Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 11- 2014. 11. 11


Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2.§

(1)

Földes Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szervei:

Földesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

Földesi Szociális Szolgáltató Központ.

Karácsony Sándor Közösségi Ház,

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda,

Földes Községi Könyvtár.

Az intézmények gazdálkodással összefüggő feladatokat a Földesi Polgármesteri Hivatal látja el.(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Külön címet alkot továbbá az Önkormányzat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített önként vállalt feladatai vonatkozásában.(3)

A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint határozza meg.


Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege


3.§

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 713.494 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 507.437 eFt-ban állapítja meg.(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 730.563 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 524.506 eFt-ban állapítja meg.(3)

A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.


4.§

(1)

A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi – finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli – összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 17.069 eFt-ban állapítja meg, melyből a működési hiány összege 8.285 eFt, a felhalmozási hiány összege 8.784 eFt.(2)

A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási hiányt az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.


Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai


5.§

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 517.788 eFt-ban állapítja meg.


(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 517.788 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 311.731 eFt-ban állapítja meg.


(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.A Földesi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai


6.§

(1)

A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 84.161 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 200 eFt-ban állapítja meg.


(2)

A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 84.161 eFt-ban állapítja meg.


(3)

A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai


7.§

(1)

A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.544 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0 eFt-ban  állapítja meg.


(2)

A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.544 eFt-ban állapítja meg.


(3)

A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai


8.§

(1)

A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 10.891 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 1.668 eFt-ban állapítja meg.


(2)

A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 10.891 eFt-ban állapítja meg.


(3)

A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014 évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai


9.§

(1)

A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 98.980 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 4.800 eFt-ban állapítja meg.


(2)

A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 98.980 eFt-ban állapítja meg.


(3)

A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.A Földes Községi Könyvtár 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai


10.§

(1)

A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.199 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 50 eFt-ban állapítja meg.


(2)

A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.199 eFt-ban állapítja meg.


(3)

A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési mérlege
11.§

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.ezen belül
- működési célú költségvetési bevételeit


619.525 eFt-banebből
= működési célú támogatások Áht-on belülről

265.827 eFt-ban= közhatalmi bevételek

73.825 eFt-ban= működési bevételek

65.531 eFt-ban= átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

0 eFt-ban= működési finanszírozási bevételek:

214.342 eFt-banbelső finanszírozási bevételek

214.342 eFt-banebből előző évi kv. maradvány igénybevétele

8.285 eFt-banebből irányítószervi támogatás

206.057 eFt-ban- működési célú költségvetési kiadásait

618.291 eFt-banebből
= személyi juttatások

169.096 eFt-ban= munkaadókat terhelő járulékok

43.276 eFt-ban= dologi kiadások

137.809 eFt-ban= ellátottak pénzbeli támogatása

16.880 eFt-ban= egyéb működési kiadások

45.173 eFt-banebből általános tartalék

4.500 eFt-ban= működési finanszírozási kiadás:

206.057 eFt-banebből intézményfinanszírozás

206.057 eFt-ban- felhalmozási célú bevételeit

111.038 eFt-banebből
= felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

100.654 eFt-ban= felhalmozási bevételek

0 eFt-ban= felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.600 eFt-ban= felhalmozási finanszírozási bevételek:

8.784 eFt-banbelső finanszírozási bevételek

8.784 eFt-banebből előző évi kv. maradvány igénybevétele

8.784 eFt-ban- felhalmozási célú  kiadásait

112.272 eFt-banebből
= felújítási kiadásait

0 eFt-ban= beruházási kiadásait

69.272 eFt-ban= egyéb felhalmozási kiadásait

0 eFt-ban= felhalmozási finanszírozási kiadás:

43.000 eFt-banbelföldi finanszírozási kiadások

43.000 eFt-bankölcsön törlesztése Áht-on kívülre

43.000 eFt-banállapítja meg.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)

A Képviselő-testület a Hivatal működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)

A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)

A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)

A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)

A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret


12.§

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 3. és 7. számú melléklete szerint 62 főben határozza meg.

A közfoglalkoztatottak létszáma 146 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.


(2)

Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján, a köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét a nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak kormányrendelete szerint állapítja meg.


(3)

Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.


(4)

A Képviselő-testület az étkező hellyel rendelkező önállóan működő költségvetési szerveinél, az intézményvezetők által – munkakörükre való tekintettel – az ún. ”kötelező étkezőknek” minősített dolgozók részére, a tényleges munkában töltött étkezési napok támogatásával, havi 8.000 Ft nettó béren kívüli juttatást állapít meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) ba.) pontja alapján.


(5)

A köztisztviselők 2014. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik.


13.§

(1)

Külön részletezve a 5. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be.(2)

A rendelet 4. számú melléklete a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja.


Felhalmozási kiadások


14.§

(1)

Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait.


(2)

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a rendelet 18. számú melléklet mutatja be.


(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Tartalék


15.§

(1)

A rendelet 3. és 8. számú mellékletében szereplő általános tartalék összege: 4.500 e Ft, mely az előre nem tervezhető feladatok megoldására nyújt fedezetet. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre.


(2)

A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja
16.§

(1)

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének e rendelet 4§ (1) bekezdés szerinti hiányát az előző évi pénzmaradvány igénybevételével kívánja finanszírozni.


(2)

Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg.

Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.


(3)

Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.


(4)

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.


(5)

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


17.§

(1)

Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik.


(2)

A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 20. számú melléklet tartalmazza
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18.§

(1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.

A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 17. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá.


(2)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.


(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére.


(4)

Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal.(5)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.(6)

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.(7)

A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.


(8)

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek betartani. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után.


(9)

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(10)

A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.


(11)

Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(12)

Amennyiben az Országgyűlés - az önkormányzatot érintő módon - előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(13)

Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a rendelet 7. számú melléklete szerint elfogadott önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
19.§


Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet tartalmazza.


20.§


Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait - a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatai szerinti bontásban - a 15. számú melléklet tartalmazza.


Önkormányzati biztos


21.§

(1)

Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat költségvetési szervei 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.


(2)

Amennyiben a költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti tartozás állománya meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 50 millió Ft-ot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.


(3)

Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.


(4)

A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.


Vegyes és záró rendelkezések


22.§

(1)

E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete.


(2)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni


(3)

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik


Földes, 2014. március 5.