Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2024.01.01.

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében a következőt rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete illetékességi területén határozatlan időre az alábbi adónemeket vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) építményadó,

c) telekadó,

d) helyi iparűzési adó.

Magánszemélyek kommunális adója

2. § (1) Magánszemélyek kommunális adója köteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, lakás bérleti joga, valamint belterületen található beépítetlen ingatlanok.

(2) Az ingatlanok után fizetendő adó mértéke 8.000,-Ft/ingatlan.

(3) Mentességet élveznek az adófizetés alól a 70. életévüket betöltött lakosok azon ingatlan vonatkozásában, amelyben életvitelszerűen laknak.

(4) Azon belterületi beépítetlen ingatlanok, melyek esetén az utcában közműhálózat valamelyik eleme nem került kiépítésre, a (2) bekezdésben meghatározott összeg 50%-át kötelesek megfizetni adóként.

Építményadó

3. § (1) Építményadó köteles az Önkormányzat illetékességi területén levő nem magántulajdonban álló lakás, valamint minden egyéb nem lakás céljára használt épület.

(2) Az építményadó összege 200,-Ft/m2.

(3) Nem adókötelesek azok a különálló garázsok és melléképületek, melyek olyan ingatlanon találhatóak, amelyik után magánszemélyek kommunális adóját fizetnek.

Telekadó

4. § (1) Telekadó köteles az Önkormányzat külterületi illetékességi területén található telek, kivéve az út és árok megnevezésű ingatlanok.

(2) A telekadó összege 8 Ft/m2.

(3) Nem adókötelesek azok az ingatlanok, amelyek után magánszemélyek kommunális adóját, vagy építményadót fizetnek.

Helyi iparűzési adó

5. § (1) Adókötelesek azok a vállalkozások, amelyek az Önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végeznek.

(2) Az adó mértéke az adóalap 1,8%-a.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. § Hatályát veszti Csány Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003. (XI.27.) számú rendelete, és a helyi iparűzési adóról szóló 19/2012. (XI.30.) számú rendelete.