16. § (1) A köztemető területén temetésre szolgálnak:

a) a sírbolt helyek,

b) sírhelyek,

c) az urnasírhelyek és urnafülkék.

(2) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell jelölni.

(3)6 A temetkezési hely típusát, méreteit, megváltási és újraváltási idejét és díjait: a rendelet 3. számú melléklet, az urnafülkébe, urnasírba, koporsós sírhelybe elhelyezhető urnák számát a rendelet 4. számú mellékletet tartalmazza.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a TeR. 18. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható, újraváltható.

(5) A sírhelyek újraváltására a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy írásbeli kérelmére, az újraváltási díj megfizetését követően kerülhet sor.

(6) Az exhumálással kapcsolatos díjakat a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza

17. § (1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 4 méter széles utat kell biztosítani.

(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm távolságra kell elhelyezni.

(4)7 A sírhely nem foglalhat el a rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet.

(5)8 A sírkeretet körülvevő járda a sírhelyméreteken kívül maximum 30 cm széles lehet.

18. § A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.

18/A. §9 A temetési hely, sírbolt felnyitásának szabályainál a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

V. Fejezet

A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

7. A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása

19. § A sírhely, valamint az urna földbe temetése esetén az urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat - a TeR. vonatkozó szabályainak figyelembe-vételével - e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

20. § A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR. 13–15. §-ában meghatározott szabályokat.

8. Kegyeleti tárgyak

21. § (1) A temetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét.

(2)10 A köztemető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok helyezhetők el.

(3)11 Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a sírokon, ha azok – méretüknél fogva – nem engedélykötelesek

9. Növényzet elhelyezése

22. § (1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(2) Egyes nem lágyszárú növényeket csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet a sírokra ültetni.

(3) A temető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni.

10. A sírhelygondozás szabályai

23. § (1) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.

(2)12

(3) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.

(4) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy köztemetőben az önkormányzat nevében hívja fel a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására.

(6) Amennyiben az érintett a (5) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat nevében a jegyző megszünteti, és intézkedik a költségek megfizettetéséről.

VI. Fejezet

A temetőben végzett kegyeleti közszolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai

11. A temetőben végezhető kegyeleti közszolgáltatásokra vonatkozó szabályok

24. §13 A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó szabályokat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés, annak tartalmára vonatozó előírásokat a TeTv. 39. §-a tartalmazza.

25. § A temető üzemeltetőjének létesítményhasználati díjfizetési kötelezettségét a TeR. 55. §-a határozza meg.

12. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

26. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők működésük során kötelesek betartani az alábbi szabályokat.

A vállalkozó:

a) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását,

b) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön meg, eredeti állapota ne változzon,

c) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását és szertartások rendjét ne akadályozza.

(2)14 A temetőben a vállalkozásszerűen munkát végzőknek (pl. síremlék állítási munka) temető fenntartási hozzájárulás díjat kell fizetniük az üzemeltető részére, melynek mértékét 1.170 Ft/nap + ÁFA.

(3) A vállalkozásszerűen munkát végzők a temetőbe gépjárművel történő behajtásáért 300 Ft/gépjármű/nap + ÁFA összeget kell a szolgáltató részére megfizetni.

13. Temetkezési szolgáltatások

27. § (1)15 Temetkezési szolgáltatási tevékenység meghatározására a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak irányadóak.

(2)16

(3)17 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdésében részletezett szolgáltatások igénybevételekor a feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(4)18

(5)19

28. § (1) A temetési szolgáltatási tevékenység ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTv. 25. § (1)–(2) bekezdését, valamint a TeR. 50. § (1) (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2)20 A temetkezési szolgáltatók az önkormányzat részére létesítményhasználati díjat kötelesek fizetni, melynek összegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(3)21

28/A. §22 A rendeletben meghatározott díjak a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történtek, melyet a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

29. § (1)23 E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetkezés helyi rendjéről szóló többször módosított 20/2005. (XII.08.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Földes köztemető helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeinek leírása

sor szám

10. hrsz-on nyilvántartott
temetői ingatlannal kapcsolatos adatok

11/1. hrsz-on nyilvántartott
temetői ingatlannal kapcsolatos adatok

1.

