Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.

Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített költségvetési főösszegét 935.040 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:

a) költségvetési bevételek összege: 1.198.657 ezer forint,

b) költségvetési kiadások összege: 935.040 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 263.617 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 534.326 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 470.910 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 104.494 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 88.355 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 73 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 243 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 256 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.198.657 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 727.418 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 471.239 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai

a) K1. Személyi juttatások: 397.769 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47.224 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 249.005 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.145 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.301 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 161.340 ezer forint

g) K7. Felújítások: 12.409 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 47.847 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 935.040 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 713.444 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 221.596 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások teljesítését beruházásonként, felújítási kiadások teljesítését felújításonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 7.145 ezer forint.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 73 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 73 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 84 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13.974 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 249.643 ezer forint többlet.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2022. évi összesített teljesített többletének finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 263.617 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési főösszegét 133.602 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 20.554 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 133.602 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 113.048 ezer forint hiány.

11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.870 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 15 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 15.669 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 20.554 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 20.554 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 84.409 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.240 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 35.840 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 2.113 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 133.602 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.489 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.113 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.

14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 110.935 ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.113 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 400 ezer forint,

b) külső finanszírozással 113.790 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 113.790 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 113.790 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésének teljesítése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetési főösszegét 80.072 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 11.963 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 80.072 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 68.109 ezer forint hiány.

16. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 268 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 11.695 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 11.963 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11.963 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 46.517 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.512 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 26.936 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 107 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 80.072 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 79.965 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 107 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

19. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 68.002 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 107 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 864 ezer forint,

b) külső finanszírozással 67.849 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 67.849 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 67.849 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi költségvetésének teljesítése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetési főösszegét 31.628 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.651 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 31.628 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 26.977 ezer forint hiány.

21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.156 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.495 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 4.651 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.651 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 12.283 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.543 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 16.726 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.076 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 31.628 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30.552 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.076 ezer forint.

23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25.901 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.076 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2022. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 699 ezer forint,

b) külső finanszírozással 26.804 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 26.804 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 26.804 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

A Kállay László Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetési főösszegét 117.999 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.821 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 117.999 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 115.178 ezer forint hiány.

26. § (1) A Kállay László Óvoda 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.821 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 2.821 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.821 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

27. § (1) A Kállay László Óvoda 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 82.504 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.804 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 22.827 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 864 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 117.999 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.135 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 864 ezer forint.

28. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.

(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.

29. § (1) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 114.314 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 864 ezer forint hiány.

(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 651 ezer forint,

b) külső finanszírozással 115.269 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115.269 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 115.269 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

A Földes Községi Könyvtár 2022. évi költségvetésének teljesítése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetési főösszegét 19.630 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.962 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 19.630 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 16.668 ezer forint hiány.

31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.112 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 850 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 2.962 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.962 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 10.597 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.582 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 3.106 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 4.345 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 19.630 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.285 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.345 ezer forint.

33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.323 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.345 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 765 ezer forint,

b) külső finanszírozással 16.734 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 16.734 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 16.734 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetésének teljesítése

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi teljesített költségvetési főösszegét 552.109 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.155.706 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 552.109 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 603.597 ezer forint (többlet).

36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 524.920 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 470.910 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 104.479 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 54.825 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 73 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 243 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 256 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.155.706 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 684.467 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 471.239 ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 161.459 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.543 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 143.570 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.145 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.301 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 152.835 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 12.409 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 47.847 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 552.109 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 339.018 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 213.091 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 340.446 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszáma 84 fő.

A maradvány

39. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 500.820 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 4. számú melléklet szerint.

(2) A szabad maradvány 494.453 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

D

2022

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Terv

Tény

2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

101597

101597

3.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

117206

117206

4.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

61806

61806

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

42925

42925

5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9213

9213

6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások

B115

54079

54079

7.

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

4126

8.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

386826

390952

9.

Elvonások és befizetések

B12

10.

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B14

12.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről

B15

13.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

155489

143374

14.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

542315

534326

2.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

C

2022

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Terv

Tény

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

3.

Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről

B22

4.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B23

5.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B24

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

222277

470910

7.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B2

222277

470910

3.

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

C

2022

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Terv

Tény

2.

Jövedelemadók

B31

50

343

3.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

4.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

9000

8981

6.

ebből a helyi adók :

7.

- épitményadó

8.

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9.

- magánszemélyek kommunális adója

9000

8981

10.

- telekadó

11.

Értékesítési és forgalmai adók

B351

120000

94338

12.

ebből a helyi adók :

13.

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

120000

94338

14.

- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15.

Fogyasztási adó

B352

16.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17.

Gépjárműadók

B354

0

0

18.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

100

91

19.

ebből a helyi adók:

20.

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100

91

- talajterhelési díj

21.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

120100

94429

22.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300

741

23.

Közhatalmi bevételek

B3

129450

104494

2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok e Ft-ban

A

B

C

sorsz.

Megnevezés (Rovat)

2022. évi Teljesítési adatok

Bevételi

Kiadási

1.

EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú Egy élen át Földesen című 2018. január 15-től- 2021 május 14-ig tartó projekt.

1592

9

B16. Egyéb működési célú támogatások

1592

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

K3. Dologi kiadás

9

K5. Egyéb működési c.pe.átadás áh belülre

2.

EFOP-1.5.3-16-2017-00010 kódszámú Humánkapacitás fejlesztése Kaba és környező településeken című 2022.08.31-ig tartó projekt. A 2020 évről áthúzódó támogatási
előleg fel nem használt része került megtervezésre eredeti előirányzatként.

0

17084

B16. Egyéb működési célú támogatások

K1. Személyi juttatások

6306

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

805

K3. Dologi kiadás

6741

K5. Egyéb működési c.pe.átadás áh belülre

1205

K6. Beruházások

2027

3.

EFOP-3.9.2-16-2017-00049 kódszámú Humánkapacitás fejlesztése Nádudvar és térségében
cimű projekt. ( Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda a projektben részvevő intézmény
a befejezés időpontha 2022.04.30.)

699

1315

B16. Egyéb működési célú támogatások

699

K1. Személyi juttatások

887

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

144

K3. Dologi kiadás

284

4.

EFOP-4.1.7-16-2017-00005 számú A földesi Karácsony Sándor Közösségi Ház megújítása
című projekt. (Fő u 4 szám alatti ingatlan felújítása, közösségi programok szervezése.
A projekt 2019-ben fejeződik be.)

0

4671

B25. Felhalmozási célú támogatások

K5. Egyéb működési c.pe.átadás áh belülre

4671

5.

VP-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése Földesi piac infrastrukrurális fejlesztése című projekt

0

36558

B25. Felhalmozási célú támogatások

K3. Dologi kiadás

1500

K6. Beruházások

K8 Felhalmozási célú pe. Átadás áh. Belülre

35058

6.

TOP+2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

127158

7923

B25. Felhalmozási célú támogatások

127158

K3. Dologi kiadás

1511

K6. Beruházások

6412

K7. Felújítások

7.

TOP+2.1.1-21 Élhető települések

290370

3342

B25. Felhalmozási célú támogatások

290370

K3. Dologi kiadás

2720

K6. Beruházások

622

K7. Felújítások

8.

TOP+2.1.1-21 Belterületi utak

7312

B25. Felhalmozási célú támogatások

K3. Dologi kiadás

816

K6. Beruházások

6496

K7. Felújítások

9.

TOP+2.1.1-21 Önkormányzati épületek eng. Fejlesztés (KS AMI Rákóczi u 1 és Karácsony S
tér 6 ingatlan)

5573

K6. Beruházások

5573

K7. Felújítások

Összesen

419819

83787

3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Földes Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatai címenként , feladatonként kiemelt rovatrend szerint

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási
jogkör

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Előirányzat

sz.

neve

eredeti

módosított

tényadat

1.

Földes
Nagyközség
Önkormányzata

önállóan
működő

Felhalmozási kiadások összesen:

274 810

359 926

165 244

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

246 343

330 565

152 835

ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val

190 565

271 477

134 337

1. Magyar Falu Program (2021.év) Úrnafal kialakítása

5 000

5000

6121

2. Magyar Falu Program (2021.év) Karácsony S tér 6. szám alatti
önkormányzati ingatlan kazánház felújítása

13 094

13094

13038

3. Magyar Falu Program (2022.év pályázat) Közösségi szinterek felújítása (mozi u. 3.szám)

26 000

26000

26385

4. Magyar Falu Program (2022.év pályázat) Temető belső út kialakítása

7 000

7000

8651

5. Magyar Falu program (2022. évi pályázat) tburkolat felújítás
(Deák F. u. szakasz)

18 000

18000

17605

6. Asztalos műhely fejlesztés Földesen BM pályázat

22 776

22776

43430

7. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszköz fejl. VP-7.2.1.1.-20 pályázat

50 486

10400

8. Külterületi helyi közutak fejlesztrése VP pályázat (önerő)

15 790

15780

9. TOP+ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(Polgármesteri Hivatal, Kállay u óvoda épület)

31 796

152804

6412

10. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése)

623

623

623

11. TOP+ Belterületi utak Fejlesztése Táncsics,Honvéd,Széchenyi,
Béke,Északisor

6496

12. TOP+ Önkormányzati ingatlanok energetikai fejl. KS AMI
Rákóczi u1 , Karácsony S tér 6

5576

K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

25

8

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val

55 778

59 088

18 498

12. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és
eszköz fejl. VP-7.2.1.1.-20 pályázat

31 000

28435

13. Asztalos műhely fejlesztés Földesen BM pályázat

21 000

21000

10833

14. Földesi Szabaidőközpont faházak tea konyha kialakítása eszköz
beszerzés

1 000

1000

535

15. Deák F. u. Egészségház klima csere, kazán ventilátor csere

550

550

16. EFOP Humánkapacitásfejt.Kaba és kist. Proj. Eszköz beszerzés

1 400

1400

2027

17. Földes Szabaidőközpont és Strandfűrdő önjárő fűnyirő felújítás

708

708

797

18. Kisértékű eszközbeszerzés (butor, inf.eszköz védőnői szolg)

120

120

154

19. 2022. évi Közfoglalkoztatási program eszköz beszerzése

795

53

20. Szennyvízszivattyúk beszerzése

5080

21. Földes település saját utak mellett közlekedési táblák

2099

22. Husqvarna önjárő fűnyiró Stran és szabadidőközpont

600

23. Strand kamare rendszer kialakítása

291

24. Strand pénztár légkondiciónáló

275

25. Strand műanyagajtó csere szúnyoháló

834

ebből : K65. Részesedések beszerzése

10

10

21. Debreceni Vizmű Zrt részvény vásárlás

10

10

K7. Felújítási kiadások Áfá-val

28 457

29 351

12 409

ebből: K71 Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val

28 457

29 351

12 409

1.Magyar Falu Program (2021.év) Forgorvosi szolgálati lakás felújítása

11 757

12651

12409

2. Belterületi utak felújítás BM pályázat (Keletifény u. )
szilárd útburkolat felújítása önerő

6 700

6700

3.Magyar Falu Program (2022.év pályázat) járda felújítás

10 000

10000

2.

Földesi
Polgármesteri
Hivatal

önállóan
működő és
gazdálkodó

Felhalmozási kiadások összesen:

2 775

2 774

2 113

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

2 775

2 774

2 113

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

1 100

1103

548

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

1 675

1671

1565

3.

Földesi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató
Központ

önállóan
működő

Felhalmozási kiadások összesen:

80

521

107

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

80

521

107

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

45

65

65

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

35

456

42

4.

Karácsony
Sándor
Közösségi Ház

önállóan
működő

Felhalmozási kiadások összesen:

1 300

1 090

1 076

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

1 300

1 090

1 076

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

600

636

632

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val
(Érdekeltség növ.pályázat)

700

454

444

5.

Kállay László
Óvoda

önállóan
működő

Felhalmozási kiadások összesen:

900

884

864

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

900

884

864

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop)

400

56

56

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

500

828

808

6

Földes Községi
Könyvtár

önállóan
működő

Felhalmozási kiadások összesen:

4 375

4 961

4 345

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

4 375

4 961

4 345

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

750

913

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

3 475

3275

2261

K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val

900

936

1171

Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:

284 240

370 156

173 749

4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Földesi Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi maradvány-kimutatása

Adatok e Ft

ssz

Megnevezés

Földes
Nagyközség
Önkormányzata

Földesi
Polgármesteri
Hivatal

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ

Karácsony Sándor
Közösségi Ház

Kállay
László
Óvoda

Földes
Községi Könyvtár

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1155707

20554

11963

4651

2821

2961

1198657

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

552109

133602

80070

31628

117999

19631

935039

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

603598

-113048

-68107

-26977

-115178

-16670

263618

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

546174

114190

68712

27503

115920

17500

889999

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

652797

652797

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

-106623

114190

68712

27503

115920

17500

237202

7.

A) Alaptevékenység maradványa (= +- I -+ II)

496975

1142

605

526

742

830

500820

8.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozsi kiadásai

13.

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

14.

B) Vállalkozási tevékenység maradvány (=-+III-+IV)

15.

C) Összes maradvány (=A+B)

496975

1142

605

526

742

830

500820

16.

D) Alaptevékenység költelezettségvállalással terhelt maradványa

6367

6367

17.

E) Alaptevékenység szabadmaradvány (=A-D)

490608

1142

605

526

742

830

494453

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts
(=B*0,1)

19.

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)