Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének12/2019.(V.30.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének12/2019.(V.30.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2019.05.31.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §(1) bekezdés a) pontjában, valamint Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés c.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.

2. Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetési főösszegét 1.169.637 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:

a) költségvetési bevételek összege: 1.169.637 ezer forint,

b) költségvetési kiadások összege: 1.105.648 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 63.989 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 651.677 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 326.940 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 98.599 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 89.834 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 417 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.350 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 820 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.169.637 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 841.460 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 328.177 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai

a) K1. Személyi juttatások: 398.578 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 60.843 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 277.616 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.510 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.188 ezer forint,

f.) K6. Beruházások: 295.712 ezer forint g) K7. Felújítások: 47.201 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.105.648 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 762.735 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 342.913 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások teljesítése beruházásonként:

aa) KSKH EFOP szoftverbeszerzés 378 ezer forint,

ab) Asztalosüzem kial. közfogl 9.233 ezer forint,

ac) Geotermális energiahaszn beruh. 151.686 ezer forint,

ad) Mozi épület felújítása . 49.434 ezer forint,

ae) Birkózó csarnok építése 3.071 ezer forint,

af) Óvodaépítés 380 ezer forint,

ag) Informatikai eszközbeszerzés EFOP Önk. 4.151 ezer forint,

ah) Informatikai eszközbeszerzés EFOP Nádudvar 250 ezer forint,

ai) Informatikai eszközbeszerzés EFOP KSKH 803 ezer forint,

aj) Informatikai eszközbeszerzés FSZSZK nyomtató 63 ezer forint,

ak) Informatikai eszközbeszerzés PH 238 ezer forint,

al) TOYOTA gépkocsibeszerzés közfogl. 7.776 ezer forint,

am) Projektor Könyvtár 114 ezer forint,

an) Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Óvoda 188 ezer forint,

ao) Kisért. tárgy.besz. .KSKH EFOP és érdek.növ. 1.413 ezer forint,

ap) Kisértékű tárgyieszköz beszerzés PH 12 ezer forint,

aq) Kisértékű tárgy.besz.közfogl. programok 3.655 ezer forint,

ar) Kisértékű tárgy.besz. Strand és Szabadidőközp. 287 ezer forint,

as) Kisértékű tárgy. besz. EFOP Nádudvar 748 ezer forint,

at) Projektor Fő. u. 4. 254 ezer forint,

av) Szennyvíztelep szivattyú 385 ezer forint,

aw) Zöldterületkezelés kisért. eszk. beszerzés 368 ezer forint,

ay) Védőnői szolg. nyomtatóbeszerzés 40 ezer forint.

az) beruházások ÁFÁ-ja 60.785 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba.) Szennyvízmotor felújítása 279 ezer forint,
bb.) Arany János utca felújítása 17.493 ezer forint,
bc.) Földes, Fő u. 4. felújítása EFOP 6.455 ezer forint,
bd.) Lakásfelújítások EFOP-Esélyotthon 12.939 ezer forint,
be.) Felújítások ÁFÁ-ja 10.035 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

Családi támogatások 2.106 ezer forint,
Egyéb nem intézményi ellátás 6.404 ezer forint
Összesen: 8.510 ezer forint.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 73 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 73 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 171 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.725 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 14.736 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi összesített teljesített többletének finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 63.989 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési főösszegét 129.642 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 32.947 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 129.642 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 96.695 ezer forint hiány.

11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.164 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 8 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 31.775 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 32.947 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 32.947 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 68.632 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.830 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 47.862 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 318 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 129.642 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 129.324 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 318 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.

14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.377 ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 318 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 1.414 ezer forint,

b) külső finanszírozással 95.671 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 96.671 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 96.671 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésének teljesítése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési főösszegét 15.384 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 399 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 15.384 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 14.985 ezer forint hiány.

16. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 399 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 399 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 399 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

17. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési iadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 11.116 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.177 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 2.011 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 80 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 15.384 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.304 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

19. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.905 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 80 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 723 ezer forint,

b) külső finanszírozással 14.409 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 14.409 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 14.409 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2018. évi költségvetésének teljesítése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési főösszegét 31.018 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 25.436 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 31.018 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 5.582 ezer forint hiány.

21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 23.900 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.536 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 25.436 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 25.436 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 10.727 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.088 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 14.909 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 3.294 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 31.018 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 27.724 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.294 ezer forint.

23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.288 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.294 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 196 ezer forint,

b) külső finanszírozással 17.424 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 17.424 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 17.424 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési főösszegét 118.746 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 610 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 118.746 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 118.136 ezer forint hiány.

26. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 599 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 11 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 610 ezer forint.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 599 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11 ezer forint.

27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 77.709 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.196 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 25.603 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 238 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 118.746 ezer forint.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118.508 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 238 ezer forint.

28. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.

29. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 117.909 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 227 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 367 ezer forint,

b) külső finanszírozással 117.811 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 117.811 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 117.811 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

7. A Földes Községi Könyvtár 2018. évi költségvetésének teljesítése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési főösszegét 12.873 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 77 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 12.873 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 12.796 ezer forint hiány.

31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 77 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 77 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 77 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 8.227 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.617 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 2.884 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 145 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 12.873 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.728 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145 ezer forint.

33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.651 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 145 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 170 ezer forint,

b) külső finanszírozással 12.883 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12.883 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 12.883 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

8. Az önkormányzat 2018. évi saját költségvetésének teljesítése

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi teljesített költségvetési főösszegét 1.110.168 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.110.168 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 797.985 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 312.183 ezer forint (többlet).

36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 626.613 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 326.940 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 98.591 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 55.448 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 406 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.350 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 820 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.110.168 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 782.002 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 328.166 ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 222.167 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.935 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 184.347 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.510 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.188 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 291.637 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 47.201 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 797.985 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 459.147 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 338.838 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 258.198 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszáma 171 fő.

9. A maradvány

39. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 146.888 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 3.számú melléklet szerint.

(2) A szabad maradvány 212 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Záró rendelkezések

40. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 12/2019 (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

D

2018

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Terv

Tény

2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

88652

88761

3.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

76543

76394

4.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

110497

112190

5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4902

6813

6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások

B115

1665

18333

7.

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

282259

302491

9.

Elvonások és befizetések

B12

10.

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B14

12.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről

B15

13.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

77167

349186

14.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

359426

651677

2.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

C

2018

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Terv

Tény

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15205

3.

Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről

B22

4.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B23

5.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B24

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

4300

311735

7.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B2

4300

326940

3.

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

C

2018

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Terv

Tény

2.

Jövedelemadók

B31

65

0

3.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

4.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

9500

8694

6.

ebből a helyi adók :

7.

- épitményadó

8.

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9.

- magánszemélyek kommunális adója

9500

8694

10.

- telekadó

11.

Értékesítési és forgalmai adók

B351

78000

79599

12.

ebből a helyi adók :

13.

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

78000

79599

14.

- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15.

Fogyasztási adó

B352

16.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17.

Gépjárműadók

B354

9200

10134

18.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

250

78

19.

ebből a helyi adók:

20.

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

250

78

- talajterhelési díj

21.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

87450

89811

22.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200

94

23.

Közhatalmi bevételek

B3

97215

98599

2. melléklet

2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 12/2019 (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok e Ft-ban

A

B

C

sorsz.

Megnevezés (Rovat)

2018. évi Teljesítési adatok

Bevételi

Kiadási

1.

EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú "Egy élen át Földesen " című 2018. január 15-től- 2021 május 14-ig tartó projekt.

58991

52543

B16. Egyéb működési célú támogatások

58991

K1. Személyi juttatások

10080

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

1809

K3. Dologi kiadás

18950

K6. Beruházások

5272

K7 . Felújítások

16432

2.

EFOP-4.1.7-16-2017-00005 számú " A földesi Karácsony Sándor Közösségi Ház megújítása" című projekt. (Fő u 4 szám alatti ingatlan felújítása, közösségi programok szervezése. A projekt 2019-ben fejeződik be.)

19695

10817

B16. Egyéb működési célú támogatások

19695

K1. Személyi juttatások

943

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

155

K3. Dologi kiadás

1198

K6. Beruházások

323

K7. Felújítások

8198

3.

EFOP-3.9.2-16-2017-00049 kódszámú "Humánkapacitás fejlesztése Nádudvar és térségében" cimű projekt. ( Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda a projektben részvevő intézmény a befejezés időpontha 2022.04.30.)

3447

1560

B16. Egyéb működési célú támogatások

3447

K1. Személyi juttatások

240

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

42

K3. Dologi kiadás

9

K6. Beruházások

1269

4.

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00009 kódszámú "A foglalkoztatás és az életminősség javítása család barát munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése" című pályázat (Óvoda bővítés )

21286

3240

B25. Felhalmozási célú támogatások

21286

K3. Dologi kiadás

2757

K6. Beruházások

483

5.

TOP-3.2.-15-HB1-2016-00009 kódszámú" Földes Nagyközség közintézményeinek fűtés korszerűsítése geotermális energia felhasználásával"

242161

205978

B25. Felhalmozási célú támogatások

242161

K3. Dologi kiadás

13470

K6 . Beruházások

192508

6.

TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00005 Kódszámú "Ipari területhez vezető út építése" című projekt ( A projek 2018-ban befejezödött)

10053

2747

B25. Felhalmozási célú támogatások

10053

K3. Dologi kiadás

2747

7.

VP.-6.7.4.1.1-16 Kódszámú " Mozi épület rekonstrukciója Földes települése " című projekt ( A projekt 2018. évben befejeződőtt)

21985

64983

B25. Felhalmozási célú támogatások

21985

K3. Dologi kiadás

2202

K6. Beruházások

62781

8.

EFOP-3.3.2-16-2016-00022 számú "Minden új csak a már meglévőre építhető " című projekt ( projekt gazda:Karácsony Sándor Közösségi Ház a projekt befejezés időpontja 2019.07.31)

23900

12025

B16. Egyéb működési célú támogatások

23900

K1 Személyi juttatások

2146

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

397

K3 Dologi kiadás

7113

K6 Beruházások

2369

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016-00108 kódszámú " Földes Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című projekt (A projekt 2018-ban befejezödött )

3850

K1. Személyi juttatások

1076

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

189

K3. Dologi kiadás

2585

Összesen

401518

357743

3. melléklet

3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 12/2019 (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Földesi Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi maradvány-kimutatása

Adatok e Ft

sorszám

Megnevezés

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Földes Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1110167

32948

399

25435

611

77

1169637

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

797985

129642

15383

31018

118747

12873

1105648

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

312182

-96694

-14984

-5583

-118136

-12796

63989

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

90174

97085

15131

17620

118178

13053

351241

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-268342

-268342

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenelege (4-5)

-178168

97085

15131

17620

118178

13053

82899

7.

A) Alaptevékenység maradványa (= +- I -+ II)

134014

391

147

12037

42

257

146888

8.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozsi kiadásai

13.

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

14.

B) Vállalkozási tevékenység maradvány (=-+III-+IV)

15.

C) Összes maradvány (=A+B)

134014

391

147

12037

42

257

146888

16.

D) Alaptevékenység költelezettségvállalással terhelt maradványa

134014

391

67

12037

42

125

146676

17.

E) Alaptevékenység szabadmaradvány (=A-D)

80

132

212

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts (=B*0,1)

19.

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.