Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításáról

Hatályos: 2023. 05. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításáról

2023.05.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai

1. § (1) Minden olyan közterületet el kell nevezni, amelyről postacímmel ellátott vagy ellátható ingatlan főbejárata nyílik, vagy nyílhat.

(2) Az újonnan létrejött közterület nevét a közterületnek az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, kulturális értékekre, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság történelmi hagyományaihoz kötődő névhasználatára, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(4) Az idegen és a nehezen kiejthető, megtévesztő szavakat és kifejezéseket az elnevezéseknél kerülni kell.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

(6) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(7) A közterületnévhez kapcsolódó közterületi jelleget kizárólag a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet mellékletében szereplő megnevezések szerint lehet meghatározni.

A közterületek elnevezésének, megváltoztatásának eljárási szabályai

2. § (1) A közterületek jogi jellegének megállapítása és megváltoztatása, valamint a közterületek nevének megváltoztatása Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester és alpolgármester,

b) a Képviselő-testület bizottságai,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) a településrészi önkormányzat,

e) a nemzetiségi önkormányzatok,

f) az önkormányzati főépítész,

g) az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező – legalább tíz – nagykorú állampolgár,

h) az érintett közterületen székhellyel, telep-, vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás.

(3) A javaslatokat a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezi.

(4) A (2) bekezdés h) pontjában felsoroltak véleményének kikérésében, illetve összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal működik közre.

(5) A (2) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott kezdeményezők véleményüket, javaslatukat a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez postai vagy elektronikus úton nyújthatják be.

Közterületi névtáblák elhelyezésének szabályai

3. § (1) A közterület jogi jellegét és nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblákon (a továbbiakban: névtábla) kell feltüntetni.

(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása a Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) feladata és költsége.

(3) A névtáblát a közterület elején és végén, valamint az egymástól eltérő elnevezésű közterületek találkozásánál minden sarokingatlanon el kell helyezni.

(4) A névtáblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre névtábla nem helyezhető el.

(5) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében a megváltoztatástól számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla alatt kell felszerelni. A régi névtáblát egy év elteltével az Önkormányzat eltávolítja.

(6) Amennyiben a névtábla megrongálódik, vagy megsemmisül, ezt a tábla elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa köteles írásban jelezni az Önkormányzatnak.

(7) Az ingatlan tulajdonosa a névtábla elhelyezésében köteles együttműködni az Önkormányzattal.

Házszám megállapítására, megváltoztatására vonatkozó szabályok

4. § (1) A címképzés vonatkozásában a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók.

(2) Egy adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot a főbejárat felőli közterületre kell megállapítani.

(3) Az ingatlanok házszáma a városközponttól kezdődően, a központi belterületen a város belterületi határa felé haladva növekszik, ezt az irányt követve az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(4) A zsákutca házszámozása a bejárattól kezdődően az utca vége felé folyamatosan növekszik, ezt az irányt követve az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(5) Az úszó településrészi belterületek vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti szabályt úgy kell alkalmazni, hogy a számozás a településrészen áthaladó közterületek esetén – terek kivételével – a központi belterület felé eső határ felől emelkedik. Zsákutcák esetén a (3) bekezdés szerint kell eljárni a településrészeken található belterületeken.

(6) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú. Azon közterületek esetében, ahol kizárólag egy oldalon helyezkednek el ingatlanok, a házszámozás 1-től kezdődően folyamatosan növekszik.

(7) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként arab számok alkalmazhatók abban az esetben, ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekalakítás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.

(8) A kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok estében az eredeti házszámuk szélső értékeinek kötőjellel történő jelölésével kell az új házszámot megállapítani.

(9) Egy ingatlan egy címet kap.

Házszám megállapítására, megváltoztatására vonatkozó kiegészítő szabályok

5. § (1) Az ingatlanok azonosítását akadályozó, rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében – indokolt esetben – az eljáró szerv a házszámok megváltoztatásáról dönt. Ilyen esetnek minősül:

a) a 4. § (2)-(8) bekezdésében meghatározottaknak nem megfelelő állapot áll fenn,

b) vagy házszámozás megváltoztatását eredményező telekalakításra került sor.

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor az ingatlanok címét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell módosítani.

(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó, a társasházi alapító okirat módosítását nem igénylő módon kell átszámozni.

Házszámot jelző tábla elhelyezésére vonatkozó szabályok

6. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli gyalogos-főbejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem a címében szereplő közterület felől nyílik, a házszámtáblát a címképzés alapjául szolgáló közterület felőli oldalon is ki kell helyezni.

(2) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.

Házszám megállapítására vonatkozó eljárási szabályok

7. § (1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. A kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonossal szemben hatósági kötelezés bocsátható ki.

(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek, szervezetnek a kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.

(4) A címképzési eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

8. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 23/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.