Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IX.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 06

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)     Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3)     Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a      2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda együttes 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:                     671.032.861 Ft-ban

Kiadási fő összegét:                     671.032.861 Ft-ban        állapítja meg.

3.§ (1) A 2018. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az                  1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                                       adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                         255.181.913

Önkormányzat működési bevétele                                       136.229.936

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                  39.324.700

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                     79.627.277

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                    30.858.000

      Helyi adók                                                                              24.858.000

      Átengedett központi adók                                                         6.000.000

ac) Költségvetési támogatások                                                 208.262.625

Helyi önk. működésének általános támogatása                    103.949.056

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása     44.342.533

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása          55.211.693

Kulturális feladatok támogatása                                               3.846.590

Egyéb központi támogatás                                                           912.753

ad) Egyéb működési bevételek                                                   16.085.489

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                         510.388.027


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                              128.941.387   

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                   128.941.387


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                      639.329.414


 (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 671.032.861 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

         aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                    39.967.196

                  Személyi jellegű kiadások                                                            28.414.200

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      5.722.380

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  5.830.616

                                                                                                                                         

       ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                        79.636.969

                  Személyi jellegű kiadások                                                            45.279.097

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      8.896.143

                  Dologi jellegű kiadások                                                                25.461.729

        


         ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 355.316.555

                  Személyi jellegű kiadások                                                            35.256.481

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      6.578.492

                  Dologi jellegű kiadások                                                                52.767.680

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        11.780.000

                  Pénzeszköz átadás                                                                      128.784.241

                  Általános tartalék                                                                        120.149.661

          Működési kiadások összesen:                                                 474.920.720


      b) Felhalmozási kiadások

         ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                     

                  Felújítási kiadások                                                                        14.818.766

         bb) Felhalmozási célú kiadás                                                              181.293.375   

bc) Hitel törlesztés                                                                                        


                   Felhalmozási kiadások összesen:                                            196.112.141

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését

önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                               474.920.720

                  Személyi jellegű kiadások                                                          108.949.778

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                    21.197.015

                  Dologi jellegű kiadások                                                                84.060.025

                  Ellátottak juttatása                                                                        11.780.000

                  Pénzeszköz átadás                                                                      128.784.241

                  Általános tartalék                                                                     120.149.661   

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                           196.112.141

                  Felújítások                                                                                    14.818.766

                  Felhalmozási célú kiadás                                                            181.293.375   

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                               671.032.861

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6)    A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                   474.920.720 Ft

Költségvetési működési bevétel összesen:                                  542.091.474 Ft


Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                                   0 Ft-ban

állapítja meg.


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                              196.112.141 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                             128.941.387 Ft

Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület               67.170.754 Ft-ban

állapítja meg.


(9) Költségvetési kiadás összesen:                          671.032.081 Ft

          Költségvetési bevétel összesen:                         639.329.414 Ft

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület                            0 Ft-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                                                0 Ft

felhalmozási célra:                                                                           31.703.447 Ft


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                      0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  671.032.081 Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat

felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


    (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.


4.§  A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 120.149.661 Ft összegben hagyja jóvá.      

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 38 főben + 8 fő       közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 46 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        8 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               1 fő


                      b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 17 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók              11 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók              6 fő


                      c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                      10 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               2 fő


                      d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2018. január 1-től - január 23-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2018. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(11) A települési támogatás 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 11.780.000.-/Ft.

              Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos  

              legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 68.100.-Ft.

5. Záró rendelkezés8.§ Ez a rendelet 2018. szeptember 6. napján lép hatályba.