Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 01. 21

Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést  követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

    (2)Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

     (3)Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi  Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2016. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét:                           459.747 eFt-ban

Kiadási főösszegét:                            459.747 eFt-ban         állapítja meg.

3.§ (1) A 2016. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az                   melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                                adatok ezer Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                                           123.977

Önkormányzat működési bevétele                                                             20.453

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                                         39.159

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                                          52.792

Gondozási Központ működési bevétele                                                     11.573

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                       29.607

      Helyi adók                                                                                        23.100

      Átengedett központi adók                                                                    5.500

      Egyéb sajátos bevételek                                                                      1.007

ac) Költségvetési támogatások                                                                  193.608

Helyi önk. működésének általános támogatása                                          88.956

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                          50.249

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása                              50.772

Kulturális feladatok támogatása                                                                  3.631

Egyéb központi támogatás                                                                       

ad) Egyéb működési bevételek                                                                     4.655

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                                          351.847


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                                   47.900  

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                                       


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:                                    399.747

             (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 459.747 eFt kiadási főösszeg

                 részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

            aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok ezer Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                                      39.159

                  Személyi jellegű kiadások                                                                     24.885

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                                6.865

                  Dologi jellegű kiadások                                                                            7.409

                                                                                                                                         

            ab) Önállóan működő

                 Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                                         52.792

                  Személyi jellegű kiadások                                                                   36.338

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                              9.734

                  Dologi jellegű kiadások                                                                         6.720

  ac) Önállóan működő

        Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai:                                         11.573

                  Személyi jellegű kiadások                                                                    7.132

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                              1.855

                  Dologi jellegű kiadások                                                                         2.586


                    ad) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:                  298.927

                  Személyi jellegű kiadások                                                                  25.361

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                             6.658

                  Dologi jellegű kiadások                                                                       64.002

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 2.780

                  Pénzeszköz átadás                                                                          119.210

                  Általános tartalék                                                                               80.916

          Működési kiadások összesen:                                                                402.451


      b) Felhalmozási kiadások

                       ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                     

                  Felújítási kiadások                                                                              55.000

         bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                       2.296  

bc) Hitel törlesztés                                                                                        


                   Felhalmozási kiadások összesen:                                                    57.296

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                                                402.451

                  Személyi jellegű kiadások                                                                    93.716

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                              25.112

                  Dologi jellegű kiadások                                                                         80.717

                  Ellátottak juttatása                                                                                 2.780

                  Pénzeszköz átadás                                                                            119.210

                  Általános tartalék                                                                               80.916  

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                         57.296

                  Felújítások                                                                                           55.000

                  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                     2.296  

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                                             459.747

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                          402.451 eFt

       Költségvetési működési bevétel összesen:                                         351.847 eFt

       Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                                50.604 eFt-ban állapítja meg.

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                                       57.296 eFt

       Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                                      47.900 eFt

       Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület                             9.396 eFt-ban állapítja meg.

(9) Költségvetési kiadás összesen:                          459.747 eFt

     Költségvetési bevétel összesen:                        399.747 eFt

     Költségvetési hiányt a Képviselő-testület               60.000 eFt-ban állapítja meg.

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                                      50.604 eFt

felhalmozási célra:                                                                                    9.396 eFt

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

      Fejlesztési célú hitel                                                                                    0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:         459.747 eFt

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

            (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 80.916 eFt összegben hagyja  jóvá.      

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 39 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        9 fő


   b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 12 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók                  12 fő

                         c) Gondozási Központ 4 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        3 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                              1 fő


   d) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 14 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                       13 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               1 fő


   e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8


 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2016. január 1-től - január 19-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2016. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzatának költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

      (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

      (3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.

     (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

     (5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

    (6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

     (7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

     (8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

    (9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

  (10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

  (11) A települési támogatás 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 2.780 e/Ft.

             Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége    86.700.-Ft az urnás temetés költsége 56.700.-Ft.


5. Záró rendelkezés


8.§ Ez a rendelet 2016. január 21. napján lép hatályba.