Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 02

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.02.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Magánszemély kommunális adója

1. § [Az adó mértéke]

Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 9.800,- Ft.

2. § [Mentességek]

(1) Mentes az adó alól az adózó, amennyiben 70. életévét az adóévet megelőző év december 31-ig betöltötte.

(2) Mentes az adó alól a beépítetlen telek.

(3) Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

2. Építményadó

3. § [Az adó alapja és mértéke]

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke az építmény hasznos alapterületére számítva 1.500 Ft/m2.

4. § [Adómentességek]

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel, mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló:

a) lakás céljára szolgáló épület,

b) lakáshoz és üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek,

c) garázs.

(2) Az adómentesség nem illeti meg azt a magánszemélyt, aki az (1) bekezdés szerinti épületet vagy épületrészt vállalkozási tevékenységgel összefüggő célra hasznosítja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentességre jogosult adóalany a mentességre vonatkozó igényét vagy az arra jogosító feltételek megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak.

5. § [Adókedvezmények]

(1) A település belterületén elhelyezkedő adótárgy esetében négyzetméterenként 500,-Ft adókedvezmény illeti meg az adózót.

(2) Új építmény építése, illetve meglévő építmény bővítése esetén, az adókötelezettség keletkezésétől számított első három adóévben a település belterületén - az (1) bekezdésben foglalt adókedvezményen felül - négyzetméterenként 500,-Ft, a település külterületén négyzetméterenként 1.000,-Ft adókedvezmény illeti meg az adóalanyt az új építmény, illetve a bővítés alapterületére vonatkozóan, mely adókedvezmény első alkalommal a 2023. január 1. napjától kezdődő adóévre vehető igénybe.

3. Helyi iparűzési adó

6. § [Az adó mértéke]

A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a.

7. § [Adókedvezmény]

50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a – Htv. 52. § 23. pontja szerinti – háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek, illetve amelynek Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot.

4. Egyéb rendelkezések

8. §1

9. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.