Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 12. 31

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2023.01.01.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § a) pontjában, 6. és 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 2-7. §-ban foglaltakra a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet tárgya, hatálya

1. § 1Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

II. Fejezet

A telekadó mértékének meghatározása

2. A telekadó adó alanya

2. § 2Az adó alanya az a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. §-ában meghatározott adóalany, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a Htv. 12. §-ában meghatározottak az irányadók.

3. A telekadó alapja

3. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

4. A telekadó mértéke

4. §345 Az adó mértéke a telek m²-ben számított területe után 200,- Ft/m²/év.

4/A. §6 Mentes a telekadó alól:

a) az 1 hektárt meg nem haladó nagyságú telek;

b) a magánszemélyek, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek tulajdonában álló telek.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § (1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) E rendeletet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3)7 A 4. § szerinti adómértéket 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig kell alkalmazni.

1

Az 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

4

A 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.