Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(III.21.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 7/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2019. 03. 22- 2019. 03. 22

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 7/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

2§ (1) Az önkormányzati lakásokat kérelem alapján, költségelvű lakbér alkalmazásával lehet bérbe adni, kivétel ez alól  (2) bekezdés d) pont.

(2) Az önkormányzati lakások elsősorban

 1. az önkormányzat és az önkormányzat közigazgatási területén működő költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatott személy számára, szakember elhelyezés céljából,
 2. lakásvásárlás, lakásépítés, lakásfelújítás miatt átmeneti elhelyezést kérő családok  számára,
 3. más jogszabályokban előírt elhelyezési kötelezettség teljesítése céljából, továbbá
 4.  „Egy életen át Földesen” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005 azonosító szám alatti projekt keretében biztosított lakhatási támogatás útján adható bérbe.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl egyéb személynek akkor adható bérbe lakás, ha az önkormányzatnak van tartósan üresen álló lakása.

(4) A 2.§ (2) bekezdés b)-c) és (3) bekezdés szerinti esetekben önkormányzati lakásra csak 1 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés köthető, a bérleti jogviszony a bérlő kérelmére meghosszabbítható. A bérlet időtartama 5 évnél hosszabb nem lehet.

(5) A (2) bekezdés a) pont szerinti esetekben a bérleti szerződés a bérlővel a közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonya, munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves időtartamra köthető.

(6) A bérleti szerződés csak azzal a bérlővel hosszabbítható meg, akinek a bérleti jogviszony megszűnésekor nincs az önkormányzat felé fennálló lakbér-, közüzemi-, vagy egyéb tartozása. A kérelmezőnek mellékelni kell a közüzemi szolgáltató igazolását arról, hogy nincs díjtartozása.”

2.§ A Rendelet a következő 2/A§-al egészül ki:

„2/A.§ (1) „Egy életen át Földesen” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005 azonosító szám alatti projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében meghatározott lakhatási támogatás esetében biztosítható önkormányzati bérlakások bérlője kizárólag azon 18-35 év közötti személy lehet, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 1. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a lakhatási lehetőség igénybevételének kezdetekor még nem tölti be a 35. életévét,
 2. foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy a Projekt a „helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás/helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára” tevékenység részt vevője legyen,
 3. Földes Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,
 4. vállalja, hogy életvitelszerűen, helyi lakcímét fenntartva Földesen marad minimum a támogatás keretében biztosított lakhatás időtartamának kétszeres időtartamára,
 5. vállalja közösségi célú önkéntes tevékenység végzését évente 40 óra időtartamban,
 6. vállalja a Projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvételt évente minimum 2 alkalommal.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

 1. az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket,
 2. a lakások címét, alapterületét, szobaszámát,
 3. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét.

(3) A Projekt keretében a lakhatási támogatás legfeljebb 24 hónap időtartamra biztosítható.

(4) Túljelentkezés esetén előnyben részesül az a pályázó, aki

 1. a pályázat beadása előtt önkéntes tevékenységet végzett vagy önkéntes szerződéssel igazolja más szervezetnél végzett önkéntes tevékenységét  kivéve az 50 órás  közösségi szolgálat keretében végzett tevékenységet, vagy
 2. helyi munkáltatónál fennálló jogviszonnyal rendelkezik, vagy
 3. pályázat benyújtását megelőzően 5 éven keresztül földesi lakcímmel rendelkezik, vagy
 4. földesi humán közszolgáltatónál fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

3.§ A Rendelet a következő III. fejezettel egészül ki, egyidejűleg a Rendelet 22.§-a 23.§-ra változik.


ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI


22.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek elidegenítésére a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdésben meghozott döntése alapján értékesítésre kijelölt lakás, vagy helyiség vételára a független ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi érték legalább 100%-a.

(3) Ha a független ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi érték miatt az ingatlant versenyeztetési eljárás lefolytatása útján kell értékesíteni, az eljárás lefolytatására az önkormányzat versenyeztetés szabályairól szóló  önkormányzati rendelet, valamint vagyonrendelet szabályozása az irányadó.

(4) A lakás, vagy helyiség elidegenítésére vonatkozó szerződés részleteiről a Képviselő-testület jelen rendelet, valamint a mindenkori vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével, esetenként, egyedileg dönt.

(5) A lakások elidegenítéséből  származó bevételek felhasználásáról az Ltv. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével a Képviselő-testület egyedileg dönt.”

4.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mellékletek