Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 06. 30

Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról1

2023.01.01.

egységes szerkezet

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

(1) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó vagy a közszolgáltató tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési szilárd hulladék közszolgáltató általi gyűjtésére, és elszállítására.

(2) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, a lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállításra,

(3) a közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, továbbá a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtésére,

(4) a háztartásban képződő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállítására,

(5) az (1) és (4) bekezdésekben foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

2. § (1) [1]Kisköre Városi Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.) útján gondoskodik.

(2) [2]A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ideiglenes ellátását a NHSZ Észak-KOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) látja el.

(3) A társulással közszolgáltatási szerződést kötő közszolgáltató haladéktalanul köteles a társulás és az önkormányzat felé bejelenteni, ha közszolgáltatási tevékenység ellátásához alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve megjelöli az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet.

(4) Kisköre város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladékot a közszolgáltató a kezelésében lévő Hejőpapi II Hulladéklerakóba (Hejőpapi, 073/5 hrsz.) szállítja.

3. § (1) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti rendszerességgel, az általa előre meghatározott időpontban, szállítási naptár szerint köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) az önkormányzattal egyeztetett időpontban köteles külön díj felszámítása nélkül lomtalanítási akciót szervezni. A lomtalanítás pontos idejéről a közszolgáltató a lakosságot az éves szállítási naptár vagy a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni.

(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

[1]Módosította Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI. 29.)) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. december 1. napjától.
[2]Módosította Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. december 1. napjától..
(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján.
(5) A közterület tisztántartására vonatkozó szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza.
(6) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 10 nappal hirdetmény útján köteles tájékoztatni.
(7) Az ingatlanhasználónak a települési szilárd hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
(8) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket köteles használni.
(9) A települési szilárd hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű
a) 60 literes
b) 120 literes
c) 240 literes
d) 770 literes
e) 1100 literes
hulladékgyűjtő edényzet igénybe vételével, továbbá a közszolgáltató egyedi jelölésével és a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsák igénybe vételével történik.
(10) A közszolgáltatás körébe újonnan belépők részére a közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás igénybe vevői külön díjazás ellenében gyűjtő edényezetet bérelhessenek a közszolgáltatótól akként, hogy annak a legfeljebb öt éves kihordási időre számított bérleti díja a gyűjtőedény igazolt beszerzési költségét nem haladhatja meg. A közszolgáltató ebben az esetben köteles az önkormányzat felé bemutatni a hulladékgyűjtő edényzet vételárának, illetve az elszámolási időszakra alkalmazott bérleti díjának összegét megalapozó dokumentumokat és az adatokat az érintett ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani.
(11) Az ötéves időtartam leteltét követően a közszolgáltató csak abban az esetben cserélheti le az általa biztosított gyűjtőedényt, ha az használatra alkalmatlanná vált.
(12) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató gyűjtőjárművéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetet kereskedelmi forgalomban saját maga is beszerezheti, illetve a közszolgáltatótól is megvásárolhatja.
(13) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a közszolgáltatótól az elszállítás és a hulladékkezelés díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel ellátott köztisztasági zsák alkalmazható, amennyiben
a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát,
b) a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak minősül,
c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.

4. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente két alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.

(2) A közszolgáltató az önkormányzatot és az ingatlanhasználót a lomtalanítást megelőző nyolc nappal korábban írásban értesíti a lomtalanítás időpontjáról.

(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék,

b) gumiabroncs hulladék,

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű,

d) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék,

e) veszélyes hulladék,

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék,

g) kerti hulladék.

5. § (1) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat honlapján előzetesen megjelölt időpontban.

(2) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállító eszköz által jól megközelíthető legyen, a zöld területet és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) A kihelyezett lomhulladékot megbolygatni, szétszedni tilos, azt kizárólag a közszolgáltató szállíthatja el.

6. § (1) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot (papír, fehér és színes üveg, műanyag) az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben is elhelyezheti. A gyűjtőszigetek elhelyezkedését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladék fajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

(3) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények kihelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.

(4) A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi.

(5) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.

(6) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.

(7) A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.

7. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,

b) a közszolgáltató kizárólag közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése mind az ingatlanhasználók, mind a közszolgáltató tekintetében.

8. § (1) A közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. A közszolgáltató kötelessége a település területén kialakított hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése.

(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javításának vagy új edényzet biztosításának költségei a közszolgáltatót terhelik.

(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, vagy a használhatatlanná vált gyűjtőedény a közszolgáltató tulajdonát képezi úgy annak pótlása, cseréje az ingatlanhasználót terheli.

(4) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon ki és más környezetszennyezést ne okozzon.

(5) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a területszennyezés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(6) Amennyiben a szolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja, e tényről az önkormányzatot értesíti és az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül pótolja.

