Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 22- 2023. 03. 30

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.10.22.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöshalász község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Gyöngyöshalászon élő személyekre.

(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(4) Az e rendeletben használt család, háztartás, jövedelem, fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) A jogosult részére az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legfeljebb 2 m³ – tűzifát biztosíthat.

(2) Szociális rászorultság esetén a szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek vagy családnak adható, aki létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, (114.000, -Ft)

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át, (128.250, -Ft)

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A kérelem elbírálásánál kiemelten kell kezelni:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a lakásfenntartási támogatásra jogosult személyt, valamint

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

3. Eljárási szabályok

3. § A 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet 2022. október 24. napjától 2022. november 11. napjáig lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon postai úton (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.), vagy személyesen a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben úgy, hogy a kérelem mind a postai, mind a személyes benyújtás esetén a határidő utolsó napján 12.00 óráig megérkezzen.

4. § (1) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a tűzifa támogatás

(2) A kérelem elbírálásakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

5. § (1) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a szociális célú tűzifára való jogosultságról – átruházott hatáskörben – a Szociális Bizottság egyedi határozattal dönt.

(2) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa elszállításából származó költségeket a települési önkormányzat viseli.

4. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Szociális Bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalnál benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

7. § Ez a rendelet 2022. október 22-én lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Kérelmező neve: …………………………………………………………………………

2. Születési neve: …………………………………………………………………………

3. Anyja neve: …………………………………………………………………………

4. Születési hely, idő: …………………………………………………………………………

5. Állandó lakóhelye: …………………………………………………………………………

6. Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………

7. Telefonszám: …………………………………………………………………………

8. Lakáshasználat jogcíme (aláhúzandó): tulajdonos / haszonélvő / családtag / bérlő / egyéb: ………

9. Fűtés módja (aláhúzandó): gáz, fa, vegyes tüzelésű, egyéb: …………………….

10. A kérelmezővel együttlakó - egy háztartásban élők száma: ……… fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

11. Jövedelemnyilatkozat

Jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme


Kérelmezővel együtt élő
hozzátartozók jövedelme

a)

b)

c)

d)

1./ Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból szárm. jövedelem

2./Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3./ Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jöv.

4./ Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5./Gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások Gyed, Gyes, Gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.

6./Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás, munkanélküli járadék, stb.

7.Föld bérbeadásából
származó jövedelem

8.Egyéb (pl. ösztöndíj, érték-
papírból származó jövedelem)

9./Jövedelem összesen


11.1. A háztartás összes rendszeres havi nettó jövedelme (ügyintéző tölti ki): …………………… Ft

11.2. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………… Ft

12. Nyilatkozat a rászorultság kiemelt körülményeiről:

A szociális tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális ellátásban részesülök (a megfelelő rész aláhúzandó):
a) aktív korúak ellátása,
b) időskorúak járadéka,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatása, vagy
d) lakásfenntartási támogatás,
e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.

13. Bűntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Gyöngyöshalász, 2022. ................................

………………………………………
kérelmező aláírása

2. melléklet

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
...................................................................................................................................... (név) ……………………………………………………………………………………………. szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ...../2022. (.....) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ................ m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Kelt,…………………………….. (hely), ……….. (év) ………. (hó) …… (nap)
………………………………..
kérelmező aláírása