Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelete

Település hulladékkezelési közszolgáltatásokról

Hatályos: 2017. 12. 20

Feldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.02.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

 

Feldebrő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Htv.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

A közszolgáltatás tartalma, területi hatálya

 

1. §

 

(1) Feldebrő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék

a) rendszeres gyűjtésére és szállítására

b) a szelektíven gyűjtött hulladék szállítására,

c) a zöldhulladék elszállítására,

d) a lomtalanításra

(2)  Feldebrő Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.) jogosult. [1]

(3) A közszolgáltatás területi határa Feldebrő Község közigazgatási határa.

(4) A Közszolgáltató részére az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Koordináló szerv) a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.[2]

 

 

Alapfogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

 

1.  települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bek. 43. pontjában meghatározott hulladék;

2.  háztartási hulladék: a Ht. 2. § (1) bek. 21. pontjában meghatározott hulladék;

3.  lomhulladék: a Ht. 2. § (1) bek. 39. pontjában meghatározott hulladék;

4. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, ingatlanhasználója, vagyonkezelője, valamint a  társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll;

5. hulladékátadó hely: Feldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 20.§ szerinti, az Ingatlanhasználó tisztántartási kötelezettségével terhelt közterület azon része, ahol az Ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonjogát a közszolgáltatónak átadja;

6.  hulladékgyűjtő edény: a Ht. 2. § (1) bek. 18. pontjában meghatározott eszköz;

7. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Ht. 2. (1) bek. § 27. pontjában meghatározott szolgáltatás

8.  közszolgáltató: a Ht. 2. § (1) bek. 37. pontjában meghatározott szervezet

9.  gazdálkodó szervezet: a Ht. 2. § (1) bek. 15. pontja

10.  zöldhulladék: a lágyszárú növények, lomb, és fásszárú növények (bokor) és növényrészek (gally) maximum 1 méteres hosszig és 3 cm átmérőig. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje

 

3. §

 

(1)   A közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára írásban a közszolgáltatás igénybevételi kötelméről tájékoztatást ad, az erre vonatkozó szerződés-tervezet egyidejű megküldésével a közszolgáltatást felajánlja. Az ingatlanhasználó a szerződés-tervezet átvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltatási szerződést köteles megkötni.

(2)   Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás, illetve új lakóház használatbavétele esetén az új ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak az 1. és 2.  mellékletek szerinti adatlapok kitöltésével 15 napon belül bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(3)   A közszolgáltató a települési hulladék birtokosától a hulladékgyűjtő edény ürítésének megkezdésekor, a hulladékátadó helyen veszi át a hulladék tulajdonjogát.

(4)   A közszolgáltató köteles a közterületen a szabványos hulladékgyűjtő edény mellett elhelyezett szabványos hulladékgyűjtő zsákba tett hulladék elszállítására is. A szabványos hulladékgyűjtő zsák a 3. mellékletben felsorolt értékesítő helyeken vásárolható meg.

(5) Ha az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az általa használt gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató jogosult a tényleges  mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edény beszerzésére felhívni az ingatlanhasználót határidő megjelölésével.

(6)   A hulladék begyűjtésének minimális gyakorisága heti egy alkalom, társasházak  esetében – amennyiben azt az irányadó közegészségügyi jogszabály területi besorolása indokolja – heti két alkalom. A hulladékszállításnak hetente ugyanazon a napon kell történnie, és lehetőleg ugyanabban az időpontban. Amennyiben a szállítási nap munkaszüneti napra esik, a közszolgáltató köteles a tényleges szállítás napját meghirdetni a helyben szokásos módon.

(7)   A közszolgáltatás teljesítésének feltételeit – a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, időpont) - a közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt 15 nappal írásban értesíteni köteles.

 

 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

 

4. §

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által rendszeresített - 60, 120, 240 literes - szabványos hulladékgyűjtő edényt, a szerződéses hulladékmennyiségen felül a hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által rendszeresített zsákot használni.

(2)   Az igénybe vett közszolgáltatás minimális térfogata heti egyszeri ürítés esetén 120 liter/ingatlan vagy lakás. Szerződéses mennyiségként, kérelemre, 1 fős ingatlan vagy lakás használat esetén 60 liter hulladékmennyiség vehető figyelembe.

