Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

2023.03.01.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.408.977 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 922.072 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.408.977 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 486.905 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 412.545 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 216.627 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 130.143 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 100.057 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 62.500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 922.072 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 886.286 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 35.786 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 642.745 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 279.327 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 360.286 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45.473 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 285.398 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.958 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 668.762 ezer forint

g) K7. Felújítások: 13.100 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.408.977 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.353.257 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 55.720 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 727.115 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 681.862 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások : 668.762 ezer forint,

b) felújítási kiadások : 13.100 ezer forint.

(2) A beruházási és felújítási kiadások tételes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 12.000 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.000 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1.000 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 72 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 84.370 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 402.535 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2023. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 500.822 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 500.822 ezer forint, ebből:

a) működési célú 111.364 ezer forint,

b) felhalmozási célú 389.458 ezer forint,

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 13.917 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 13.917 ezer forint.

3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 102.003 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 107 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 102.003 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 101.896 ezer forint hiány.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 107 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 107 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 107 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 107 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 76.551 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.486 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 13.741 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 325 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 900 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 102.003 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 102.003 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 101.103 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 900 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.996 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 900 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1.143 ezer forint,

b) külső finanszírozással 100.753 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 100.753 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 100.753 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 179.375 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 28.849 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 179.375 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 150.526 ezer forint hiány.

17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 28.849 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 28.849 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 11.356 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 17.493 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.849 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 82.607 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.722 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 84.733 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.313 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 179.375 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 153.775 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 25.600 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 178.062 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.313 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 149.213 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.313 ezer forint hiány.

(2) A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 605 ezer forint,

b) külső finanszírozással 149.921 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 149.921 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 149.921 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 38.051 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.300 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 38.051 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 35.751 ezer forint hiány.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.300 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 2.300 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.300 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.300 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 14.600 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.743 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 19.968 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.740 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 38.051 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 38.051 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36.311 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.740 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.011 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.740 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 526 ezer forint,

b) külső finanszírozással 35.225 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 35.225 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 35.225 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

6. A Kállay László Óvoda 2023. évi költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 124.810 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.000 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 124.810 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 122.810 ezer forint hiány.

27. § (1) A Kállay László Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.000 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 2.000 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.000 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.000 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) A Kállay László Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 95.695 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.423 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 15.332 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.360 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 124.810 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 124.810 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.450 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.360 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

30. § (1) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 121.450 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.360 ezer forint hiány.

(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 742 ezer forint,

b) külső finanszírozással 122.068 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 122.068 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 122.068 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

7. A Földes Községi Könyvtár 2023. évi költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 22.942 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 280 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 22.942 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 22.662 ezer forint hiány.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 280 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 280 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 280 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 280 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 13.042 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.696 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 4.906 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 200 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 3.098 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 22.942 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 22.942 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19.844 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.098 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.564 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.098 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 831 ezer forint,

b) külső finanszírozással 21.831 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.831 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 21.831 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

8. Az önkormányzat saját költségvetése

36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 941.796 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 888.536 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 941.796 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 53.260 ezer forint hiány.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 412.545 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 216.627 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 130.143 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 66.521 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 62.500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 888.536 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 870.243 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.293 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 609.209 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 279.327 ezer forint.

38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 77.791 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.403 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 146.718 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.433 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 660.351 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 13.100 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 941.796 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 911.676 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 30.120 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 268.345 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 673.451 ezer forint.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 443.715 ezer forint. melyből:

a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 429.798 ezer forint,

b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 13.917 ezer forint.

39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 72 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: A költségvetés nem tartalmaz ilyen fejlesztési célt.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.

41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

42. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 50.245.-Ft,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete – a költségvetési törvényben meghatározott minimális határ figyelembe vételével – nettó 251.225.- forint/év/fő.

43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

(2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.

(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.

44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.

(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra.

(9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.

(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

48. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

49. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni