Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 01. 30

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §-ában foglaltaknak megfelelően Ecséd Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésről a következőket rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre   

            terjed ki.

(2)     Költségvetési szerv:

         a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

         b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Bölcsőde)

2. Címrend


2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

        (3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet

          szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi  Gyöngyszem Óvoda együttes 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:                     750 665 139 Ft-ban

Kiadási fő összegét:                     750 665 139 Ft-ban        állapítja meg.

4.§ (1) A 2020. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


         a) Működési költségvetés bevételei                                                       adatok Ft-ban


aa) Intézményi működési bevételek                                      159 445 973

Önkormányzat működési bevétele                                         20 591 235

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                    38 854 985

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                      99 999 753

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                    31 508 000

      Helyi adók                                                                     24 508 000

      Átengedett központi adók                                                 7 000 000

ac) Költségvetési támogatások                                                203 055 569

Helyi önk. működésének általános támogatása                      105 523 200

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása        45 264 650

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása            48 343 332

Kulturális feladatok támogatása                                               3 924 387

ad) Egyéb működési bevételek                                                   4 356 000

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                         398 365 542


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                105 675 631

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                   105 675 631


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                      504 041 173


(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 750 665 139 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

         aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok Ft-ban


            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                            38 854 985

                  Személyi jellegű kiadások                                                            27 699 401

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      5 005 672

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  6 149 912   

       ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde

                működési kiadásai:                                                                              99 999 753

                  Személyi jellegű kiadások                                                            57 306 880

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                    10 015 474

                  Dologi jellegű kiadások                                                                32 677 399


         ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 353 048 927

                  Személyi jellegű kiadások                                                            40 712 263

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      7 016 115

                  Dologi jellegű kiadások                                                                86 438 704

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        20 106 542

                  Pénzeszköz átadás                                                                    127 300 283

                  Általános tartalék                                                                         71 475 020

          Működési kiadások összesen:                                                          491 903 665


      b) Felhalmozási kiadások

         ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:

                  Beruházási kiadások                                                                                     210 701 978   

                  Felújítási kiadások                                                                        48 059 496

         bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                  

bc) Hitel törlesztés                                                                                        

                   Felhalmozási kiadások összesen:                                             258 761 474

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését

önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                                       491 903 665

                  Személyi jellegű kiadások                                                          125 718 544

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                     22 037 261

                  Dologi jellegű kiadások                                                              125 566 015

                  Ellátottak juttatása                                                                      20 106 542

                  Pénzeszköz átadás                                                                   127 300 283

                  Általános tartalék                                                                      71 175 020   

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                              258 761 474

                  Felújítások                                                                                  48 059 496

                  Beruházási kiadás                                                                     210 701 978   

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                                    750 665 139

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6)    A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                   491 903 665 Ft

Költségvetési működési bevétel összesen:                                         398 365 542 Ft

Költségvetési működési hiányt                                                             93 538 123 Ft-ban

állapítja meg a Képviselő-testület


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                              258 761 474 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                                    105 675 631 Ft

Költségvetési felhalmozási hiányt                                                      153 085 843 Ft-ban

állapítja meg a Képviselő-testület


(9) Költségvetési kiadás összesen:                                      750 665 139 Ft

          Költségvetési bevétel összesen:                         504 041 173 Ft

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület              246 623 966 Ft-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                              93 538 123 Ft

felhalmozási célra:                                                                         153 085 843 Ft


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                      0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  750 665 139 Ft


(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


    (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.


5.§ (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 71 175 020 Ft összegben hagyja jóvá.      

6.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 40 főben + 8 fő       közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 8 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        8 fő


                      b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 19 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók              10 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók            3 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók              6 fő


                      c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 13 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                      11 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               2 fő


                      d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


7.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2020. január 1-től - január 28-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2020. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai


8.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

 (5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között    

     átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a  

     költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék

     terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12) A települési támogatás 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 20.106.542.-Ft.

              Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos  legolcsóbb koporsós temetés költsége

             106.000.-Ft az urnás temetés költsége 70.000.-Ft.

6. Záró rendelkezés9.§ Ez a rendelet 2020. január 30. napján lép hatályba.