Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 15/2004. (04. 23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a település köztisztaságáról

Hatályos: 2017. 11. 29

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 15/2004. (04. 23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a település köztisztaságáról

Andornaktálya Települési Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Andornaktálya közigazgatási területére terjed ki.

(2) Andornaktálya Települési Önkormányzat képviselő-testülete komplex helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme.

(3)[1] [2] [3] [4] Andornaktálya közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére jogot szerzett szolgáltató az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (3200. Gyöngyös, Kenyérgyár út 19) Kft.

(4) E rendelet alkalmazása szembotjából:

 • a) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pld. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 41/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
 • b) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.
 • c) Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási
 • d) hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.
 • e) közszolgáltatás: települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló szolgáltatás, ideértve a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítését és működtetését, a hulladék kezelését is.
 • f) begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.
 • g) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.
 • h) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik

2. § (1) A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátására a szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik.

(2) A képviselő-testület szolgáltatóvá egy intézményt vagy szakvállalkozást jelöl ki.

(3) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás elvégzésére az az intézmény vagy szakvállalkozás jogosult, aki a jogszabályokban foglalt szakmai és egyéb követelményeknek megfelel.

 • a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett olyan székhellyel, telephellyel rendelkezik, amely alkalmas a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás végzéséhez szükséges gépek, gépi berendezések és eszközös tárolására, fertőtlenítésére és karbantartására,
 • b) a települési szilárd hulladék szállításához a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű szóródás mentes és takart szállítást lehetővé tevő járművekkel és gépekkel,
 • c) rendelkezik a komplex helyi közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal,
 • d) rendelkezik a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyeleti és ügyfélszolgálati feladatokat ellátó szervezettel, illetve személyzettel,
 • e) rendelkezik a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel,
 • f) rendelkezik olyan referenciával, amely bizonyítja, hogy a komplex helyi közszolgáltatás követelményeinek az egész szolgáltatási időszakban képes eleget tenni.

(4) Több pályázó együttes pályázata esetén az együttesen pályázó feleknek a pályázatban az önkormányzat képviselő-testületéhez címzett külön nyilatkozatot kell csatolniuk, amely tartalmazza:

 • a) a felek feltétlen és egyetemleges kötelezettségvállalását a pályázati kiírásban foglaltak teljesítésére,
 • b) a pályázat elnyerése esetére az önkormányzattal kötendő szerződésben foglalt kötelezettségek egyetemleges teljesítésének kötelezettségét, és
 • c) a pályázatnyertesség esetére meg kell határozni azt az intézményt, illetve szakvállalkozást, amely szerv szolgáltatóként megjelölésre kerül, és képviseletükben a közszolgáltatási szerződést aláírja.

(5) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatban csatolni kell a pályázó felek között létrejött cégszerű aláírással ellátott szerződés eredeti példányát, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • a) az együttesen pályázókat képviselő szerv (személy) - mint a pályázatnyertesség esetén megnevezett szolgáltató - kijelölését, a közszolgáltatási szerződés aláírására vonatkozó meghatalmazást,
 • b) a szerződés célját,
 • c) egyetemleges kötelezettségvállalást a közszolgáltatás teljes körű és osztatlan szolgáltatási kötelezettségének ellátására és felelősségére, annak garanciáit,
 • d) a felek egymás közötti kapcsolatának részletes szabályait, kiemelten a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a tulajdonost terhelő díjfizetéssel kapcsolatos elszámolás módját, a folyamatos közszolgáltatás megfelelő garanciáit, a felek közötti szerződés módosítása esetén tájékoztatási kötelezettséget az önkormányzat felé.

(6) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázati kiírásban megkövetelt pénzügyi és szakmai alkalmasság igazolását a pályázók mindegyikének kell teljesítenie, illetve nyilatkoznia azok meglétére. A képviselő-testület az együttesen pályázók pályázatát mindezekre tekintettel, összességében értékeli.

(7) A pályázati felhívás közzétételének napja és a pályázat benyújtásának határnapja között legalább 30 napnak kell eltelnie. A szolgáltató kiválasztásáról a képviselő-testület a benyújtásra megjelölt határnapot követő 60 napon belül dönt.

