Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 27

Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.04.27.

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira, a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalra és a vármegyei jegyzőre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. § A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetését 577 044 542 Ft bevétellel, 577 044 542 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Heves Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében végzendő, tervezett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A 2024. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.

(16)2 Az előző év pénzmaradvány összege 117 710 262 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a vármegyei jegyző a felelős.

(2) Heves Vármegye Önkormányzata költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;

b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;

c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;

d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, adott esetben a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni;

e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.

(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)–c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökeit javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnökök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.

6. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál

a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban,

b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

kerül meghatározásra a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.

(2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2024. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve bruttó 400 000 Ft/fő/év, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

(3) A Közgyűlés a Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi állományát érintően előirányozza a bruttó havi illetmények/munkabér 15%-os mértékű, 2024. január 1. napjára visszamenőlegesen történő, a Kttv. 133. § (3) bekezdése, 234/A. §-a és 235. §-a szerinti – előző évi minősítéssel/ teljesítményértékeléssel alátámasztott – emelését. A Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásainak emelését a Hivatal folyamatos és minőségi feladatellátását megalapozó humánerőforrás megtartása, a köz- és magánszférában is tapasztalható béremelések keltette munkaerőpiaci versenyhelyzetben a bérszínvonal megtartására való törekvés teszi indokolttá. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, valamint a vármegyei jegyzőt a jelen bekezdésben foglaltak végrehajtása kapcsán a szükséges intézkedések megtételére.

7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy Heves Vármegye Önkormányzata 2024. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei jegyzőt, hogy a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. § (1)3 Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi összevont pénzmaradványából összesen 94 888 553 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni:

a) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi pénzmaradványából 94 450 180 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni/pénzmaradványként figyelembe venni az alábbiakban részletezettek szerint:

aa) Porsche Lízing Zrt. 2023. év végi számlája 396 494 Ft,

ab) 2023. év végi reprezentációs adó 66 080 Ft,

ac) TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” című projekt elkülönített bankszámla egyenlege 80 260 942 Ft,

ad) 2024. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2023. decemberben) 10 524 000 Ft,

ae) Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részéről roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásához nyújtott támogatás 3 000 000 Ft,

af) Belügyminisztérium által nyújtott 2023. évi rezsitámogatás maradványösszege 202 664 Ft.

b) a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzmaradványából 438 373 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni:

ba) Porsche Lízing Zrt. 2023. év végi számlája 154 850 Ft,

bb) 2023. év végi reprezentációs adó 139 011 Ft,

bc) 2023. év végi táppénz 144 512 Ft.

(2) Heves Vármegye Önkormányzatának a 2023. december 31. napján fennálló szabad pénzmaradványa 3 441 809 Ft, mely összeg működési kiadásként beépítésre kerül a 2024. évi költségvetésbe.

(3) A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. december 31. napján fennálló szabad pénzmaradványa 19 379 900 Ft, mely összeg az irányító szerv által nem kerül elvonásra, az a 2024. évi költségvetésben finanszírozási bevételként kerül bevonásra a Hivatal alaptevékenysége, működése folyamatos és biztonságos biztosítása érdekében, így az a rendelet hatályba lépésének napjától felhasználható.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni a 2024. évi költségvetési évre vonatkozóan.

(2)4

10. § Ez a rendelet 2024. január 27-én lép hatályba.

1

Módosította a 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. április 27. napjától.

2

Módosította a 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. április 27. napjától.

3

Módosította a 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. április 27. napjától.

4

A 9. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.