Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2023.01.01.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, 6. és 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések, az önkormányzati rendelet alanya, tárgya, hatálya

1. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

(2) Az adókötelezettség kiterjed:

1. állandó jellegű épület – függetlenül attól, hogy lakás, társasházi lakás, vagy nem lakás céljára szolgál az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CLXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet alapján;

2. magánszemélyek, valamint az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek tulajdonában lévő építési telekre.

II. Fejezet

Adómentesség, adókedvezmény

2. § Az 1. § szerinti adókötelezettség alól mentes:

1. egy adótárgy után az az egyedül élő nyugdíjas, aki a 65. életévét előző év december 31. napjáig betöltötte, a nyugdíján kívül más jövedelemmel nem rendelkezik és a nyugdíja nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át;

2. egy adótárgy után a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1) bekezdés g) pontja alapján közgyógyellátásra jogosult adóalany. A közgyógyellátásra való jogosultságot az eljáró hatóság által kiadott igazolás adóbevallással egyidejűleg történő benyújtásával az adózó köteles igazolni.

3. § Az 1. § szerinti adókötelezettség vonatkozásában azt a mozgáskorlátozott személy adóalanyt, aki a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján az önkormányzati adóhatóságtól gépjárműadó megfizetése alól mentességet kapott, 50%-os adókedvezmény illeti meg.

4. § Az adómentességre, adókedvezményre jogosult adóalany az adómentesség, adókedvezmény igénybevételére vonatkozó igényét az adóévet követő év január 31. napjáig köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnál a mentességre, kedvezményre jogosító feltételek egyidejű igazolása mellett. Az ezen időpontot követően beérkezett igényt az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

III. Fejezet

A kommunális adó mértékének meghatározása

5. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 4 000,- Ft/év.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) Jelen rendeletet 2017. január 1-jén lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete.

(3)1

1

A 6. § (3) bekezdését a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.