Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az „Esély Otthon – Egy életen át Földesen" pályázat ösztönző támogatásairól szóló 6/2019. (III.21) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 06. 01

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az „Esély Otthon – Egy életen át Földesen" pályázat ösztönző támogatásairól szóló 6/2019. (III.21) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


hiányszakma: a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 21/2019. (II.25.) Korm.rendelet Hajdú-Bihar megyére kimutatott korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint a 2018. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról szóló Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében meghatározott szakok (Oktatási és Kulturális Közlöny 2017. évfolyam, 22.számában került közzétételre), valamint e rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott a település közössége számára fontos kimutatott hiányszakmák.”

2. § Ör. 3.§ 5. pontjában a „15 óra” szövegrész helyébe a „40 óra” szövegrész lép.

3.§ Az Ör. 10.§ (3) bekezdés c) pontjában a „15 óra” szövegrész helyébe a „40 óra” szövegrész lép.

4.§ Az Ör. 1. számú melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Mellékletek