Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 11. 26

Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében- figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §-ában foglaltaknak megfelelően Ecséd Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre   

            terjed ki.

(2)     Költségvetési szerv:

         a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

         b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Bölcsőde)

2. Címrend


2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények

külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

         (3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a

         2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi  Gyöngyszem Óvoda együttes 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:                     800 695 510 Ft-ban

Kiadási fő összegét:                     800 695 510 Ft-ban        állapítja meg.

4.§ (1) A 2020. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az                  1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                                       adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                         317 763 366

Önkormányzat működési bevétele                                       171 916 431

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                  45 834 559

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                   100 012 376

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                    24 508 000

      Helyi adók                                                                              24 508 000

      Átengedett központi adók                                                                        

ac) Költségvetési támogatások                                                 232 685 785

Helyi önk. működésének általános támogatása                    116 267 120

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása     47 313 900

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása          60 408 256

Kulturális feladatok támogatása                                               5 134 159

Egyéb központi támogatás                                                        3 562 350

ad) Egyéb működési bevételek                                                     9 281 019

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                         584 238 170


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                              119 054 762

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                   119 054 762


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                      703 292 932


(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 800 695 510 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

         aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                    44 968 170

                  Személyi jellegű kiadások                                                            32 569 001

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      5 764 537

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  6 634 632   

       ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde

                működési kiadásai:                                                                       99 829 496

                  Személyi jellegű kiadások                                                            57 306 880

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                    10 015 474

                  Dologi jellegű kiadások                                                                32 507 142


         ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 397 694 595

                  Személyi jellegű kiadások                                                            45 178 163

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      7 457 129

                  Dologi jellegű kiadások                                                              101 510 732

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        23 713 852

                  Pénzeszköz átadás                                                                      151 409 674

                  Általános tartalék                                                                          68 425 045

          Működési kiadások összesen:                                                 542 492 261


      b) Felhalmozási kiadások

         ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:

                  Beruházási kiadások                                                                   196 534 699   

                  Felújítási kiadások                                                                        61 668 550

         bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                  

bc) Hitel törlesztés                                                                                        

                   Felhalmozási kiadások összesen:                                             258 203 249

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését

önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                               542 492 261

                  Személyi jellegű kiadások                                                          135 054 044

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                    23 237 140

                  Dologi jellegű kiadások                                                              140 652 506

                  Ellátottak juttatása                                                                        23 713 852

                  Pénzeszköz átadás                                                                      151 409 674

                  Általános tartalék                                                                       68 425 045   

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                           258 203 249

                  Felújítások                                                                                    61 668 550

                  Beruházási kiadás                                                                       196 534 699   

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                               800 695 510

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6)  A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                   542 492 261 Ft

Költségvetési működési bevétel összesen:                                  584 238 170 Ft

Költségvetési működési többletet                                                41 745 909 Ft-ban

állapítja meg a Képviselő-testület


         (8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                              258 203 249 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                             119 054 762 Ft

Költségvetési felhalmozási hiányt                                              139 148 487 Ft-ban

állapítja meg a Képviselő-testület


(9) Költségvetési kiadás összesen:                          800 695 510 Ft

          Költségvetési bevétel összesen:                         703 292 932 Ft

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület            97 402 578 Ft-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                                                0 Ft

felhalmozási célra:                                                                           97 402 578 Ft


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                      0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  800 695 510 Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat

felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


    (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.


5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 68 425 045 Ft összegben hagyja jóvá.      

6.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 40 főben + 8 fő       közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 8 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        8 fő


                      b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 19 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók              10 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók            3 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók              6 fő


                      c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 13 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                      12 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               1 fő


                      d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


7.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2020. január 1-től - január 28-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2020. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai


8.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

 (5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között    

     átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a  

     költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(9) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék

     terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12) A települési támogatás 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 20.106.542.-Ft.

              Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos  

              legolcsóbb koporsós temetés költsége 110.000.-Ft az urnás temetés költsége 70.000.-Ft.

6. Záró rendelkezés9.§ (1) Ez a rendelet 2020. november 26. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VIII. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről.