Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2019. 04. 05- 2019. 04. 05

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdésében meghatározott


állami főépítészi, népegészségügyi és ingatlanügyi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi, közlekedési, erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

közlekedési, népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Vasúti Hatósági Főosztály,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,

Kulturális Örökség Védelméért Felelős Miniszter,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,


véleményének kikérésével, valamint Földes Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről szóló 12/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 9.§ (3) bekezdésében szereplő 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép:


„5. táblázat


Sajátos használat

szerinti terület


Építési

övezet jele


Beépítési mód

Az alakítható telek

megengedett

min/max. építmény-

magasság [m]

legkisebb területe [m2]

legkisebb

szélessége

[m]

legnagyobb

beépítettség

[%]

legkisebb zöldfelülete

[%]

Településközpont

vegyes terület

Vt-1

Oldalhatáron álló

700

18

 60*

 20

3,0/ 6,0

Településközpont

vegyes terület

Vt-2

zártsorú, hézagos

zártsorú


700

18

 60*

 20

3,0/ 9,5

Településközpont vegyes terület

Vt-3

Szabadon álló

700

18

60*

 20

3,0/ 9,0

* saroktelek legnagyobb beépíthetősége teljes közművesítettség esetén 75%, előírt legkisebb zöldfelülete 15 % lehet.”

2.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a HÉSZ 5. mellékletét képező „T-2x” jelű „Szabályozási terv módosítás - belterület” megnevezésű tervlap jelen rendelet 1. mellékletét képező Tm-1SZ jelű „1. Módosítási pont - Szabályozási tervlap” elnevezésű szabályozási tervlapon "Érvényes szabályozási terv határa"-val jelölt területek tekintetében a „Tm-1SZ” jelű tervlapon ábrázolt részletekre módosul, mely az HÉSZ új, 13-as mellékletét képezi.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek