Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 01. 26

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést  követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Címrend


1.§    (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi  Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét:                      526.498.485 Ft-ban

Kiadási főösszegét:                       526.498.485 Ft-ban         állapítja meg.

3.§ (1) A 2017. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1.melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


    (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


         a) Működési költségvetés bevételei                                          adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                           153.320.575

Önkormányzat működési bevétele                                             23.581.486

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                         39.159.000

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                          77.051.800

Ecsédi Gondozási Központ működési bevétele                           13.528.289

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                        30.618.724

      Helyi adók                                                                         23.880.000

      Átengedett központi adók                                                     5.500.000

      Egyéb sajátos bevételek                                                       1.238.724

ac) Költségvetési támogatások                                                   190.551.399

Helyi önk. működésének általános támogatása                           96.516.892

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása            60.756.727

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása               29.649.160

Kulturális feladatok támogatása                                                   3.628.620

Egyéb központi támogatás                                                                       

ad) Egyéb működési bevételek                                                      4.924.800

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                           379.415.498


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                                     

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                                       


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                         379.415.498

 (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 526.498.485 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

         aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                               39.159.000

                  Személyi jellegű kiadások                                                              26.020.063

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                          5.939.267

                  Dologi jellegű kiadások                                                                    7.199.670

                                                                                                                                         

       ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                                    77.051.800

                  Személyi jellegű kiadások                                                             39.840.327

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                        8.847.473

                  Dologi jellegű kiadások                                                                 28.364.000

         ac) Önállóan működő

               Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai:                            13.528.289

                  Személyi jellegű kiadások                                                              8.991.844

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                       1.950.445

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  2.586.000


         ad) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai:                         317.967.538

                  Személyi jellegű kiadások                                                            22.747.361

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                       4.929.528

                  Dologi jellegű kiadások                                                                43.292.640

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          3.800.000

                  Pénzeszköz átadás                                                                    130.502.089

                  Általános tartalék                                                                        112.695.920

          Működési kiadások összesen:                                                          447.706.627


      b) Felhalmozási kiadások

         ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                     

                  Felújítási kiadások                                                                      61.000.000

         bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                             17.791.858  

bc) Hitel törlesztés 


Felhalmozási kiadások összesen:                                                             78.791.858                                                                                    

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                                         447.706.627

                  Személyi jellegű kiadások                                                             97.599.595

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      21.666.713

                  Dologi jellegű kiadások                                                                 81.442.310

                  Ellátottak juttatása                                                                         3.800.000

                  Pénzeszköz átadás                                                                    130.502.089

                  Általános tartalék                                                                     112.695.920  

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                78.791.858

                  Felújítások                                                                                  61.000.000

                  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                          17.791.858  

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                                    526.498.485

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                    447.706.627 Ft

     Költségvetési működési bevétel összesen:                                  379.415.498 Ft

     Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                        68.291.129 Ft-ban állapítja meg.

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                                  78.791.858 Ft

     Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                                               0 Ft

     Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület                     78.791.858 Ft-ban állapítja meg.

(9) Költségvetési kiadás összesen:                          526.498.485 Ft

    Költségvetési bevétel összesen:                         379.415.498 Ft

    Költségvetési hiányt a Képviselő-testület              147.082.987 Ft-ban állapítja meg.

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

       Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
       működési célra:                                                                                 68.291.129 Ft

       felhalmozási célra:                                                                             78.791.858 Ft

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

  Fejlesztési célú hitel                                                                                     0 eFt

(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:    526.498.485 Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 112.695.920 Ft összegben hagyja jóvá.      

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 36 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.


ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        9 fő


                         b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 15 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók                   9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók                 6 fő

                         c) Gondozási Központ 4 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        4 fő


                         d) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 8 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        7 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                              1 fő


                         e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata  8


      (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2017. január 1-től - január 25-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2017. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

     (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

     (3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.

     (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

     (5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

     (6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

     (7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

     (8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

    (9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

   (10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe, a Magyar Államkincstár engedélyével.

   (11) A települési támogatás 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 3.800.000.-/Ft.

Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.

5. Záró rendelkezés8.§ Ez a rendelet 2017. január 26. napján lép hatályba.