Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 22

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést  követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:


1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)     Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3)     Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a      2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi  Gyöngyszem Óvoda együttes 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:                     672.866.071 Ft-ban

Kiadási fő összegét:                     672.866.071 Ft-ban        állapítja meg.

3.§ (1) A 2018. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az                  1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                                       adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                         256.446.480

Önkormányzat működési bevétele                                       136.229.936

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                  40.572.927

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                     79.643.617

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                    30.858.000

      Helyi adók                                                                              24.858.000

      Átengedett központi adók                                                         6.000.000

ac) Költségvetési támogatások                                                 206.870.936

Helyi önk. működésének általános támogatása                    103.949.056

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása     43.644.400

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása          54.408.076

Kulturális feladatok támogatása                                               3.846.590

Egyéb központi támogatás                                                        1.022.814

ad) Egyéb működési bevételek                                                   18.045.821

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                         512.221.237


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                              128.941.387   

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                   128.941.387


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                      641.162.624

         (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 672.866.071 Ft kiadási főösszeg  

         részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési kiadások

       aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                    40.307.052

                  Személyi jellegű kiadások                                                            28.756.710

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      5.802.177

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  5.748.165

                                                                                                                                         

       ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                        79.627.309

                  Személyi jellegű kiadások                                                            45.285.097

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      8.897.313

                  Dologi jellegű kiadások                                                                25.444.899

        


                ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 349.052.718

                  Személyi jellegű kiadások                                                            37.474.106

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      7.010.929

                  Dologi jellegű kiadások                                                                53.813.725

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        11.791.365

                  Pénzeszköz átadás                                                                      129.351.371

                  Általános tartalék                                                                        109.611.222

          Működési kiadások összesen:                                                 468.987.079

     

b) Felhalmozási kiadások

                   ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                     

                  Felújítási kiadások                                                              22.477.135

 bb) Felhalmozási célú kiadás                                                              181.401.857   

bc) Hitel törlesztés                                                                                        


Felhalmozási kiadások összesen:                                            203.878.992

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                               468.987.079

                  Személyi jellegű kiadások                                                          111.515.913

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                    21.710.419

                  Dologi jellegű kiadások                                                                85.006.789

                  Ellátottak juttatása                                                                        11.791.365

                  Pénzeszköz átadás                                                                      129.351.371

                  Általános tartalék                                                                     109.611.222   

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                           203.878.992

                  Felújítások                                                                                    22.477.135

                  Felhalmozási célú kiadás                                                            181.401.857   

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                               672.866.071

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                   468.987.079 Ft

       Költségvetési működési bevétel összesen:                                  512.221.237 Ft


Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                                   0 Ft-ban állapítja meg.


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                              203.878.992 Ft

       Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                             128.941.387 Ft

           Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület               74.937.605 Ft-ban állapítja meg.


(9) Költségvetési kiadás összesen:                                      672.866.071 Ft

          Költségvetési bevétel összesen:                         641.162.624 Ft

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület                            0 Ft-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                                                0 Ft

felhalmozási célra:                                                                           31.703.447 Ft


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                      0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  672.866.071 Ft


(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


    (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 109.611.222 Ft összegben hagyja jóvá.      

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 38 főben + 8 fő       közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 46 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal                                                       9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        8 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                              1 fő


                      b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda                               17 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók              11 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók              6 fő


                      c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok                12 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                      10 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               2 fő


                      d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2018. január 1-től - január 23-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2018. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(11) A települési támogatás 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 11.780.000.-/Ft.

              Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége

              96.000.-Ft az urnás temetés költsége 68.100.-Ft.


5. Záró rendelkezés8.§ Ez a rendelet 2018. november 22. napján lép hatályba.