Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(III.21.) Önkormányzati Rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 22- 2019. 03. 22

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  21.§-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre az „Egy életen át Földesen” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005 azonosító szám alatti projekt” megvalósításával összefüggő, az önkormányzat ösztönző támogatásáról szóló helyi rendeletben foglaltak végrehajtására.

(12)  Az ideiglenes bizottság neve: Esély Otthon Ideiglenes Bizottság. Létszáma: 7 fő. Az ideiglenes bizottság személyi összetételét, feladat- és hatáskörét a Rendelet 2/A. számú melléklete tartalmazza.”

2.§ (1) A Rendelet 31.§ 25. alcím szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „A jegyző és aljegyző”

(2) A Rendelet 31.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jegyzőt akadályoztatása vagy távolléte esetén az aljegyző, mindkettő akadályoztatása vagy távolléte esetén a jegyző által kijelölt köztisztviselő helyettesíti.”


(3) A Rendelet 31.§-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A polgármester által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kinevezett egy aljegyző ellátja mindazt, amivel munkaköri leírásában a jegyző megbízza, illetve átad.”

3.§ A Rendelet 3. számú melléklete a következő „IV”  ponttal egészül ki:

„ IV. Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által

Esély Otthon Ideiglenes Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök


  1. Elbírálja az „Egy életen át Földesen” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005” számú pályázat megvalósulását támogató, az önkormányzat ösztönző támogatásairól szóló helyi rendelet alapján benyújtott pályázatokat.”

4.§ (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mellékletek