Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 15/2017. (X.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27- 2019. 09. 27

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 15/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kérelem benyújtásának határideje: 2019. november 4-től 2019. november 11. 16 óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

2.§ Az Ör. 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A kérelmeket átruházott hatáskörben az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörben ezzel megbízott bizottság bírálja el és gondoskodik a támogatásban részesülők kiértesítéséről.”

3.§ Az Ör. 6.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az első fordulóban meghirdetett szénmennyiség nem kerül kiosztásra, a támogatásban még nem részesülő igénylők – II. fordulóban – 2020.01.06-tól  2020. 01. 10. 12 óráig adhatják be igényeiket, melyet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörben ezzel megbízott bizottság 2020. január 22. napjáig bírál el, gondoskodik a támogatásban részesülők kiértesítéséről és a jogosultak részére térítésmentesen történő kiszállításáról.”

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.