Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról

Hatályos: 2017. 12. 16- 2023. 10. 27

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról1

2017.12.16.

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:[1]

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a település köztisztaságával kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtását, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

A rendelet alkalmazási köre

2. § (1) A rendeletet Felsőtárkány község közigazgatási területén kell alkalmazni.

(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a település köztisztaságával kapcsolatos feladatokra, a szilárd települési hulladék kezelésére irányuló, helyi kötelező közszolgáltatás biztosítására.

(4) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint az azzal összefüggő tevékenységre.

Hulladékkezelési közszolgáltatás

3. § (1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását, és ártalommentes elhelyezését, szervezett helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján biztosítja.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 2. § (2) bekezdésében rögzített tulajdonosa - a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon - köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy hatósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hatékonyan közreműködni, és a települési környezet - különösen a közterületek - veszélyeztetését, szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől tartózkodni.

(4) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a szállítás és a lerakás szabályaitól eltérő módon- felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(5) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosának megállapításáig az ingatlan 2. § (2) bekezdésében rögzített tulajdonosát terhelik.

(6) Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a rendeletben foglaltak ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

II. Fejezet

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

4. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a.) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a
lakó épületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, stb) szolgáló más épületek - továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiséget magába foglaló épületek és a hozzájuk tartozó területek, valamint közterületek tisztántartása.
b.) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa. valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 liter /fő/ nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
c.) Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.
d.) Települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás: a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék lerakás és ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítása.
e.) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló olyan földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint az egyéb ingatlanoknak a közszolgálat céljára átadott területrészei.
f.) Hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: a hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását (befogadását), illetőleg feldolgozását vagy ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése.
g.) Ingatlan tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
h.) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.
i.) Köztisztasági szolgáltatás: a szolgáltató által végzett települési szilárd hulladék gyűjtése, a kijelölt lerakóhelyre való szállítása, az összegyűjtött hulladék kezelése, a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása, a közterületek tisztántartás.
j.) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 2. §. (2) bekezdésében rögzített tulajdonosától átveszi, elszállítja, begyűjti, tárolja és ártalmatlanítja.
k.) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.
l.) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd vagy folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.
m.) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra megállapított díj.
n.) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott, települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatásban rendszeresített gyűjtőedénybe mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.
o.) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, tervezését, a keletkezett hulladék ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, a hulladéklerakó lezárását, a felhagyást követő vizsgálatokat.
p.) Veszélyes hulladék: a 2000. évi XLIII. törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül egy vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.
III. Fejezet

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

5. § A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik a közhasznú és közcélú dolgozók közreműködésével, valamint a 2. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok kötelezésével.

6. § Az ingatlantulajdonos feladatai

.
(1) A 2. § (2) bekezdésében rögzített tulajdonos köteles gondoskodni:
a.) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a burkolt területeken a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről.
b.) Az ingatlan előtti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről.
c.) A két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.
d.) A telek ingatlanról a járda- és úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő gondozásáról.
e.) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, - ideértve a nyílt csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkokat is - a nyitva tartás ideje alatt a használó, kereskedelmi tevékenységet végző köteles tisztán tartani és a hulladék összegyűjtéséről, valamint elszállításáról gondoskodni.
(2) A 2. § (2) bekezdésében rögzített ingatlantulajdonosok a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot kötelesek a rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni, és elszállításáról gondoskodni.
(3) A hulladékok égetéssel való megsemmisítése a közterületen tilos!

7. § A közlekedéssel kapcsolatos köztisztasági feladatok

(1) A közterületen lévő autóbusz várók tisztántartásáról, megfelelő számú szemétgyűjtő kihelyezéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Ha a közúti jármű, munkagép üzemelése, parkolása vagy javítása során a közterület szennyeződik, a szennyeződést okozó jármű üzembentartója haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, a balesetveszélyt minden lehetséges eszközzel elhárítani. Amennyiben veszélyes anyag, illetve veszélyes hulladék kerül a közterületre, úgy azok ártalmatlanítás át a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó hatályos rendelet előírásai mintájára kell elvégezni.

(3) Közterületen csak a gépjárművek karosszériájának mosószer nélküli felsőmosása történhet.

8. § Közterület használók köztisztasági feladatai

(1) Engedély alapján igénybevett közterület tisztántartásáról az engedélyes köteles folyamatosan gondoskodni.

(2) Az utcai árusok kötelesek az általuk igénybe vett területet, valamint annak környékét a szennyeződéstől megóvni, folyamatosan tisztántartani, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltatás keretei között gondoskodni.

(3) Közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

(4) Tilos!

a.) Az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni.
b.) A feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető árokba beseperni, illetőleg beönteni.
c.) A közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje) megrongálni, csonkítani, leszakítani.
d.) Az ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb tulajdonosa köteles gondoskodni.
e.) Állatok közterületen való etetését a közterület beszennyezése nélkül szabad végezni, állatokat közterületen etetni tilos.
f.) Köz- és magánterületen tilos környezetszennyező anyagot engedély nélkül gyűjteni, tárolni, azzal hatóságilag nem engedélyezett tevékenységet folytatni.

9. § ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI TERÜLET TISZTÁNTARTÁSA

(1) Az építési, karbantartási, javítási tevékenységekből adódó szennyeződés eltávolításáért az

építési engedély jogosult ja a felelős.
(2) Építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell végezni, hogy por és egyéb szennyeződés a közterületre ne jusson, és a vízelvezetés biztosítva legyen.
(3) Építési, bontási anyagokat közterületen e rendelet és a közterületek használatáról szóló rendelet szabályai szerint lehet tárolni.

10. § Síkosság mentesítés és hóeltakarítás

(1) A 2. § (2) bekezdésben rögzített tulajdonos köteles az ingatlana előtt a hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt - szükség esetén naponta többször is - a síkosságtól mentesíteni.

(2) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak) kívül klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak akkor alkalmazható, hogyha a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél nem több. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(3) Hórakást tilos elhelyezni: a.) útkereszteződésben,

b.) útburkolati jelen,
c.) kapubejárat elé.

11. §

Ingatlanok tisztántartása

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról a 2. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
a.) lakó és emberi tartózkodásra szolgáló épületek tisztántartásáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről,
b.) a lakás céljára szolgáló más helyiségeknek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról és rágcsáló mentesítéséről,
c.) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
(2) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást a település teljes belterületén köteles elvégezni.
(3) A 2. § (2) bekezdésében rögzített ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató közszolgáltatási szerződés keretében köt megállapodást az önkormányzattal.
A közszolgáltatási szerződés jelen rendelet melléklete.
IV. Fejezet

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

12. §[2]

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, területi határa

(1) [3] Felsőtárkány Község Önkormányzata jelen rendeletben foglaltak szerint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott hatáskör útján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A tevékenység ellátásáról az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági társaság kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik. Az együttműködés tartalmát és feltételeit szerződés rögzíti.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a közszolgáltatás kiszámíthatóságát, folyamatos és biztonságos ellátását, a tevékenység ellenőrizhetőségét biztosítják.
(3) A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer –a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén –történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;
c) az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített gyűjtésére;
d) az előző pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Felsőtárkány község közigazgatási területére terjed ki.
(6) Az ingatlan használója jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

13. §[4]

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, illetve az hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan használót írásban köteles értesíteni, vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.
(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót–a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal –köteles értesíteni.
(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató az Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával határozza meg és arról az ingatlanhasználót a (2) bekezdés szerint értesíti.
(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.
(6) A gazdálkodó szervezet és a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt jogszabályban meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában.

