Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének20/2013.(XI.07.) önkormányzati rendelete

Szerep Községi Önkormányzat rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2021. 03. 06

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének20/2013.(XI.07.) önkormányzati rendelete

Szerep Községi Önkormányzat rendelete a helyi adókról

2021.03.06.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 42. § (7) és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

1. § Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját vezet be.

2. §

3. §

Az adó mértéke

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 2400 forint évente.

4. §

Mentesség, kedvezmény

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
a.) a telek
b.) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
II. Fejezet

Helyi iparűzési adó

5. § Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be.

6. §

Az adókötelezettség

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

7. §

Az adó mértéke

A helyi iparűzési adó mértéke a végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.

8. §

Mentesség, kedvezmény

Mentes a helyi iparűzési adó alól az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek a helyi adókról szóló törvény szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.
8/A §
(1) Mentes az adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.
III. Fejezet

Eljárási rendelkezések

9. § A képviselő-testület feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a pénzkezelési szabályok betartásával az 5.000 Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra, adótartozásra készpénzbefizetést fogadjon el.

10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény, és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2013. november 8-án lép hatálya.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a.) a helyi adók bevezetéséről szóló 7/2004.(IV.19.)sz. rendelettel módosított 16/2003.(XII.19.) ÖKT számú önkormányzati rendelet
b.) a helyi iparűzési adóról szóló 3/2012. (II.29.) ÖKT számú rendelete 8/2010.(XI.24.) ÖKT. számú rendelettel módosított 17/2009. (XI. 18.) ÖKT számú önkormányzati rendelet,
(3) E rendelet hatálybalépése 2013. naptári éven belül nem súlyosbítja az adóalanyok adóterheit a (2) bekezdésben hatályon kívül helyezett rendeletek szabályozásához képest.
(4) A (3) bekezdés 2014. január 1.-jén hatályát veszti.