(8) A pályázat elbírálása során - a szolgáltatás biztonsága érdekében - a képviselő-testület figyelembe veszi a pályázó jegyzett tőkéjének mértékét, illetve egyéni vállalkozó esetén a pályázó vagyoni helyzetét, együttesen pályázók esetén a tagok jegyzett tőkéjének nagyságát, illetve vagyoni helyzetét.

(9) A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. A képviselő-testület a pályázat nyertesének egy szolgáltatót - több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatban pályázatnyertesség esetére megnevezett, a képviselet jogával felruházott intézményt vagy szakvállalkozást - jelöl ki.

(10) A szerződés az aláírás napján jön létre, és - ha a rendelet eltérően nem rendelkezik - az aláírást követő és első napjától számított 10. év utolsó napján szűnik meg. A szerződésben a szolgáltató kötelességeként kell meghatározni az e rendeletben és a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat.

(11) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen a komplex helyi közszolgáltatás körében:

 • a) a települési szilárd hulladék gyűjtésének gyakoriságát területenként,
 • b) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint a hasznosítható hulladékok körét és gyűjtésének, illetve hasznosításának módját,
 • c) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,
 • d) a kijelölt ártalmatlanító hely megnevezését,
 • e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
 • f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket,
 • g) a szolgáltatónak a lakosság és a tulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,
 • h) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

(12) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.

(13) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét követő 3 hónapon belül a képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a komplex helyi közszolgáltatás ellátására.

(14) A képviselő-testület a szolgáltatóval kötött szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli.

(15) A szolgáltató és az ingatlan tulajdonosa (használója) (a továbbiakban: tulajdonos) közötti jogviszony, a közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.

(16) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(17) Az ingatlan tulajdonos (használó) köteles a szolgáltatónak írásban bejelenteni az ingatlanán keletkező, a rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szilárd hulladék keletkezésének a tényét.

(18) A komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változtatásokról a szolgáltató a tulajdonost - a változás bekövetkezése előtt - írásban köteles értesíteni. Ha a komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet (pl. írásban).

(19)[5] A szolgáltató a hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodásban foglalt gyakorisággal (hetente) zárt rendszerű kukásautóval, meghatározott napokon végzi. A szemétszállítási napokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(20) Igénybe veendő (vehető) gyűjtőedények típusai:

 • a) 60 literes gyűjtőedény
 • b) 120 literes gyűjtőedény

(21) A hulladékszállítás gyakorisága: - a kisvárosias lakóterületek kivételével - hetente 1 alkalommal. Kisvárosias lakóterületen hetente két alkalommal történik.

3. § (1) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú, fedhető szemétgyűjtő edény beszerzése, ennek helyezése, pótlása, javítása, tisztántartása és fertőtlenítése a tulajdonos kötelessége. A szemétgyűjtő edényeket más célra használni nem szabad.

(2) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a szolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani. A tárolóedények kihelyezése a szállítási napokon a tulajdonos kötelessége, a közlekedés akadályozása nélkül. A tárolóedények ürítése a szolgáltatást végző feladata. A tárolóedényt a kiürítés után a közterületről haladéktalanul el kell vinni.

(3) A szemétszállítást a szolgáltatást végző szervnek úgy kell megoldani, hogy a szemét felhalmozódására ne kerüljön sor.

(4) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét, vagy használata során a szállítójármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő. Az üveghulladékokat az egyéb áztatási szeméttől el kell különíteni oly módon, hogy az a szállítás alkalmával balesetet ne okozzon.

(5) Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a tárolóedénybe olyan anyagot, tárgyat helyeztek, amely nem minősül szállítható szemétnek, valamint ha a nyesedék átmérője a 2 cm-t, kötegelése a 70 x 40 cm-t meghaladja, annak szállítását megtagadhatja.

(6) A nedves, lédús hulladékot csak vízhatlan csomagolásban lehet az edénybe helyezni. Ha az edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy ha az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonosnak kell a visszamaradt szemetet kiürítni és az edényt használtatóvá tenni.