14. §[5]

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

(1) Az ingatlantulajdonos köteles
a) Az ingatlanán keletkező települési hulladékkezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást rendszeresen igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek a megadott szállítási napon átadni, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
b) A hulladékgyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
c) A szabványos gyűjtőedényt szállítási napon kívül az ingatlanon belül tárolni.
d) Szállítási napon a gyűjtőedényt az ingatlan elé kihelyezni.
e) A Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb jog folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató felé 15 napon belül bejelenteni az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változást, és hitelt érdemlően igazolnia kell. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
(2) Az ingatlantulajdonos kérheti írásban a Szolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás szüneteltetését a beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében, ha az ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol van, és a távollétet megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a Szolgáltatónak bejelentette, mellékelve a vonatkozó igazolásokat.
(3) A Szolgáltatónak a mentességre, illetve a kedvezményre irányuló kérelemre 15 napon belül írásban kell válaszolni.

15. §[6]

A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,

a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

1. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlan tulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
1. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változtatásokról (gyakoriságát, útvonal és időpont) a Szolgáltató az ingatlantulajdonost 3 napon belül - a változás bekövetkezte előtt - írásban vagy felhívás útján tájékoztatni köteles.
1. A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

16. §[7]

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos

jogai és kötelezettségei

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlan-használóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:
a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) a szelektív hulladékgyűjtő és a házhoz menő zsákos hulladékgyűjtés üzemeltetése,
c) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer –a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen –történő begyűjtése és elszállítása,
d) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,
e) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,
f) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,
g) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása.
(2) A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható és nem minősül települési szilárd hulladéknak.
(3) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
1. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(5) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli.

17. §[8]

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

1. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításról gondoskodni.
1. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
1. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,
2. a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
3. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
1. Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.
1. Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.
1. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.
1. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
1. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének –a közterület szennyezésének elkerülése érdekében –lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
1. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű-és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
1. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
1. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

18. §[9]

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó

szerződés egyes tartalmi elemei

1. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a Szolgáltató és az ingatlan-tulajdonos között létrejövő szerződés határozza meg. A szerződés megkötésére a Szolgáltató köteles, a Hulladékgazdálkodási törvény és e rendelet szabályainak alapulvételével.
1. A szerződében meg kell jelölni:
a) a Szolgáltatót és a megrendelőt, az ingatlan tulajdonos nevét, lakcímét, amennyiben az ingatlant a tulajdonoson kívül más személy használja, a használó nevét, lakcímét és használati időtartamát,
b) a szolgáltatással érintett ingatlan címét,
c) a megrendelő személyek azonosításához szükséges adatokat; a megrendelő nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét. Amennyiben a megrendelő lakóhelye eltér a közszolgáltatással érintett ingatlan címétől, a megrendelő tartózkodási címét is fel kell tüntetni.
d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
e) a teljesítés helyét,
f) a megrendelő tulajdonát képező gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
g) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint.
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, határidejéről,
d) a szerződésmódosításának, felmondásának feltételeiről,
e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

19. §[10]

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

1. A Szolgáltató az ingatlan-tulajdonossal kötött, a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben foglalt hulladékmennyiséget köteles csak elszállítani.
1. Az ingatlantulajdonos, ha a gyűjtőedények űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot alkalomszerűen kíván elszállíttatni, úgy a Szolgáltató által azonosító jellel ellátott, az e célra rendszeresített zsákkal megteheti, mely a Szolgáltatótól vagy megbízottjától vehető meg. A zsákért fizetett díj az ürítés díját is magába foglalja.
1. A tulajdonos az alkalmazható gyűjtőedények közül olyan űrméretűt és abban a darabszámban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható.
1. A Szolgáltató által nyújtandó, illetve kötelezően igénybe veendő szolgáltatás minimális mértéke: a) 1 db 110 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítéssel
b) 1 db 60 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítéssel (kedvezményes- legalább az egyik kérelmező betöltötte a 70. életévét, és háztartásában legfeljebb egy személy él)
1. A hulladék ürítésének minimális gyakorisága a község belterületén hetente egy alkalom.

