Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 2/2020. (II.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 04- 2023. 04. 05

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 2/2020. (II.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.04.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1), (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének2/2020.(II.4.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.