Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(III.21.) Önkormányzati Rendelete

az „Esély Otthon – Egy életen át Földesen" pályázat ösztönző támogatásairól

Hatályos: 2019. 04. 01- 2019. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések


1.§. A rendelet célja az „Esély Otthon – Egy életen át Földesen" (EFOP – 1.2.11-16-2017-00005) elnevezésű pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások feltételrendszerének meghatározása, Földes Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a település közössége és jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek településre történő letelepedésének, illetve településen tartásának támogatása. Az Önkormányzat célja, hogy az ösztönző támogatással a település lakosságmegtartó erejét növelje, a szakemberek szellemi tőkéjüket Földesre visszatérve, vagy itt letelepedve a település fejlődése érdekében kamatoztassák.  

2.§. E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18 – 35 év közötti személyekre, akik e rendelet szerinti hiányszakmával és Földesen lakcímmel rendelkeznek vagy Földesre kívánnak költözni és a Földes Nagyközség közigazgatási területén működő munkáltatóknál, illetve vállalkozóként kívánnak munkát vállalni, vagy hiányszakma megszerzésére irányuló szakképzésben vagy felsőoktatási képzésben vesznek részt.

3.§. E rendelet alkalmazásában:

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya,

2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony

3. hiányszakma: a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 114/2018. (VI.26.) Korm.rendelet Hajdú-Bihar megyére kimutatott támogatott, és a korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint a 2018. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról szóló Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében meghatározott szakok (Oktatási és Kulturális Közlöny 2017. évfolyam, 22.számában került közzétételre), valamint e rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott a település közössége számára fontos kimutatott hiányszakmák.

4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

5. önkéntes tevékenység: kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 15 óra (2019-ben és 2020.-ban) a támogatási szerződésben megjelölt intézményben vagy civil szervezetnél, valamint a pályázat keretében megvalósuló, a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatásokon, képzéseken való részvétel (minimum 2 képzés kiválasztása kötelező).

6. vállalkozó: vállalkozó minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez.

7. önhibáján kívül: az érintett személynek fel nem róható, külső tényezők, körülmények, előre nem látható események által előidézett okok.

4. §. (1) Az e rendelet által meghatározott ösztönző támogatásokat a hiányszakmával rendelkező személyek pályázat útján nyerhetik el.

(2) Az ösztönző támogatások csak az 1. §.-ban megjelölt pályázat keretösszegéből az adott támogatásra az „Esély Otthon -Egy életen át Földesen” pályázatban meghatározott 37.332.000.- forint erejéig folyósíthatók.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben eljáró Esély Otthon Bizottság bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.

2. A pályázatok elbírálásának rendje


5.§. (1) A pályázatok elbírálása a rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület által felhatalmazott Esély Otthon Ideiglenes Bizottság átruházott hatáskörben a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.

(2) A támogatás elbírálásáról a képviselő-testület bizottsága nyílt ülés keretében dönt, egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.

(3) A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

(4) A bizottság döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

3. A támogatási szerződés tartalmi elemei


6. §. A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen:

a) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy földesi lakcímét, valamint a földesi székhelyű vállalkozását (vállalkozói ösztönző támogatás igénylése esetén) fenntartja legalább 2022. december 31-ig.

b) önkéntes tevékenység részletezése,

c) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy amennyiben a támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen: a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdése szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizeti,

d) amennyiben a támogatott-önhibáján kívül -a szerződésben vállaltakat nem tudja teljesíteni, a szerződés felbontásra kerül. Képzési támogatás azonnali hatállyal, vállalkozói támogatás 1 hónap felmondási idővel megszüntetésre kerül,

e) pályázatok évenkénti felülvizsgálata annak érdekében, hogy a pályázati feltételek folyamatosan fennálljanak,

f)  a megkötött támogatási szerződés minimum időtartama 6 hónap.

7. §. (1) Az ösztönző támogatások folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.