(7) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtő edényzet megrongálása nélkül kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.

(8) A tulajdonos (használó) kötelessége az edényt - vízsugárral való kimosással, fertőtlenítőszer használatával - tisztántartani.

(9) Télen a szolgáltatást igénybevevő tulajdonosnak kell a tárolóedény és az útburkolat széle között legalább 1,5 méter széles sávot a hótól megtisztítani és a síkosságtól mentesíteni.

4. § [6] [7]

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan használók közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek legmagasabb mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó, illetve az a gazdálkodó szervezet köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.

(3) Az ingatlanhasználó, illetve a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.

(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

(5) A közszolgáltatásba bekapcsolt területen a közszolgáltatás díját akkor is meg kell fizetnie az ingatlanhasználónak, ha a szervezett közszolgáltatást nem veszi igénybe.

5. § [8] (1) A lakóingatlan megüresedését és újbóli használatba vételét az ingatlan használónak legkésőbb a megüresedést-, illetve az újbóli használatba vételt követő 8 napon belül írásban be kell jelentenie a közszolgáltató részére.

(2) A 70. életévüket betöltött egyedül élő lakosok a 120 literes edényekre megállapított mindenkori ürítési díjak 50 %-át kötelesek megfizetni. A 70. életévüket betöltött, egyedül élő lakosokat a kedvezmény első alkalommal abban az évben illeti meg, amely évben betöltik a 70. életévüket. Annak tényét, hogy a 70. életévét betöltött lakos egyedül él az ingatlanban, a Polgármesteri Hivatal igazolja a szolgáltató kérésére a lakcímnyilvántartás adatai alapján.

6. § (1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére, nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során keletkezett hulladékra.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

 • a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
 • b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a szeméttelepre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.

Szabálysértési rendelkezések

7. § [9] [10]

Hatálybalépés

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Andornaktálya Települési Önkormányzat 15/1997. (12. 15.) számú rendelete, és az azt módosító 17/1998. (12. 14.) számú, 14/1999. (12. 13.) számú, 20/2000. (12. 18.) számú, 14/2000. (11. 27.) számú, 18/2001. (12. 03.) számú, 26/2002. (12. 16.) számú, 20/2002. (09. 16.) számú, 3/2003. (02. 24.) számú önkormányzati rendeletei.

1. melléklet

A háztartási hulladék elszállításának napjai:

A tulajdonos és a szolgáltató megállapodása alapján:

 • a) Minden héten kedden
 • b) Illetve minden héten kedden, pénteken

Amennyiben a szemétszállítás napjára állami ünnep vagy pihenőnap esik, a szemétszállítás napja az ezt követő első munkanap.

A szolgáltató az ünnepek és pihenőnapok körüli időpontokban jogosult a szemétszállítás napjait ettől eltérően is szabályozni, de erről a szolgáltatás igénybevevőit időben köteles értesíteni.


[1] Módosította a 11/2007. (10.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2007. november 01. naptól
[2] Módosította a 12/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §. (1) bekezdése. Hatályos 2013. január 1. naptól
[3] Módosította a 3/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelet 1. §. (1) bekezdése. Hatályos 2014. július 1. naptól
[4] Módosította a 11/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §. (1) bekezdése. Hatályos 2017. november 29. naptól
[5] Módosította a 11/2007. (10.30.) rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007. november 01. naptól
[6] Módosította a 12/2011 (X. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. január 1. naptól
[7] Módosította a 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. 07. 01. naptól
[8] Módosította a 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. 07. 01. naptól
[9] Módosította a 12/2011 (X. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. október 13. naptól
[10] Hatályon kívül helyezte a 6/2012. ( V. 24.) rendelet 1.§ (6) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 25-től
[11] hatályon kívül helyezte az 5/2013. (VI. 19.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013. január 1-től
[12] Módosította a 14/2007. (12.17.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. január 1. naptól
[13] módosította a 10/2008. (11.24.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. január 1. naptól
[14] módosította a 13/2009. (12.07.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január 1. naptól
[15] módosította a 7/2010. (XII. 31.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. január 1. naptól
[16] módosította a 12/2012. (XII.18.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. január 1. naptól