Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 25

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)       Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3)       Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a      2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda együttes 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét:            611.450.454 Ft-ban

Kiadási főösszegét:             611.450.454 Ft-ban   állapítja meg.

3.§ (1) A 2018. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét

az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


      (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési költségvetés bevételei                                                     adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                            137.496.137

      Önkormányzat működési bevétele                                             18.815.910

      Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                      39.067.400

      Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                        79.612.827

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                  30.858.000

                              Helyi adók                                                                                   24.858.000

                              Átengedett központi adók                                                             6.000.000

ac) Költségvetési támogatások                                                              207.349.872

                 Helyi önk. működésének általános támogatása                        103.949.056

     Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása        44.342.533

     Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása              55.211.693

     Kulturális feladatok támogatása                                                    3.846.590

ad) Egyéb működési bevételek                                                                 15.259.600

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                                     390.963.609
            b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                  70.422.621

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                  70.422.621


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                                       461.386.230(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 611.450.454 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

            aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                    adatok Ft-ban

                        Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                       39.067.400

                        Személyi jellegű kiadások                                                                  27.607.313

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                           5.580.866

                        Dologi jellegű kiadások                                                                       5.879.221

                       

            ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                                79.612.827

                        Személyi jellegű kiadások                                                                 45.267.097

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                         8.893.803

                        Dologi jellegű kiadások                                                                    25.451.927

        


            ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai:       357.081.885

                        Személyi jellegű kiadások                                                                 32.614.726

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                           6.279.371

                        Dologi jellegű kiadások                                                                    52.392.465

                        Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             11.780.000

                        Pénzeszköz átadás                                                                        110.881.278

                        Általános tartalék                                                                           143.134.045

                        Működési kiadások összesen:                                                   475.762.112


      b) Felhalmozási kiadások

            ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:         

            Felújítási kiadások    

            bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                  135.688.342

bc) Hitel törlesztés                                                                                       


          Felhalmozási kiadások összesen:                                                            135.688.342


(4)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

           

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                                         475.762.112

                        Személyi jellegű kiadások                                                                105.489.136

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                           20.754.040

                        Dologi jellegű kiadások                                                                       83.723.613

                        Ellátottak juttatása                                                                               11.780.000

                        Pénzeszköz átadás                                                                           110.881.278

            Általános tartalék                                                                                        143.134.045   

            b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                    135.688.342

            Felújítások      

                  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                  135.688.342

                  Hitel törlesztés                                                                                    

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                                       611.450.454


(5)       A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(6)       A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                                475.762.112 Ft

Költségvetési működési bevétel összesen:                                                    390.963.609 Ft

Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület              84.798.503 Ft-ban állapítja meg.


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                                          135.688.342 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                                                70.422.621 Ft

Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület        65.265.721 Ft-ban állapítja meg.


(9) Költségvetési kiadás összesen:                                                               611.450.454 Ft

          Költségvetési bevétel összesen:                                                         461.386.230 Ft

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület                150.064.224 Ft-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Előző év előirányzat maradványának igénybevétele

működési célra:                                                                                                    84.798.503 Ft

felhalmozási célra:                                                                                                65.265.721 Ft


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                                            0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:            611.450.454 Ft.


(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat

felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 143.134.045 Ft összegben hagyja jóvá.  

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 38 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 46 főben hagyja jóvá.


ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

            - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                  8 fő

           - részmunkaidőben foglalkoztatott                                         1 fő


            b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 17 fő

            - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók          11 fő

            - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók         6 fő


            c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő

            - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                       10 fő

            - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               2 fő


            d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő.


 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2018. január 1-től - január 23-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(11) A települési támogatás 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 11.780.000.-/Ft.

 Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.

5. Záró rendelkezés8.§ Ez a rendelet 2018. január 25. napján lép hatályba.