Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 28

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)     Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3)     Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a      2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Mini Bölcsőde együttes 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:                     737 893 409 Ft-ban

Kiadási fő összegét:                     737 893 409 Ft-ban        állapítja meg.


3.§ (1) A 2019. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az                  1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                                       adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                         280 067 107

Önkormányzat működési bevétele                                       161 826 187

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                  38 721 269

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                     79 519 651

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                    33 008 000

      Helyi adók                                                                              26 008 000

      Átengedett központi adók                                                         7 000 000

ac) Költségvetési támogatások                                                 203 383 161

Helyi önk. működésének általános támogatása                    103 842 158

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása     45 036 016

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása          46 508 895

Kulturális feladatok támogatása                                               4 015 709

Egyéb központi támogatás                                                        3 980 383

ad) Egyéb működési bevételek                                                   10 875 184

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                         527 333 452


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                48 300 000

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                     48 300 000


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                      575 633 452             (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 737 893 409 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

         aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                    39 484 447

                  Személyi jellegű kiadások                                                            28 231 793

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      5 654 018

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  5 598 636

                                                                                                                                         

       ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                        79 206 884

                  Személyi jellegű kiadások                                                            44 901 410

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      8 713 283

                  Dologi jellegű kiadások                                                                25 592 191

        


         ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 344 074 919

                  Személyi jellegű kiadások                                                            38 832 187

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      7 014 123

                  Dologi jellegű kiadások                                                                59 108 510

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        15 244 000

                  Pénzeszköz átadás                                                                      131 140 977

                  Általános tartalék                                                                          92 735 122

          Működési kiadások összesen:                                                 462 766 250


      b) Felhalmozási kiadások

         ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:

                  Beruházási kiadások                                                                   255 060 765   

                  Felújítási kiadások                                                                        20 066 394

         bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                  

bc) Hitel törlesztés                                                                                        


                   Felhalmozási kiadások összesen:                                             275 127 159

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését

önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                               462 766 250

                  Személyi jellegű kiadások                                                          111 965 390

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                    21 381 424

                  Dologi jellegű kiadások                                                                90 299 337

                  Ellátottak juttatása                                                                        15 244 000

                  Pénzeszköz átadás                                                                      131 140 977

                  Általános tartalék                                                                       92 735 122   

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                           275 127 159

                  Felújítások                                                                                    20 066 394

                  Beruházási kiadás                                                                       255 060 765   

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                               737 893 409

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6)    A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                   462 766 250 Ft

Költségvetési működési bevétel összesen:                                  527 333 452 Ft

Költségvetési működési töbletet a Képviselő-testület                 64 567 202 Ft-ban

állapítja meg.


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                              275 127 159 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                               48 300 000 Ft

Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület             226 827 159 Ft-ban

állapítja meg.


(9) Költségvetési kiadás összesen:                          737 893 409 Ft

          Költségvetési bevétel összesen:                         575 633 452 Ft

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület            162 259 957 Ft-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                                                0 Ft

felhalmozási célra:                                                                         162 259 957 Ft


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                      0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  737 893 409 Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat

felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


    (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 92 735 122 Ft összegben hagyja jóvá.      

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 36 főben + 8 fő       közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 8 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        8 fő


                      b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 16 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók              10 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók              6 fő


                      c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                      10 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               2 fő


                      d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2019. január 1-től - január 22-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2019. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(11) A települési támogatás 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 14.780.000.-/Ft.

              Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos  

              legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.


5. Záró rendelkezés8.§ Ez a rendelet 2019. november 28. napján lép hatályba.