- Drótkerítés

- Ravatalozó

120 m2

2.

- Gépjármű parkoló

- Burkolt út

600 m2

4.

- Kerékpártárolók

- Burkolt tér

540 m2

5.

- Illemhely

1db (nem vízöblítéses)

6.

- Hulladék
gyűjtő

1db

7.

- Betonoszlopos drótkerítés

300 m2

8.

- Vízhálózat

180 fm

9.

- Kutak száma

3 db

2. melléklet

FÖLDES, KÖZSÉGI KÖZTEMETŐ ravatalozóJÁNAK alapeszköztára

Megnevezés

Darabszám

Használati díja

1.

Kegyeleti drapériák, terítők,

térítésmentes

2.

Szószék

1 db

térítésmentes

3.

Ravatalasztal

1 db

térítésmentes

4.

Székek

20 db

térítésmentes

5.

Égőpasztillás kandeláber

2 db

térítésmentes

6.

Falilámpa

7 db

térítésmentes

7.

Hangosító berendezés, mikrofon

1 db

térítésmentes

3. melléklet

Földesi köztemető
sírhelyeinek típusa, megváltásának és újraváltásának ideje, díjai és A Sírhelyek méretei

Sírhely típusa

Tábla jele

Megváltási idő (év)
és díja (Ft.)

Újraváltási idő (év)
és díja (Ft)

Méretek

1.

Sírbolt

9a

60 év

Ft

30 év

Ft

2 személyes

30.000

15.000

3,50m X 2,50 m

4 személyes

50.000

25.000

3,50m X 3 m

6 személyes

80.000

40.000

3,50m X 3,80 m

2.

Felnőtt
egyes sírhely

4,5,12

30 év

10.000.

10

3.333

2,20 m X 1 m
/ 2m mély

3.

Felnőtt
kettes sírhely

1,2,5a7,8,1113

30 év

20.000.-

10

6.666

2,20 m X 2,20 m
/ 2m mély

4.

Felnőtt
hármas sírhely

?

30 év

30.000.-

10

10.000

2,20 m X 3,20 m
/ 2m mély

5

Urnasírbolt

?

25 év

6.000.-

10

2.400

0,80 m X 0,60 m
/1 m mély

6.

Urnasírhely

9

15 év

3.000.-

10

2.000

0,80 m X0,60 m 50 cm földtakarással

7.

Urnafülke zárólap nélkül

___

15 év

2.000.-

10

1.000

0,30m X0,30 m
x 0,30 m

8.

Gyermek-sírhely

?

30 év

3.000.-

10

1.000

1,30 m X 2,20m
/2 m mély

4. melléklet

Földesi köztemetőben az urnafülkébe, urnasírba, koporsós sírhelybe elhelyezhető urnák száma

1.

Egy urnafülkébe temethető urnák száma:

1 db urna

2.

Egy urnasírba, urnasírboltba temethető urnák száma:

2 db urna

3.

A táblázat 2. pontjában leírt egyes sírhelybe - a koporsón kívül - temethető urnák száma:

4 db urna

4.

A táblázat 3. pontjában leírt kettes sírhelybe - a koporsókon kívül - temethető urnák száma:

6 db urna

5.

A táblázat 4 pontjában leírt hármas sírhelybe - a koporsókon kívül - temethető urnák száma:

8 db urna

5. melléklet

Földesi köztemető EXHUMÁLÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJAI

1

Exhumálás (felnőtt sír), földvisszatöltéssel

20.000.- Ft + ÁFA

2

Maradványfelszedés 6 éven belüli letemetés esetén

11.000.- Ft + ÁFA

3

Maradványfelszedés 6-12 év közötti letemetés esetén

4.000.- Ft + ÁFA

4

Maradványfelszedés 12 év feletti letemetés esetén

6.000.- Ft + ÁFA

5

Exhumálás (gyermeksír) maradványfelszedés, földvisszatöltés

8.000.- Ft + ÁFA

6

Urnasír feltárás, behantolással

5.000.- Ft + ÁFA

7

Urna felszedése feltárást követően

3.000.- Ft + ÁFA

8

Urna elhelyezése feltárást követően

3.000.- Ft + ÁFA

9

Exhumálás utáni újratemetés, sírhelynyitás (normál)

