Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és gazdálkodási rendjéről

Hatályos: 2013. 11. 25

Ecséd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ecséd Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.


(2)  Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv:

                              Gyöngyszem Óvoda

                             Gondozási Központ

                 

2.§ (1) Képviselő-testület 2013. szeptember 30. fordulónappal Ecséd Községi Önkormányzat -beleértve a költségvetési szerveit- 2013. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét             376.254            ezer Ft-ban

  Kiadási főösszegét               376.254            ezer Ft-ban

határozza meg.


3. §  (1)   A 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az   1. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszegét forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                                                                                                           Adatok ezer Ft/-ban


                    Önk. költségvetési szervek működési bevétele                              23.989

                    Önk. saját bevételek                                                                            29.238

                    Átengedett központi adók                                                                      7.280

                    Központi költségvetési támogatás                                                   156.615

                    Átvett pénzeszközök                                                                               7.619

                    Sport öltöző felújítás – pályázati összeg                                              8.000

                   Szüreti felvonulás – pályázati összeg                                                    1.000

                   Előző évi pénzmaradvány                                                                     36.030

                   Intézmény finanszírozás                                                                      106.483(3) A bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A Képviselő-testület által az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:                                                                                                              adatok ezer Ft-ban

             Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai               215.080

           - személyi juttatások                                                  104.163

           - munkaadót terhelő járulékok                                    26.361

           - dologi kiadások                                                          84.556

           Ebből:

                  -    Ecséd Községi Önkormányzat működési kiadásai               108.697

        Ebből:

           - személyi juttatások                                         33.124

                          - munkaadót terhelő járulékok                              8.479

                 - dologi kiadások                                                 67.094

                  -    Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai                  53.250

        Ebből:

            - személyi juttatások                                           34.811

                           - munkaadót terhelő járulékok                               8.613

                  - dologi kiadások                                                  9.826

      

          - Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai                     42.882

       Ebből:

                 - személyi juttatások                                            29.698

                 - munkaadót terhelő járulékok                             7.594

                 - dologi kiadások                                                   5.590


           - Gondozási Központ                                                                    10.251

        Ebből:

                  - személyi juttatások                                             6.530

                  - munkaadót terhelő járulékok                            1.675

                  - dologi kiadások                                                  2.046

Működési célú pénzeszköz átadás                                                                     28.309

Támogatások                                                                                                          2.029

Felhalmozási kiadás                                                                                             10.820

Tartalékok                                                                                                                8.002

- általános tartalék                                                              8.002

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                               5.531

Intézmény finanszírozás                                                                                  106.483”


(2) A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet bevételi és kiadási összegeit a mérleg megfelelő sorai tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi forrásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és költségvetési szervei gördülő tervezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat felhasználási ütemtervét a
7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének címrendjét a
8. melléklet tartalmazza.

(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási és felújítási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


5. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.


 (2) Az előre nem tervezhető központi előirányzatok, esetleges elnyert pályázati támogatások, a Képviselő-testület saját hatáskörben, illetve polgármesteri hatáskörben hozott határozatok költségvonzatát, valamint az utólagos visszaigényléseket feltételező bevételi-kiadási jogcímek alatt szereplő tételeket a költségvetés által meghatározott keretek között a polgármesteri hivatal vezeti át, illetve intézkedik a végrehajtásról és átvezetésről.


(3) E módosításokat a hivatal rendelet tervezetben terjeszti a Képviselő-testület elé amelyet az jóváhagy.


(4) A 8.002 eFt általános tartalék és 0 eFt felhalmozási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A polgármester 500.000,-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.


6. §   A rendelet a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 36.030 eFt pénzmaradványt tartalmaz.


7. § (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei előirányzat módosítást kezdeményezhetnek.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.


(3) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetői felelősek a költségvetés összeállításához, végrehajtásához szükséges, az intézménynél nyilvántartandó mutatószámok valódiságáért, naprakész vezetéséért, a bekövetkezett változások átvezetéséért, jelentéséért.


(4) A hiányos nyilvántartásból eredő, önkormányzatot érintő károkért és veszteségekért az önállóan működő költségvetési szerv vezetői anyagi felelősséggel tartoznak.


8. § A Polgármester az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött szabad pénzeszközöket pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


9. § Támogatott szerveknek vagy személyeknek juttatott céljellegű támogatásról és annak rendeltetésszerű felhasználásáról a tárgyév december 31-éig a Jegyzőnél kell elszámolni. Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének nem tesz eleget a következő évben támogatásra nem jogosult.


10. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


11. § Amennyiben az Önkormányzat 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, az önkormányzat önkormányzati biztost rendel ki. Az önkormányzati biztos kirendelését a 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 153. §-a szabályozza.


12. § A temetési segély megállapítása iránti eljárás során figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 86.700.-Ft.


13. § (1) E rendelet 2013. február 15-én lép hatályba.


Szerkesztés...