20. §[11]

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra

vonatkozó külön rendelkezések

(1) Nem rendszeres közszolgáltatás:
A lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárdhulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, háztartási berendezés és készülék stb.) szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról hulladékszállítás keretében (lomtalanítási akció) időszakosan a Szolgáltató gondoskodik.
(2) A Szolgáltató a község belterületére kiterjedően, egy héttel előre meghirdetetten időpont és hely meghatározásával évente egy alkalommal lomtalanítási akciót köteles szervezni. A lomtalanítás során elszállított hulladék elhelyezésének költségét a szolgáltatási díj tartalmazza.
1. Az Önkormányzat az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített gyűjtésére gyűjtőszigetet hozott létre. A gyűjtőszigetből a gyűjtött hulladékok ürítését, szállítását, tovább-feldolgozásra történő előkészítését és értékesítését a közszolgáltató végzi.
1. A Szolgáltató üzemelteti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert, az ingatlanok elé kitett zsákok elszállításáról minden hónap második szerdáján gondoskodik.
1. Ha az ingatlan tulajdonosa Szolgáltató felé keletkező hulladék mennyiségére vonatkozóan megtévesztő adatokat közöl, az átadásra kerülő hulladékmennyisége rendszeresen meghaladja a gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató jogosult az ingatlan tulajdonost felszólítani, hogy a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő számú és űrtartalmú edényt használja.

21. §[12]

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények

1. A díj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa, használója köteles.
1. Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik, és az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik, feltéve, ha ennek tényét a tulajdonos a Szolgáltatónak előzetesen 15 nappal korábban írásban bejelentette.
A díjfizetési kötelezettség a bejelentést követő hónap első napjától az ingatlan használatba vételéig terjedő időben szünetel, amennyiben a szüneteltetés időtartama a 30 napot meghaladja.
1. A díjfizetési időszakról miniszteri rendelet rendelkezik.
1. A 60 literes hulladékgyűjtő edényt az az ingatlantulajdonos használhat, aki betöltötte a 70. életévét és a háztartásban rajta kívül legfeljebb egy személy tartózkodik életvitelszerűen és az ingatlanban más személy nem létesített sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet.
1. Amennyiben a háztartásba a jogosultakon kívül a népességnyilvánítás adatai szerint más személy is be van jelentve, a támogatás nem jár.
1. A 60 literes gyűjtőedény használatát a polgármester erre irányuló kérelem esetén a tárgyévre engedélyezi. A döntést megelőzően a 60 literes gyűjtőedény használati feltételeinek fennállását a lakcímnyilvántartás adatai alapján kell megállapítani.
1. A kedvezmény az arra jogosultat a 70. életéve betöltését követő hónap 1. napjától illeti meg.
1. A kedvezménnyel kapcsolatos ügyekben Felsőtárkány Község Polgármestere jár el, átruházott hatáskörben.

22. §[14]

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

V.FEJEZET

Záró rendelkezések

23. §[15]

(1) [16] A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya végzi.
(2) A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult:
a.) az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b.) a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék elhelyezés történik, vagy
c.) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták, vagy
d.) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
e.) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.
(4) A hulladékgazdálkodási bírság mértékének megállapítását, a bírság kiszabásának és megállapításának módját a 271/2001. (XIl.21.) Kormány számú rendeletben foglaltak szerint kell végezni.
(5) [17]

24. §[18]

Hatályba lépés
(1) Ezen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Felsőtárkány Község Önkormányzatának 14/2010. ( XII. 10.) számú rendelet a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondosodik az SZMSZ-ben foglaltak szerint.

1. melléklet a 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez a 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei

1. A felek megnevezése és azonosító adatai,

2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

3. a teljesítés helye,

4. a gyűjtőedény((ek) száma,

5. az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint,

6. a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége,

7. a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

8. a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

9. a díj megfizetésének módja,

10. a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

11. az irányadó jogszabályok meghatározása.

1

Az önkormányzati rendeletet a Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 28. napjával.