Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 19

Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

     (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

     (3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és a Gondozási Központ együttes 2015. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét:                        405.008 eFt-ban

Kiadási főösszegét:                         405.008 eFt-ban         állapítja meg.

3.§ (1) A 2015. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

      (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                             adatok ezer Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                              125.737

Önkormányzat működési bevétele                                               24.583

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                          40.063

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                           50.349

Gondozási Központ működési bevétele                                       10.742

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                         30.339

      Helyi adók                                                                           23.100

      Átengedett központi adók                                                       5.500

      Egyéb sajátos bevételek                                                         1.739

ac) Költségvetési támogatások                                                     183.302

Helyi önk. működésének általános támogatása                             89.685

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása             54.647

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása                 35.280

Kulturális feladatok támogatása                                                     3.690

Egyéb központi támogatás                                                                      

ad) Egyéb működési bevételek                                                        5.630

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                             345.008


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                                

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:

                                                                                                                       


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:                        345.008


             (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 405.008 eFt kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

            a) Működési kiadások

         aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                         adatok ezer Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                              40.063

                  Személyi jellegű kiadások                                                             25.916

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                         7.113

                  Dologi jellegű kiadások                                                                    7.034

                                                                                                                                         

         ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                                     50.349

                  Személyi jellegű kiadások                                                               35.030

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                           9.416

                  Dologi jellegű kiadások                                                                      5.903

         ac) Önállóan működő

               Gondozási Központ működési kiadásai:                                           10.742

                  Személyi jellegű kiadások                                                                  6.535

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                            1.695

                  Dologi jellegű kiadások                                                                       2.512


         ad) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:                             256.854

                  Személyi jellegű kiadások                                                                   33.465

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                              8.883

                  Dologi jellegű kiadások                                                                        70.825

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  6.570

                  Pénzeszköz átadás                                                                           103.361

                  Általános tartalék                                                                                33.750

          Működési kiadások összesen:                                                                 358.008


      b) Felhalmozási kiadások

         ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                                    47.000

                  Felújítási kiadások                                                                               47.000

         bb) Felhalmozási céltartalék                                                                                   

bc) Hitel törlesztés                                                                                        


                   Felhalmozási kiadások összesen:                                                   47.000

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését

önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                                              358.008

                  Személyi jellegű kiadások                                                                 100.946

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                            27.107

                  Dologi jellegű kiadások                                                                       86.274

                  Ellátottak juttatása                                                                               6.570

                  Pénzeszköz átadás                                                                          103.361

                  Általános tartalék                                                                             33.750  

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                       47.000

                  Felújítások                                                                                         47.000

                  Felhalmozási céltartalék                                                                                

                  Hitel törlesztés                                                                                                

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                                           405.008

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6)    A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                                        358.008 eFt

Költségvetési működési bevétel összesen:                                                              345.008 eFt

Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                                                     13.000 eFt-ban

állapítja meg.


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                                                     47.000 eFt

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                                                                   0 eFt

Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület                                                47.000 eFt-ban

állapítja meg.


(9) Költségvetési kiadás összesen:                                                                         405.008 eFt

          Költségvetési bevétel összesen:                                                            345.008 eFt

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület                          60.000 eFt-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                                                         13.000 eFt

felhalmozási célra:                                                                                                     47.000 eFt


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                                               0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                               405.008 eFt

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat

felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


    (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 33.750 eFt összegben hagyja jóvá.   

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 43 főben + 6 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                         9 fő


   b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 12 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók                   12 fő

                      c) Gondozási Központ 4 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                         3 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               1 fő


d) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 18 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                       18 fő


e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 6 fő


 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2015. január 1-től-február 16-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzatának költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Gondozási Központ költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

     (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően az Áht. 28. § (5) bekezdése szerint.

     (3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.

    (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

     (5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

   (6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

     (7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

     (8) A polgármester 500.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

    (9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

  (10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

  (11) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint a nem jövedelemalapú támogatások megállapításának szabályait a Szociális ellátásokról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet tartalmazza, e támogatások 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 6.570 e/Ft.

          (12) A temetési segély megállapítása iránti eljárás során figyelembe vehető, helyben szokásos   legolcsóbb temetés költsége 86.700.-Ft.


5. Záró rendelkezés8.§ Ez a rendelet 2015. február 19. napján lép hatályba.