Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatokról

Hatályos: 2021. 09. 25- 2023. 01. 26

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatokról

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Téglás város művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

 • a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi személyekre,
 • b) az önkormányzat közművelődési intézményére, közösségi színtereire, alkalmazottaira,
 • c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás útján támogatott szervezetekre,
 • d) a képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra.

Téglás város közművelődési feladatainak meghatározása

3. § [1] (1) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében:

 • a) az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
 • b) színházi előadások, hangversenyek, koncertek, irodalmi estek, filmklubok, művészeti kiállítások szervezése,
 • c) népművészeti hagyományőrző közösségek tevékenységének támogatása,
 • d) a nemzeti, világi és egyházi ünnepek, városi évfordulók, fesztiválok színvonalas megtartásának támogatása, élményszerűségének növelése a közművelődés eszközeivel.

(2) A helyi társadalom közösségi életének és társadalmi részvételének fejlesztése érdekében:

 • a) a közösségi tevékenységek szervezése, segítése, a társadalmi összetartozás és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételének ösztönzése;
 • b) a különböző korosztályok eltérő közösségi és szórakozási igényeihez alkalmazkodó kulturált lehetőségek, alkalmak szervezése valamint a különböző korosztályok közötti közösségi és kulturális kapcsolat erősítése a közművelődés eszközeivel;
 • c) a lakosság és a helyi közösségek közötti kapcsolatfelvétel megteremtése, a településen működő civil közösségek megismertetése, népszerűsítése.

(3) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása érdekében:

 • a) a lakosság ismeretszerző-, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
 • b) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása.

(4) Téglás város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása során:

 • a) a település épített, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek ápolása, a helyi művelődési szokások feltárása, megismertetése, népszerűsítése,
 • b) a város sajátos kulturális értekei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek folyamatos kutatása és közkinccsé tétele,
 • c) a helyi társadalom kiemelkedő és meghatározó szerepet játszó közösségeinek, személyiségeinek és tevékenységüknek bemutatása, elismerése,
 • d) a helyi kulturális és helytörténeti értékek és művészeti alkotások gyűjteményének gondozása,
 • e) a Téglási Települési Értéktár munkájának segítése.

(5) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása érdekében:

 • a) testvérvárosaink kultúrájának megismertetése településünk lakosaival, a helyi kultúra bemutatása a testvérvárosokban, kapcsolattartás a testvérvárosok kulturális intézményeivel;
 • b) kapcsolat építése a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a hazai nemzetiségek anyaországaival.

(6) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében:

 • a) az amatőr művészeti csoportok, körök, egyesületek, együttesek, közösségek munkájának szakmai segítése, közművelődési színtér biztosítása,
 • b) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához (ének, zene, tánc, népi iparművészet) bemutatók és kiállítások szervezése;

(7) A kulturális alapú gazdaságfejlesztés terén

 • a) az idegenforgalom, a turizmus keretében városunkba látogatók számára a település kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása;
 • b) a település turisztikai vonzerejének feltárása és növelése a helyi épített és természeti értékek bemutatásával, népszerűsítésével,
 • c) a kulturális turizmus segítése.

(8) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében a közművelődési intézményben, a közösségi színtereken a lakosság tájékoztatásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez és rekreációjához a megfelelő környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakemberek biztosítása.

(9) A települési könyvtár és művelődési ház tevékenységének keretében

 • a) könyvtári alap- és kiegészítő szolgáltatások nyújtása,
 • b) számítógép, adatbázis, Internet használati, illetve sokszorosítási lehetőségek biztosítása.

(10) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása keretében

 • a) kulturális szolgáltatások nyújtása a közművelődési intézményekben, közösségi színtereken,
 • b) a helyi média (városi lap) működtetésének elősegítése és támogatása, a városi lap nyomtatott formában való eljuttatása minden családhoz,
 • c) a város internetes honlapjának kezelése és igény szerinti fejlesztése, valamint a város hivatalos közösségi oldalának (Facebook) kezelése.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

4. § (1)[2] Az önkormányzat a rendelet 3. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési házat működtet.

 • a)[3] A közművelődési feladatokat elsősorban a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház - mint integrált közművelődési intézmény - útján látja el.
 • b) A szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok, és a testvérvárosi kulturális kapcsolatok támogatása a Polgármesteri Hivatal feladata.
 • c) A Humán Ügyek Bizottság feladata az éves közművelődési program tervezetének elfogadása, és a végrehajtás értékelése, valamint a helyi közművelődési stratégiában megfogalmazottak folyamatos figyelemmel kísérése.
 • d) A feladatok ellátásában − tevékenységi körükbe illeszkedően − az alábbi intézmények vállalnak döntő szerepet:

- II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

- Bárczay Anna Városi Óvoda,

- Téglási Városi Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,

- Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központja.

(2) Az Önkormányzat indokoltnak tartja a Polgármesteri Hivatalban a közművelődési feladatok szakszerű ellátása érdekében felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő foglalkoztatását.

(3) [4] Az önkormányzat biztosítja a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház működtetéséhez szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő – számú szakember foglalkoztatását, támogatja továbbképzésüket.

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái

5. § (1) A közművelődési feladatok ellátásához a költségvetési törvény által biztosított normatív állami hozzájárulást az Önkormányzat − lehetőségeihez mérten az éves költségvetési rendeletében − kiegészíti.

(2) A 3. §-ban felsorolt közművelődési feladatok ellátásából részt vállalókat az önkormányzat – alkalmanként – pénzügyi támogatásban részesítheti.

A helyi közművelődési megállapodások

6. § (1) Az önkormányzat jogi személlyel, intézménnyel, szervezettel és magánszeméllyel − az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok végrehajtására − közművelődési megállapodást köthet.

(2) A közművelődési megállapodás megkötésének kezdeményezését a Humán Ügyek Bizottsághoz kell eljuttatni. A bizottság az elbírálásához közművelődési szakértő véleményét is kikérheti.

(3) A közművelődési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot a Humán Ügyek Bizottság terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az együttműködő partnerek

7. § Az önkormányzat a közművelődési feladatainak eredményes ellátása érdekében együttműködik:

 • a) a településen tevékenykedő állami és egyházi szervezetekkel, egyesületekkel és a kulturális ágazat megyei és országos irányítóival,
 • b) a kulturális élet szakmai tanácsadó, érdekvédelmi szervezeteivel,
 • c) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal,
 • d) a testvérvárosokkal: Affalterbach (Németország), Fulnek (Csehország), Ludwin (Lengyelország), Téglás (Ukrajna)

Záró rendelkezések

8. § (1) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 15/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet 3. §-át a 19/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2021.09.25-től.
[2] A rendelet 4. § (1) bekezdését a 19/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja módosította. Hatályos: 2021.09.25-től.
[3] A rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontját a 19/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. Hatályos: 2021.09.25-től.
[4] A rendelet 4. § (3) bekezdését a 19/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja módosította. Hatályos: 2021.09.25-től.