Nagyréde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 14

Nagyréde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.14.

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek

a) bevételi főösszegét 1.125.809.813 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1.125.809.813 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 842.053.219 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 842.053.219 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal 2023. évi elemi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 68.833.300 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 68.833.300 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Nagyrédei Kastély Óvoda 2023. évi elemi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 181.238.632 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 181.238.632 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Nagyrédei Gondozási Központ 2022. évi elemi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 33.684.662 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 33.684.662 Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetés az alábbi címekre és alcímekre tagozódik:

a) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek önálló elemi költségvetést alkotnak.

b) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetésén belül az egyes tevékenységek, kormányzati funkciók a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják.

2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetés működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, jogcímcsoportonként a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek a 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási, felújítási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat normatív állami támogatásait a 6. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Több éves kihatással járó döntések nincsenek.

(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet.

(6) Az Önkormányzat által adott támogatásokat a 11. melléklet mutatja.

(7) Az Önkormányzat részesedéseit a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A középtávú tervezés során az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét a 13. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a címrenddel együtt a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által adott ellátásokat, támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(11) Az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 16. melléklet szemlélteti.

2. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

5. § (1) Az Önkormányzat részéről az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás átadása külön belső szabályzatban foglaltak szerint történik.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására 414.606.365 Ft előző évi költségvetési maradvány kerül felhasználásra.

6. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében 95.271.820 Ft tartalék az évközi többletigények, kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre átruházza, a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a Polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület értékhatártól függetlenül a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.

7. § (1) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszámkerete a 8. mellékletben került meghatározásra.

(2) A főállású köztisztviselők illetmény alapja 38.650 Ft, éves cafetéria juttatása nettó 400.000 Ft.

(3) A közalkalmazottak és az önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló alkalmazottak (továbbiakban: munkavállalók) – ide nem értve a köz- és egyéb támogatott foglalkoztatottakat – havi cafetéria juttatása nettó 10.000 Ft, mely Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámla formájában vehető igénybe.

(4) A köztisztviselők cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályait a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Az Önkormányzat folyószámlahitelt vehet fel, melynek keretösszege 30 millió Ft, azt a költségvetésben tervezi. Egyéb hitelt nem vesz fel. Az Önkormányzat céljainak megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az intézmények vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A jóváhagyott kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a 6. § (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - minden esetben fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(5) Az intézményvezetőket fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A költségvetési rendelet mellékleteiben foglalt előirányzatok túllépése, illetve e rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést von maga után.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. A felhatalmazás az ez évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(2) Az (1) bekezdésben folytatott gazdálkodásról a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület az ez évi költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az ez évi költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

10. § (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a Jegyző által történő előkészítés után, a Polgármester előterjesztése alapján, - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évről készített éves beszámoló elfogadása előtt – december 31-ei hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) Az évközi központi előirányzat zárolását a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

11. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.