Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(III.21.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6/2016. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 22- 2019. 03. 22

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6/2016. (III.08.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(2) A díjnak egyszerre egy időben legfeljebb 14 élő személy lehet a birtokosa.”

2.§ Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.