Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke háztartásonként, legfeljebb 4 m3 keménylombos tűzifa.”

2. § A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben hitelt érdemlően megállapításra kerül, hogy a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy azt az arra nem jogosult rosszhiszeműen igényelte és kapta, köteles a vételár, valamint a kiszállítás bekerülési költségének - a részére biztosított tűzifa mennyiség arányában történő – visszafizetésére.”

3. § A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kérelem benyújtásának határideje 2023. szeptember 15. 13 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelmeket átruházott hatáskörben az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörben ezzel megbízott bizottság bírálja el és gondoskodik a támogatásban részesülők kiértesítéséről.”

4. § A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet