Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018 (VI.29.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 15

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.15.
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018 (VI.29.) számú rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A Rendelet 1. §- 2§-a: a rendeletben a preambulum felhatalmazó rendelkezései az Szt. egyes hivatkozásaival kiegészítésre kerültek, az eljárási rendelkezésben a megújult weboldal miatt a formanyomtatványok elérhetősége módosításra került.
A 3. §-hoz
Rendelet 3. §-a: a rendelet 4. § (1) bekezdése felsorolásszerűen tartalmazza a bevezetett ellátási formákat, mely felsorolást kiegészítettük a rendeletben már szabályozott támogatási formákkal (köztemetés, karácsonyi ajándékcsomag) és kiegészül egy új természetbeni támogatással, a magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosításával.
Az új ellátási forma célja, hogy a település 65 év feletti lakossága, továbbá aki az idősek klubja vagy házi segítségnyújtás szociális alapellátásában részesül lakókörnyezete gondozásához segítséget kapjon. Ez a segítség különösen fűnyírás, fakivágás egyéb kerti munkák végzését jelenti.
A 4. §-hoz
A Rendelet 4. §-ban a lakásfenntartási támogatás szabályai között kiemelésre kerül, hogy csak a vezetékes ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjának, hátralékának a kiegyenlítésére használható fel a támogatás.
Változás, hogy nem csak havi rendszerességgel, legfeljebb 6 hónapra, hanem egy összegben is megállapítható a támogatás. A támogatás mértéke legfeljebb havi .2000 Ft, egy összegű támogatás esetén legfeljebb 12.000 Ft, ez utóbbi új rendelkezés.
A szabályozás kiegészítésre került azzal, hogy a kérelemhez csatolni kell a szolgáltatói számlát és a számlarészletezőt. A jogosultság jövedelmi feltétele nem változott a rendelet-tervezetben.
Az 5. §-hoz
Rendelet 5. §-ban a természetbeni támogatások köre kiegészül egy új ellátási formával a magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosításával.
A 6. §-hoz
Rendelet 6. §-a részletezi a magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítására irányuló támogatás jogosultsági feltételeit, a támogatás mértékét, a kérelemhez becsatolandó mellékleteket.
A 7. §-hoz és az 1. melléklethez
A Rendelet 1. mellékletében a megemelkedett üzemanyagárak miatt a szociálisan nem rászorult személyek személyszállítási díja kilométerenként 100 Ft-ról 150 Ft-ra emelkedik a támogató szolgálat szolgáltatásai között.
A 8. §-hoz
A Rendelet 8. §-a a szociális vetítési alap miatti szövegcserés módosításokat tartalmazza.
A 9. §-hoz
A Rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezendő bekezdéseket, szövegeket tartalmazza.
A 10. §-hoz
A Rendelet 10. §-a: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.