Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének4/2014.(V.7.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 08

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntésekre - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú Ör. (továbbiakban: rendelet) 3 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 1.373.267 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 1.099.031 eFt-ban állapítja meg.”(2)

A rendelet 3 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 1.373.267 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 1.099.031 eFt-ban állapítja meg.”


2 §

(1)

A rendelet 4 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi – finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli – összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 106.576 eFt-ban állapítja meg.”(2)

A rendelet 4 §-a (2) bekezdése hatályát veszti.(3)

A rendelet 4 §-a (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A hiányból a tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező felhalmozási hiány összege: 106.576  eFt.”

3 §

(1)

A rendelet 5 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét  10.56.923 eFt-ban állapítja meg.”(2)

A rendelet 5 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 1.056.923 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 782.687 eFt-ban állapítja meg.”


4 §

(1)

A rendelet 6 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 167.264 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 1.026 eFt-ban állapítja meg.”


(2)

A rendelet 6 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 167.264 eFt-ban állapítja meg.”


5.§

(1)

A rendelet 7 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.053 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 66 eFt-ban állapítja meg.”


(3)

A rendelet 7 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.053 eFt-ban állapítja meg.”


6.§

(1)

A rendelet 8 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 48.651 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 36.400 eFt-ban állapítja meg.”(2)

A rendelet 8 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 48.651 eFt-ban állapítja meg.”


7.§

(1)

A rendelet 9 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 83.260 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 4.518 eFt-ban állapítja meg. „(2)

A rendelet 9 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 83.260 eFt-ban állapítja meg.”


8.§

(1)

A rendelet 10 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 8.116 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 98 eFt-ban állapítja meg.”(2)

A rendelet 10 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 8.116 eFt-ban állapítja meg.”


9.§

(1)

A rendelet 11 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.ezen belül
- működési célú bevételeit


959.743 eFt-banebből
= közhatalmi bevételek

59.755 eFt-ban= intézményi működési bevételek

115.415 eFt-ban= átengedett központi adók

10.000 eFt-ban= támogatások, kiegészítések

323.137 eFt-ban= támogatásértékű működési bevétel

141.188 eFt-ban= átvett pénzeszközök

25.265 eFt-ban= támogatási kölcsönök visszatérülése

0 eFt-ban= finanszírozási célú bevétel:

284.983 eFt-banebből intézményi támogatás

274.236 eFt-ban- működési célú kiadásait

944.166 eFt-banebből
= személyi jellegű kiadások

241.078 eFt-ban= munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

                   51.828 eFt-ban= dologi jellegű kiadások

267.896 eFt-ban= egyéb működési kiadások

105.128 eFt-ban= ellátottak pénzbeli juttatásai

0 eFt-ban= általános tartalék

1.000 eFt-ban= céltartalék

0 eFt-ban= finanszírozási célú kiadás:

274.236 eFt-banebből intézményi támogatás

274.236 eFt-ban- felhalmozási célú bevételeit

413.524 eFt-banebből
= felhalmozási célú saját bevétel

2.264 eFt-ban= felhalmozási támogatások

312.010 eFt-ban= felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

110 eFt-banFinanszírozási célú felhalmozási bevétel:

87.999 eFt-ban= felhalmozási célú hitel

80.766 eFt-ban- felhalmozási célú kiadásait

432.101 eFt-banebből
= felújítási kiadásait

0 eFt-ban= beruházási kiadásait

432.101 eFt-ban= egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0 eFt-ban= felhalmozási célú kamat kiadás

0 eFt-banFinanszírozási célú kiadás:
= felhalmozási célú hiteltörlesztés

0 eFt-banállapítja meg.”
10.§


A rendelet 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletei helyébe e rendelet 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletei lépnek.
11.§


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Mellékletek