Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 17/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2019. 04. 27- 2019. 04. 27

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A közterület használatáról szóló 17/2018. ( IX.28.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:


„Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2.§ A Rendelet 1.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A rendelet alkalmazásában:

  1. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). (Étv. 2.§ 8.)
  2. fülke, pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajon álló, illetve ahhoz rögzített huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas építmény
  3. hangos hirdetés: hangosító berendezés használatával történő reklámcélú közterület-használat, gépjárművel is
  4. idény jellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonálistermékek közterületi árusítása (pl. zöldség, gyümölcs, virág)
  5. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván (Étv. 2.§ 13. pont).
  6. mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl: kosár, tricikli, fagylaltos kocsi)
  7. mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz; (Ker.tv. 2.§17.)
  8. mutatványos tevékenység: nagy területigényű alkalmi szórakoztató tevékenység, mely a célt szolgáló eszközök, sátrak, konténerek, lakókocsik felállításával jár együtt (pl: cirkusz).”

3.§ (1)  A Rendelet 5.§ (1) bekezdés j) pontjában lévő „bármikor” szövegrész helyébe a „30 napos felmondási idővel” szöveg lép.

(2) A Rendelet 6.§ (2) bekezdésében lévő „bármikor” szövegrész helyébe a „30 napos felmondási idővel” szöveg lép.

4.§ (1) A Rendelet 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Közterület engedély nélküli vagy a közterület engedélytől eltérő használata esetén a jogsértővel szemben közigazgatási bírság szabható ki, mely során a közigazgatási szabálysértések szankcióiról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”


(2) A Rendelet 9.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. ”

5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 11/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet 7.§-a.