10.000.-Ft + ÁFA

10

Exhumálás utáni újratemetés visszahantolás (normál)

8.000.-Ft + ÁFA

11

Exhumálás utáni újratemetés sírhelynyitás (mélyített)

12.000.-Ft + ÁFA

12

Exhumálás utáni újratemetés visszahantolás (mélyített)

12.000.- Ft + ÁFA

6. melléklet

Földesi köztemető
sírhelynyitással,- és visszahantolással KAPCSOLATOS DÍJAI

Sírhelynyitás, sírásás (normál)

13.000.-Ft + ÁFA

Visszahantolás (normál)

8.000.-Ft + ÁFA

Sírhelynyitás, sírásás (mélyített)

16.000.-Ft + ÁFA

Visszahantolás (mélyített)

10.000.- Ft + ÁFA

Gyermek sírhelynyitás

5.000.-Ft + ÁFA

Gyermek sírhely visszahantolás

3.300.-Ft + ÁFA

Urnasírhely nyitás (ásás)

2.500.-Ft + ÁFA

Urnasírhely visszahantolás

1.600.-Ft + ÁFA

7. melléklet

Földesi köztemetőben fizetendő egyéb díjak

1.

Létesítményhasználati díj

30.000 Ft + ÁFA /
szertartás

2.

Temetőn belüli gyászautóval történő halott szállítás díja: (virágok, koszsorúk és egyéb kellékeknek sírhoz szállításával):

8.000 Ft + ÁFA /
gépjármű

3.

Elhunyt hűtése naponta (2. nap után):

2.000/nap + ÁFA

8. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 30. napjával.

2

Módosította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.) Ör. 1.§-a, hatályos: 2014. május 20.

3

Módosította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.) Ör. 2.§-a, hatályos: 2014. május 20.

4

Hatályon kívül helyezte: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.) Ör. 3.§-a, hatályos: 2014. május 20.

5

Hatályon kívül helyezte: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 4. § - a, hatályos: 2014. május 20.

6

Módosította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 5. § - a, hatályos: 2014. május 20.

7

Kiegészítette: 8/2018. (IV.27.). Ör. 1.§-a. Hatályos: 2018. IV.28-tól

8

Kiegészítette: 8/2018. (IV.27.). Ör. 1.§-a. Hatályos: 2018. IV.28-tól

9

Megállapította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 6. § - a, hatályos: 2014. május 20.

10

Kiegészítette: 8/2018. (IV.27.). Ör. 1.§-a. Hatályos: 2018. IV.28-tól

11

Kiegészítette: 8/2018. (IV.27.). Ör. 1.§-a. Hatályos: 2018. IV.28-tól

12

Hatályon kívül helyezte: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 7. § - a, hatályos: 2014. május 20.

13

Módosította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 8. § - a, hatályos: 2014. május 20.

14

Módosította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 9. § - a, hatályos: 2014. május 20.

15

Módosította: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 10. § - a, hatályos: 2014. május 20.

16

Hatályon kívül helyezte: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 11. § - a, hatályos: 2014. május 20.

17

Módosította: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 12. § - a, hatályos: 2014. május 20.

18

Hatályon kívül helyezte: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 13. § - a, hatályos: 2014. május 20.

19

Hatályon kívül helyezte: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 13. § - a, hatályos: 2014. május 20.

20

Módosította: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 14. § - a, hatályos: 2014. május 20.

21

Hatályon kívül helyezte: : a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 15. § - a, hatályos: 2014. május 20.

22

Megállapította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., 16. § - a, hatályos: 2014. május 20.

23

Módosította: a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályainak módosításáról szóló 6/2014. (V.20.)Ör., hatályos: 2014. május 20.