Kápolna község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete

a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező helyi igénybevételéről

Hatályos: 2015. 04. 01

Kápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, a 39.§ (2) és (5) bekezdéseiben és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.


2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet területi hatálya Kápolna Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Kápolna Község közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó), valamint Kápolna Község közigazgatási területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a

a) háztartási hulladék,

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,

d) lomhulladék,

e) közterületen elhagyott hulladékra.

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.


3. Értelmező rendelkezések


3. § A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


II. fejezet


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


4. § Kápolna Község Önkormányzata  közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: hulladék-gazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat Közszolgáltató útján látja el.

5. § (1) A közszolgáltatás ellátására az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – 3300 Eger, Homok utca 26. jogosult.

( Cégjegyzékszám: 10-09-034283. KSH azonosító: 24737038-3811-572-10, KÜJ azonosító: 103201096, KTJ azonosító: 101019614, adószám: 24737038-2-10 )

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időtartama. 2014. július 1-től 2022. február 02.-ig tart.

6. § Települési hulladékot a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében meghatározott ártalmatlanító helyre szállítja.


5. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
jogai és kötelezettségei


7. § A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlan használóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:

a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,

e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,

f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása.


8. § A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.


9. § A Közszolgáltató köteles az Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal az Önkormányzatnak írásban megadni.


10. § (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlan használót terheli.6. Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei


11. § Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításról gondoskodni.


12. § E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.


13. § Ha az ingatlan használó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.


14. § Nem terheli a 12. §-ban foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.


15. § Az az ingatlan használó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.


16. § A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.


17. § (1) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

 (2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


18. § (1) Az ingatlan használó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlan használó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


7. Hulladékszállítás rendje


19. § A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását Kápolna közigazgatási területén heti egy alkalommal végzi. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.


8. Nem rendszeres közszolgáltatások


20. § A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal, illetve a karácsonyfa elszállításáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.


9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


21. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekről 217/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

b) a díjpolitika elveit,

c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,

d) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket,

e) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárás rendjét,

f) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit,

g) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,

h) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.


10. Díjfizetés és díjfizetési kedvezmények


22. § (1) A hulladék kezeléséért a közszolgáltatás igénybe vevője –számla ellenében – negyedévente, utólag közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékszállítási díjat az ingatlan használatbavételének kezdetétől számítva köteles megfizetni. A használatbavétel tényét a közszolgáltató részére 15 napon belül be kell jelenteni, a közszolgáltató a díjat erre figyelemmel állapítja meg, illetve helyesbíti.

(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot érvényesíthet.

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszát megküldi.

(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


23. § (1) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(2) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.


24. § Kápolna Község Önkormányzata a hulladékkezelési közszolgáltatási díj és annak ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak történő megfizetése vonatkozásában díjkedvezményt, s egyben díjfizetési mentességet állapít meg a 70. életévüket betöltött lakosai számára ingatlanonként. A mentességet élvező személyek díját az önkormányzat fizeti.


11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó
kérésére történő szüneteltetésének esete


25. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy a fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik.

(2) A szünetelést és az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználója 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.

(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingatlan használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon igazolja.

(4) A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.


12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő

személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


26. § (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

(3) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(4) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.

(5) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, illetve a Ht. rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzatnak átadja.


13. Záró rendelkezések


27.§. (1) E rendelet 2015. április 1.-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kápolna Község Önkormányzatának  helyi környezetvédelemről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet 3.§ (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) bekezdései, 5.§ (1) (2) (3) (4) bekezdés a, c, d, e, és g, pontjai, 6.§, 7.§ , 8.§, és 9.§ (1) bekezdése.Dr. Berecz Kálmán                       Gulyás Imre

polgármester                                 jegyzőZáradék: E rendeletek a képviselő- testület a 2015. március 25.-én tartott ülésén fogadta el, a Községháza hirdető táblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. március 26.-án.Gulyás Imre

jegyző