(3) Az 1 fő által használt ingatlanok, illetve társasházi lakások szerződéses mennyiségének elismeréséhez az ingatlanhasználók által a közszolgáltatóhoz benyújtott kérelmet a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott, az adott ingatlanon/lakásban a lakcímnyilvántartásban szereplő állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkezők számára vonatkozó igazolás alapján bírálja el a közszolgáltató. (Igazolás konyhai, kerti hulladék komposztálásáról)

(4)  A közszolgáltató a szabványos hulladékgyűjtő edényt az ingatlanhasználó kérelmére, a szolgáltatási szerződésben rögzített módon, bérlet, vagy értékesítés formájában bocsátja rendelkezésre a szolgáltatás megkezdésének napjáig. A hulladékgyűjtő edény bérletére vonatkozó feltételeket az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között megkötésre kerülő gyűjtőedény bérleti szerződés rögzíti.

(5)   Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a köz-szolgáltató által megjelölt időpontban, a hulladékszállítási szerződésben nevesített hulladékátadó helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 06.00 és 20.00 óra között történik. A gyűjtőedényt a szállítási napon 05.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(6)   A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7)   Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(8)   Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

 

A közszolgáltatás szüneteltetése

 

5. §

 

(1)   Azokra a beépítetlen ingatlanokra, ahol nem keletkezik települési hulladék, nem kell közszolgáltatási szerződést kötni.

(2)   Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(3)   A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. A szüneteltetés időszakára az ingatlanhasználó köteles leadni a Közszolgáltatónak a szabványos hulladékgyűjtő edényét beazonosító adatokat tartalmazó matricát, amennyiben a szolgáltató adott ki ilyet.  

(4)   Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(5) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó, szabványos hulladékgyűjtő edényben hulladék kerül kihelyezésre az ingatlan elé, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj kiszámlázása mellett.

 

 

Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok

 

6. §

 

(1) Az ingatlan üdülő rendeltetését az inatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani a közszolgáltató felé a Ht. 47. § (4) bekezdésében előírt díj alkalmazása érdekében.

(2) Az üdülőként használt ingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybe vehető a közszolgáltató által feliratozott gyűjtőzsákkal is.

    

 

A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

 

7. §

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni:

 

a) a szerződést kötő feleket 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

c) a hulladékátadó helyet,

d) a hulladék mennyiségéhez és az ingatlanon lakók számához igazodó gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,

e) nem társasházi szerződő felek esetében az ingatlanban lakók számát 

f)   az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,

h) a közszolgáltatási díj mértékét és alkalmazásának feltételeit,

i)   a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját,

j)   a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

l)   a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének rendjét. 

 

 

A lomtalanításra, zöldhulladékra,

a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokra

vonatkozó külön rendelkezések

 

8. §

 

(1)   A lomhulladék elszállításáról a közszolgáltató évente 1 alkalommal, külön díjazás nélkül, házhoz menő lomtalanítással gondoskodik.

(2) A házhoz menő lomtalanítás időpontját és konkrét feltételeit az ingatlanhasználó  közvetlenül a közszolgáltatóval egyezteti.

 

9. §

 

(1) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött papír, fém, műanyag és üveg hulladékot a szolgáltató által biztosított gyűjtőzsákokban helyezheti el. 

(2) A szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok elszállításáról a szolgáltató a hulladéknaptárban megjelölt időpontokban gondoskodik.

(3) Gazdálkodó szervezetek a lakossági szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nem vehetik igénybe.

Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje

 

10. §

 

(1)  Az Ingatlanhasználó a többlethulladék gyűjtésére alkalmas címkézett zsák megvásárlása kivételével a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján utólag köteles megfizetni.

(2)   A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

(3)   Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megsérti feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(4)   A rendszeres települési szilárd hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló gyűjtőedény hulladékgyűjtő  edénytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a közszolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített címkézett gyűjtőzsák vásárolható, melyet a hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezve a gyűjtési napon a közszolgáltató elszállít.

(5)   A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató – egyet nem értése esetén is – 30 napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a ingatlanhasználónak visszafizeti, vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(6)   Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. § (2) bekezdése alapján szünetelt.

(7)   Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően azt haladéktalanul  pótolta.

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő

személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím)

kezelésére vonatkozó rendelkezések

11. §[3]

 

Hatályba léptető rendelkezések

 

12. §

 

( 1) Ez a rendelet 2015. április 15-én lép hatályba, ezzel egy időben hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004.(IV.28.) számú önkormányzati rendelete.

 

Feldebrő, 2015. április hó 02. napján

P:H.

 

Vasasné dr. Zelei Mónika s.k.                                                            Gecse Mihály s.k.                   jegyző                                                                         polgármester  

             

A rendelet kihirdetve: Feldebrő, 2015. április hó 02. napján

 

P:H.

Vasasné Dr. Zelei Mónika s.k.

     jegyző[1] Módosította a 13/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017. XII.20-tól

[2] Módosította a 5/2016.(VI. 30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.VII.01.

 

[3] Hatályon kívül helyezte a 5/2016.(VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016.VII.01