ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 07. 09

Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésről a következőket rendeli el:


1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)    Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3)    Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a      2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi  Gyöngyszem Óvoda és a Gondozási Központ együttes 2014. évi működési és felhalmozási költségvetésének

             Bevételi főösszegét:                           492.007 eFt-ban

             Kiadási főösszegét:                            492.007 eFt-ban        állapítja meg.3. § (1) A 2014. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                               adatok ezer Ft-ban

  aa) Intézményi működési bevételek                                                 133.706

Önkormányzat működési bevétele                                                    22.868

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                             46.708

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                              52.947

Gondozási Központ működési bevétele                                           11.183

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                             32.016

      Helyi adók                                                                                  23.830

      Átengedett központi adók                                                            6.000

      Egyéb sajátos bevételek                                                              2.186

ac) Költségvetési támogatások                                                        160.746

Helyi önk. működésének általános támogatása                             70.930

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása            63.733

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása                 22.287

Kulturális feladatok támogatása                                                       3.704

Egyéb központi támogatás                                                                    92

ad) Egyéb működési bevételek                                                            4.824

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                              334.664


              b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                           40.715

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                            40.715 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:                             372.007


(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 492.007 eFt kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

               aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                  adatok ezer Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                                 46.708

                  Személyi jellegű kiadások                                                                   30.169

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                             7.497

                  Dologi jellegű kiadások                                                                         8.942

                  Pénzeszköz átadás                                                                                 100

             ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                                      52.947

                  Személyi jellegű kiadások                                                                  37.641

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                          10.035

                  Dologi jellegű kiadások                                                                        5.271

   ac) Önállóan működő

               Gondozási Központ működési kiadásai:                                          11.183

                  Személyi jellegű kiadások                                                                    6.941

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                            1.811

                  Dologi jellegű kiadások                                                                        2.431


                     ad) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:             230.569

                  Személyi jellegű kiadások                                                                  31.697

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                            8.338

                  Dologi jellegű kiadások                                                                      68.939

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                6.679

                  Pénzeszköz átadás                                                                          114.100

                  Általános tartalék                                                                                     816

          Működési kiadások összesen:                                                             341.407


 b) Felhalmozási kiadások

                       ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                38.600

                  Felújítási kiadások                                                                              38.600

   bb) Felhalmozási céltartalék                                                                              77.000

  bc) Hitel törlesztés                                                                                             35.000

  

                Felhalmozási kiadások összesen:                                                   150.600

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                                           341.407

                  Személyi jellegű kiadások                                                                106.448

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                          27.681

                  Dologi jellegű kiadások                                                                      85.583

                  Ellátottak juttatása                                                                               6.679

                  Pénzeszköz átadás                                                                         114.200

                  Általános tartalék                                                                                 816   

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                  150.600

                  Felújítások                                                                                         38.600

                  Felhalmozási céltartalék                                                                    77.000

                  Hitel törlesztés                                                                                   35.000  

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                                       492.007

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(6)   A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                          341.407 eFt

        Költségvetési működési bevétel összesen:                                         334.664 eFt

       Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                                10.115 eFt-ban

        állapítja meg.


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                                      150.600 eFt

        Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                                       40.715 eFt

        Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület                         109.885 eFt-ban

        állapítja meg.


(9)  Költségvetési kiadás összesen:                                                             492.007 eFt

Költségvetési bevétel összesen:                                                           372.007 eFt

Költségvetési hiányt a Képviselő-testület                                               120.000 eFt-ban állapítja meg.


       (10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

        Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele
         működési célra:                                                                                          10.115 eFt

         felhalmozási célra:                                                                                   109.885 eFt

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

           Fejlesztési célú hitel                                                                                    0 eFt

    (12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                   492.007 eFt

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(14)  Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 816 eFt összegben hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási tartalékát 77.000e/Ft összegben állapítja meg belterületi utak és járdák építésére, felújítására.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 46 főben + 8 fő       közfoglalkoztatott átlag  létszámban, mindösszesen 54 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 10 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                     10 fő


                      b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 13 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók            13 fő

                      c) Gondozási Központ 4 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                       4 fő


                      d) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 19 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                     19 fő


                      e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő

 

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2014. január 1-től-február 11-ig.


  (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzatának költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Gondozási Központ költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően az Áht. 28. § (5) bekezdése szerint.


(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.


(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.


(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.


(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(8) A polgármester 500.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.


(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.


(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.


(11) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint a nem jövedelemalapú támogatások megállapításának szabályait a Szociális ellátásokról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet tartalmazza, e támogatások 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 6.679 eFt.


(12) A temetési segély megállapítása iránti eljárás során figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 88.700.-Ft.

5. Záró rendelkezés


8.§ Ez a rendelet 2014. február 13. napján lép hatályba.