(2) A támogatás két részletben kerül kifizetésre.  A támogatási szerződés aláírását követő 15. napon belül a megítélt támogatás 70 %-a, a második részlet a fennmaradó 30 %, a támogatási szerződésben pályázónként egyedileg megfogalmazott igazoló dokumentumok bemutatását követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlára. 

4. Képzési támogatás


8. §. (1) A támogatásra az a 18-35 év közötti fiatal nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) földesi lakcímmel rendelkezik,

b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy e rendelet 1. számú melléklete szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat,  vagy a támogatási szerződés megkötéséig tanulmányait megkezdi,

c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de nem töltötte még be a 35. életévét,

d) kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 40 óra (2019-ben és 2020-ban) a kijelölt intézményben, valamint a pályázat keretében megvalósuló, a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatásokon, képzéseken való részvétel (minimum 2 képzés kiválasztása,

e) a képzési támogatás a lakhatási támogatással egyidejűleg is nyújtható.

9. §. A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása:

(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. április 15. napjáig hirdeti meg a helyben szokásos módon.

(2) A pályázatok benyújtása folyamatos, de végső benyújtásának határideje 2020. október 30.

(3) A pályázatok elbírálása folyamatos a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de végső határideje 2020. november 15.

(4) A szerződéskötés határideje az Esély Otthon Bizottság döntését követő 15 nap.

(5) A képzési támogatás összege szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, felsőfokú tanulmányok esetén 500.000.- forint.

(6) A támogatás folyósítása két részletben történik. Az első 70 %-os részlet a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül. A második 30 %-os részlet a támogatási szerződésben, pályázónként egyedileg megfogalmazott igazoló dokumentumok bemutatását követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlára. 

5. Vállalkozói ösztönző támogatás


10. §. (1) Az önkormányzat az ösztönző támogatás keretében olyan 18-35 év közötti fiatalokat kíván támogatni, akik Földesen a település közössége számára fontos, a célcsoport munkaerőpiaci hátrányát kompenzáló, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító vállalkozást kívánnak indítani, illetve meglévő vállalkozásukat fejleszteni kívánják.

(2) A vállalkozói ösztönző támogatás a lakhatási támogatással egyidejűleg is nyújtható.

(3) A támogatásra az a 18-35 év közötti földesi fiatal nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

  1. Földesen lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Földesen él, vagy Földesre kíván költözni, és a meglévő vagy indítandó vállalkozásának székhelye is Földesen van.
  2. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de nem töltötte még be 35. életévét
  3. kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 15 óra (2019.-ben és 2020.-ban) a kijelölt intézményben, valamint a pályázat keretében megvalósuló, a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatásokon, képzéseken való részvétel (minimum 2 képzés kiválasztása).

11.§. A támogatás mértéke:

(1) meglévő vállalkozás infrastruktúrális és/vagy eszközfejlesztésére igényelhető támogatás 1.000.000.- Ft/ pályázó.

(2) új vállalkozás létrehozására igényelhető támogatás 1.500.000.- Ft/pályázó.

12.§. A támogatás igénylése, elbírálása:

(1) A vállalkozói ösztönző támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. április 15. napjáig hirdeti meg a helyben szokásos módon.

(2) A pályázatok benyújtása folyamatos, de végső benyújtásának határideje 2020. október 30.

(3) A pályázatok elbírálása folyamatos a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de végső határideje 2020. november 15.

(4) A szerződéskötés határideje az Esély Otthon Bizottság döntését követő 15 nap.

(5) A vállalkozói ösztönző támogatás összege:

a) meglévő vállalkozás infrastrukturális és/vagy eszközfejlesztése esetén 1.000.000.- forint

b) új vállalkozás létrehozása esetén 1.500.000.- forint.

(6) A támogatás folyósítása két részletben történik. Az első 70 %-os részlet a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül. A második 30 %-os részlet a támogatási szerződésben, pályázónként egyedileg megfogalmazott igazoló dokumentumok bemutatását követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlára. 

7. Záró rendelkezések

13.§ (1) A rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba és 2021. május 15. napján hatályát veszti.