9. § (1) Az ingatlanhasználó hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettsége, hogy

a) a települési szilárd hulladékot e rendeletben meghatározott módon az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa.

(2) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezéstől számított 15 napon belül az ingatlanhasználó írásban a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, és szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 4. § (1) bekezdése szerinti időpontban a közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt, valamint a lomtalanításba bevont feleslegessé vált hulladékot legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítést végző dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a begyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep berendezéseit.

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényekben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról az ok feltüntetésével a közszolgáltató értesíti az ingatlanhasználót, és ezzel egyidejűleg a járatnaplóban is rögzíti. Az ezen okból el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.

(4) A 60/120 literes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználója szükség szerint gondoskodik. A társasházak rendelkezésére bocsátott gyűjtőedények időszakonkénti mosásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik évente kétszer, július és szeptember hónapban. A közszolgáltatást igénybevevő egyéb résztvevőknek megrendelés alapján a közszolgáltató külön térítési díj ellenében végzi el az edényzetek mosását és fertőtlenítését.

11. § (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.

(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, illetve teljesítésének lényeges feltételeiről írásos szerződés útján, a feltételekben bekövetkezett változásokról szerződésmódosítás útján, egyéb esetekben felhívás, közzététel útján köteles az ingatlanhasználót értesíteni.

(3) A települési szilárd hulladék gyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma, számlavezető pénzintézete),

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,

f) a gyűjtőedény használatának jogcímét,

g) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

h) a felek jogait és kötelezettségeit,

i) a közszolgáltatási díj megállapítását,

j) a számla kiegyenlítésének módját, gyakoriságát,

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, a megszűnés eseteit

l) a panaszok jelzésének, elintézésének módját.

(4) A közszolgáltató jogosult a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni, illetve a hulladékról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzatnak átadja.

(6) A Kiskörei Polgármesteri Hivatal a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésnek érdekében jogosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a kedvezmény megállapításához szükséges adatok kezelésére.

12. § (1) A közszolgáltató az általa alkalmazott hulladékgazdálkodási díjról szóló tájékoztatatást köteles a honlapján és a helyben szokásos módon közzétenni.

(2) A közszolgáltatást igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató negyedéves elszámolási időszakot alkalmaz. Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatás díját.

(3) A közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díj fizetését késedelmesen teljesítő ingatlanhasználóval szemben.

(4) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a változás időpontjáig a régi, ezt követően az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(5)2 Külön kérelem alapján 60 literes gyűjtőedényre jogosult az egyedül lakó tulajdonos valamint az, akinél az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 100 %-át valamint az egyedül élő nyugdíjas valamint az önállóan ingatlanon együtt élő személyek nyugdíjasok.

(6) 60 literes edényzet biztosításának eljárási szabályai:

a) A kérelmeket a jegyző bírálja el.

b) A döntés előkészítéséről és végrehajtásáról a Pénzügyi és Műszaki Iroda műszaki ügyintézője gondoskodik.

c) A jogosultsági feltételek fennállását minden év június 30. napjáig felülvizsgálja a Pénzügyi és Műszaki Iroda műszaki ügyintézője.

d) A kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti igénylőlapon kell benyújtani.

e) A kérelemhez csatolni kell a rendelet 3. mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot.

(7) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszát megküldi.

(8) Az ingatlanhasználót terhelő közszolgáltatási díj hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási szabályait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a szabályozza.

13. § (1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant sem ő, sem más nem használja. Az üdülő tulajdonos köteles a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott díjat megfizetni.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát.

(5) Az időlegesen használt ingatlanok esetén az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. Az ingatlanhasználó bizonyítékként megjelölheti különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait, a tényleges tartózkodási helyén igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó iratokat vagy egyéb az ingatlan használaton kívüli voltát hitelt érdemlően igazoló bizonyítékot.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti feltételben változás következik be, az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak köteles 15 napon belül írásban azt bejelenteni.

(7) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körében tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

14. § (1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant sem ő, sem más nem használja. Az üdülő tulajdonos köteles a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott díjat megfizetni.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát.

(5) Az időlegesen használt ingatlanok esetén az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. Az ingatlanhasználó bizonyítékként megjelölheti különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait, a tényleges tartózkodási helyén igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó iratokat vagy egyéb az ingatlan használaton kívüli voltát hitelt érdemlően igazoló bizonyítékot.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti feltételben változás következik be, az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak köteles 15 napon belül írásban azt bejelenteni.

(7) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körében tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztaságról és a település szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 2/1999.(III.30.) rendelet.

[1]Módosította Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI. 29.)) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. december 1. napjától.
[2]Módosította Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. december 1. napjától..
1

Az önkormányzati rendeletet a Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

A 12. § (5) bekezdése a Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.