Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének1/2020.(II.4.) Önkormányzati Rendelete

a civil szervezetek támogatási rendjéről

Hatályos: 2020. 02. 05

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a továbbiakban: Civil tv), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.

 1. Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közösségi művelődés, a közművelődés, a hagyományápolás megteremtése, az oktatás-nevelés, a környezetvédelem, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség terén végzett tevékenységet.

(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosít Földes Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.  törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek működésére és rendezvényeire.

2. Értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában:


 1. Civil szervezet: a Civil tv. 2.§ 6. b) pontja szerinti civil szervezet
 2. Civil szervezet működésével kapcsolatosan elszámolható költség: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47.§, 48.§ 51.§ és 78.§ (1)-(4) bekezdése szerint elismert költség
 3. Gazdasági-vállalkozási tevékenység: Civil tv. 2.§   11. pont szerinti tevékenység
 4. Közvetlen politikai tevékenység: Civil tv  2.§ 21. pont szerinti tevékenység
 5. Számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, mind formailag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott képviseletére jogosult személy teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott számla.

3. A támogatás forrása, támogatás feltételei


3.§ (1) Az önkormányzat a civil szervezetek számára – esélyegyenlőség elvének érvényesülése érdekében – pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

 1. A Földesi Polgárőr Egyesület, valamint a Földesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a képviselő-testület pályázati eljárás nélkül nyújthat támogatást.
 2. A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.
 3. A támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.

4.§  (1) Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyet a bíróság – ezen rendelet szerinti pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 évvel – földesi székhellyel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen a településen folytatja.

(2)     Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll.

(3)     Nem részesülhet támogatásban az pályázó, akinél a pályázat benyújtását követően keletkezett a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülmény és annak közzétételét elmulasztotta.

(4)     Támogatásban nem részesíthető a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet, továbbá olyan civil szervezet, amely a támogatói döntést megelőző 5 éven belül

a)      együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

b)      jelöltet állított helyi önkormányzati választáson.

(5)   A civil szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységére nem nyújtható támogatás.

4. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása


5.§ (1) A  civil szervezetek pénzügyi támogatása iránti pályázati felhívást az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 8 napon belül a Földesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

 1. A pályázat beadási határideje a felhívás közzétételét követő 20 nap.
 2.  A pályázatot a rendelet 1. számú mellékletében lévő Pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel együtt, 1 példányban, papír alapon a Földesi Polgármesteri Hivatal titkárságára kell benyújtani.
 3.  A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 1. a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolata
 2. a civil szervezet  alapszabálya
 3. nyilatkozat a szervezet tagjainak számáról,
 4. a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, amennyiben a szervezet előző évben nem kapott támogatást.
 1. Amennyiben a civil szervezet a tárgyévet megelőző évben részesült az önkormányzattól támogatásban, a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt dokumentumokat nem kell benyújtania, csak abban az esetben, amennyiben azok tartalmában változás történt.
 2. A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
 1. A pályázatok elbírálása


 1. § (1) A beérkezett pályázatokat átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el a tárgyévi költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig.
 1. A pénzügyi támogatások megállapítása során a polgármester előnyben részesíti azt a civil szervezetet, amely programjával a lakosság mind szélesebb körét érinti.
 2. A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni a támogatott szervezet pontos megnevezését, a támogatás összegét, a kifizetés ütemezését, a támogatás célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósítási helyére vonatkozó adatokat.
 3. Nem részesíthető támogatásban az a civil szervezet, amely
 1. az előző évben/években kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, ideértve a támogatási céltól történő eltérő felhasználást is, és az előző évi támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségének a megadott határidőben nem tett eleget,
 2. lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
 3. a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. § -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.
 1. Támogatási szerződés

7.§ (1) A támogatásban részesített civil szervezettel támogatási szerződést kell kötni.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a szerződést kötő felek pontos megnevezése,
 2. a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,
 3. a támogatott tevékenység konkrét meghatározása,
 4. a támogatás összege,
 5. a támogatás felhasználásának célja,
 6. támogatás felhasználásának határideje,
 7. támogatás rendelkezésre bocsátásának módja, ütemezése,
 8. beszámolással, továbbá ellenőrzéssel kapcsolatos szabályok,
 9. a támogatásról történő elszámolás módja, határideje,
 10. a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények, visszafizetés rendje,
 11.  a támogatott szervezet adataiban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettsége,
 12. jogszabály által előírt kötelező nyilatkozatok.


 1. A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
 2. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a kedvezményezett írásbeli kérelmére a polgármester a felhasználást megelőzően hozzájárul és a szerződést ennek megfelelően módosítják.
 3. A kérelmet a támogatás felhasználása előtt, indokolással ellátva személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az önkormányzathoz kell eljuttatni.

7. Elszámolás


8.§  (1) A civil szervezet a pénzügyi támogatás felhasználásáról a tevékenység, program befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

 1. a támogatott szervezetnek a támogatott cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámolóját,
 2. a benyújtott számlák összesítéséről szóló a rendelet 2-es számú mellékletében lévő elszámoló lapot, és annak mellékleteként a támogatás összegének a támogatott szervezet nevére és címére, a támogatás évében január 1. és december 31. között kiállított számviteli bizonylatok hitelesített másolatait. Ennek során a támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „Földes Nagyközség Önkormányzata támogatásával történő elszámolás során kerültek felhasználásra”.  A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal. Amennyiben ez nem szerepel a bizonylaton, azt az elszámolás során nem lehet figyelembe venni.
 1. Az önkormányzat a támogatás felhasználását ellenőrzi, ennek keretében jogosult:
  1. a pénzügyi, számviteli dokumentumokat ellenőrizni, továbbá a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatást kérni,
  2. a támogatott szervezettől írásban tájékoztatást, információt kérni,
  3. az elszámolást indokolt esetben kiegészíttetni.
 2. A támogatott szervezet köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat szükség szerint átadni az írásbeli felhívását követő 8 napon belül.
 3. Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást jogszabálysértően, vagy nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a szervezet köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a polgármester elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig visszafizetni.
 4.  Amennyiben a támogatott szervezet az előző évi támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, addig támogatás részére nem folyósítható.

8. Záró rendelkezések


9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi civil szervezetek támogatásáról, az államháztartáson kívülre történő forrás átadására- átvételére vonatkozó szabályokról szóló 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelet.