Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 04. 01- 2014. 11. 09


Földes nagyközségi önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a községi köztemető használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
 • a földes nagyközségi önkormányzati tulajdonban lévő földesi 10. hrsz-n és 11/1. hrsz-n nyilvántartott ingatlanok területén működő községi köztemető (továbbiakban: temető) használatának rendjére,
 • a Temető fenntartásával, üzemeltetésével és az ott végzett temetkezési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a temetkezés helyi szabályaira.

(2) Földes település lezárt temetői:

a Deák F. úti ( 0315 hrsz.), Bárándi úti( 1473/1 hrsz.) és Kisfaludy utcai ( 0396 hrsz.) temetők.

 1. Földes nagyközség területén temetkezni a 10 és a 11/1. hrsz.-ú köztemető területén lehet, a többi temetőbe temetkezni tilos.


 1. § E rendelet alkalmazásában
 1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: TeTv.),
 2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: TeR)

(2) Köztemető: a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott temető,

(3) Temetési hely: a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely,

(4) Kegyeleti közszolgáltatás: a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti közszolgáltatás.


II. Fejezet

A temető fenntartása, üzemeltetése és a

rendeltetésének megfelelő használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek


 1. A temető fenntartása, üzemeltetése


3. § Az önkormányzat a Temető üzemeltetéséről a jogszabályokban elírt feltételeknek megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltatóval (továbbiakban: Üzemeltetővel) kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján gondoskodik.

4. § A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit és a Szerződésben meghatározott rendelkezéseket kell figyelembe venni.

5. § A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.


2. A temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos faladatok


6.§ A temető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a temető üzemeltetője gondoskodik az alábbiak szerint:

(1) meghatározza és biztosítja a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét és lehetőségét,

(2) gondoskodik a temetőben a letemethető területek temetésre való előkészítéséről, biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,

(3) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, biztosítja a nyitvatartási időt,

(4) biztosítja az önkormányzati vagyontárgyak, a temető és létesítményei és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei, közművei (infrastruktúra) karbantartását, javítását és működteti azokat, biztosítja a sírok gondozásához szükséges locsolóvizet a fagymentes időszakban,

(5) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását,

(6) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,

(7) tájékoztatja a temetőlátogatókat a szabályokban előírt és a helyben szokásos módon,

(8) kijelöli a temetési helyeket,

(9) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, folyamatosan gondozza, felújítja a temető zöldfelületeit (szükség szerint növényvédelemmel), az elhalt növényeket pótolja,

(10) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,

(11) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,

(12) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,

(13) gondoskodik a kegyeleti szolgáltatással összefüggő ügyfélfogadásról,

(14) gondoskodik a temetőben lévő kerítésépítési munkálatok befejezéséről, majd annak a későbbiek során fellépő avultságból, rongálásból eredő hibáit, folyamatosan pótolja, javítja,

(15) gondoskodik a temető rendjéről szóló tájékoztatók elkészíttetéséről, és kifüggeszti azt a bejáratnál,

(16) a temető sírhelyeit, urnafülkéit, urnasírhelyeit értékesíti, azt dokumentálja, a temetői nyilvántartás naprakész vezetése. A sírhelyek lejárati idejét folyamatosan figyelemmel kíséri. A lejárt nyugvási idejű sírhelyek exhumálása újraértékesítés céljából, jogszabály szerinti hirdetmény közzétételéről,

(17) gondosodik a temetőben felállítandó síremlékek felállításának engedélyezéséről, az ezzel kapcsolatos munkákat ellenőrzi (szabályosság, sírkőtermék elszállíttatása),

(18) a veszélyes állapotú síremlékek helyreállításának, lebontásának ügyében a szükséges intézkedések megteszi,

(19) együttműködik az Önkormányzattal és az egyházakkal. Udvariasan, figyelmesen viselkedik az ügyfelekkel,

(20) teljeskörű ügyintézést biztosít, amely a Debrecenben történő elhalálozás esetén az anyakönyveztetést is magában foglalja,

(21) elvégez minden olyan egyéb feladatot, amit jogszabályok részére előírnak, és azokat is, amelyek jellegűknél fogva, az általa nyújtott szolgáltatás ellátásához kapcsolódnak.

(22) A temető üzemeltetője gondoskodik a temető tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edények tartalmának elszállíttatásáról,

(23) A temető üzemeltetője jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket eltávolítani. 1. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges

tárgyi és infrastrukturális feltételek, a temető üzemeltetésével kapcsolatos faladatok


7. § (1) A temető rendeltetésszerű használatához a TeTv-ben és végrehajtására kiadott rendelkezésekben meghatározott tárgyi és infrastrukturális feltételeken túl, az alábbi helyi feltételeket kell biztosítani:

a/ megfelelő számú kerékpártároló a temető előtt,

b/ megfelelő számú gépjármű parkoló a temető előtt,

c/ megfelelő számú pihenőpad a temető területén kialakított közlekedő utak mellett,

d/ vízöblítéses, ivóvízvételre és kézmosásra alkalmas mosdó és mellékhelyiség a temetőlátogatók részére a ravatalozó mellett,

(2) A temető helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeinek leírását a 1. melléklet tartalmazza.


III. Fejezet

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai


4. A temető használati és igénybevételi rendje


8. § (1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a temetőüzemeltetést végző ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

(2) A temető hivatalos nyitva tartása:

- November 15-től március 15-ig                   08.00-17.00 óráig

- Március 16-tól november 14-ig:                   07.00-20.00 óráig

- Halottak napján:                                           07.00-21.00 óráig


 1. A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
 2. A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(5) A temető igénybevétele során a TeTv. és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TeR.) vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


9. § A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.


10. § A temetőben 14 évnél fiatalabb gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.


11. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

a) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,

b) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,

c) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása.

(3) A temetőben tilos továbbá

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet –,

b) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett virágokat a temetőből kivinni,

d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,

e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

f) olyan tárgyak a temető területén elhelyezni, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint

g) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.


12. § A temetőhasználók kötelesek

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,

b) a temető tárgyaira vigyázni,

c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.


13. § (1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.


14. § (1) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos.

 1. A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
 2. Az elbontott sírkő ártalmatlanításáról és elszállításáról a temetésre kötelezett köteles gondoskodni. A kihelyezett hulladékgyűjtőbe az nem helyezhető.


5. A ravatalozó és a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtőberendezések

igénybevételének szabályai


15. § (1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.

(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtőberendezésben kell tartani.

(3) A ravatalozó alap eszköztárának felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


IV. Fejezet


6. A temetési hely és a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama


16. § (1) A köztemető területén temetésre szolgálnak:

 1. a sírbolt helyek,
 2. sírhelyek,
 3. az urnasírhelyek és urnafülkék.
 1. A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell jelölni.
 2. A temetkezési hely típusát, méreteit, megváltási és újraváltási idejét és díjait:

a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a TeR. 18. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható, újraváltható.

(5)A sírhelyek újraváltására a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy írásbeli kérelmére, az újraváltási díj megfizetését követően kerülhet sor.

(6) Az exhumálással kapcsolatos díjakat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza


17. § (1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 4 méter széles utat kell biztosítani.

(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm távolságra kell elhelyezni.


18. § A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.


V. fejezet

A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai


7.  A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása


19. § A sírhely, valamint az urna földbe temetése esetén az urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat - a TeR. vonatkozó szabályainak figyelembe-vételével - e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


20. § A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR. 13–15. §-ában meghatározott szabályokat.


8. Kegyeleti tárgyak


21. § (1) A temetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a sírokon, ha azok – méretüknél fogva – nem engedélykötelesek.


9. Növényzet elhelyezése


22. § (1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(2) Egyes nem lágyszárú növényeket csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet a sírokra ültetni.

(3) A temető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni.


10. A sírhelygondozás szabályai


23. § (1) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.

(2) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

(3) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.

(4) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy köztemetőben az önkormányzat nevében hívja fel a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására.

(6) Amennyiben az érintett a (5) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat nevében a jegyző megszünteti, és intézkedik a költségek megfizettetéséről.


VI. Fejezet

A temetőben végzett kegyeleti közszolgáltatások és

 egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai


11. A temetőben végezhető kegyeleti közszolgáltatásokra vonatkozó szabályok


24. § A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésre, annak tartalmára vonatozó előírásokat a TeTv. 39. §-a tartalmazza.

25. § A temető üzemeltetőjének létesítményhasználati díjfizetési kötelezettségét a TeR. 55. §-a határozza meg.


12. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

ellátásának temetői rendje


26. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők működésük során kötelesek betartani az alábbi szabályokat. A vállalkozó

a) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását,

b) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön meg, eredeti állapota ne változzon,

c) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását és szertartások rendjét ne akadályozza.

 1. A temetőben a vállalkozásszerűen munkát végzőknek (pl. síremlék állítási munka) temető fenntartási hozzájárulás díjat kell fizetniük az üzemeltető részére, melynek mértékét 1.500 Ft/nap + ÁFA.
 2. A vállalkozásszerűen munkát végzők a temetőbe gépjárművel történő behajtásáért 300 Ft/gépjármű/nap + ÁFA összeget kell a szolgáltató részére megfizetni.


13.Temetkezési szolgáltatások


 1.  § (1) Temetkezési szolgáltatások:
  1. temetésfelvétel,
  2. az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való- az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,
  3. temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása,
  4. a ravatalozás,
  5. a búcsúztatás,
  6. sírhelynyitás és visszahantolás
  7. a sírbahelyezés,
  8. a halottszállítás,
  9. a hamvasztás és urnakiadás
  10. az urnaelhelyezés,
  11. a hamvak szórása
  12. az exhumálás,
  13. az újratemetés.
 1. A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy önállóan is végezhetőek.
 2. A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.
 3. A temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási tevékenységek során a TeTv. és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezően alkalmazandó segítő szakszemélyzet igénybevétele térítésmentes.
 4. Térítési díj csak a jogszabályban előírt létszámon felül igényelt segítő szakszemélyzet közreműködéséért számolható fel, melynek összege nem lehet több óránként, az éppen aktuális szakmunkási óradíj összegétől.


28. § (1) A temetési szolgáltatási tevékenység ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTv. 25. § (1)–(2) bekezdését, valamint a TeR. 50. § (1) (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A temetkezési szolgáltatók az önkormányzat részére létesítményhasználati díjat kötelesek fizetni, melynek összegét és tételes kimutatását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Temető üzemeltetésével megbízott szolgáltatóra vonatkozóan a díjfizetési kötelezettség a kegyeleti szolgáltatási szerződésben kerül szabályozásra.


VII. Fejezet

Záró rendelkezések


29. § (1) E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetkezés helyi rendjéről szóló többször módosított 20/2005. (XII.08.) önkormányzati rendelet.


Földes, 2014. március 5.